Genel şartlar ve koşullar

Hödlmayr International AG (FN 144567 z), Hödlmayr Logistics GmbH (FN 76945 f), Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN 463903 k) ve Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w) için geçerlidir

Son güncelleme: Temmuz 2017

Bu GŞK, Hödlmayr International AG, Hödlmayr Logistics GmbH, Hödlmayr High & Heavy GmbH, Hödlmayr Rail Logistics GmbH veya Hödlmayr Urban Logistics (kısaca "HÖD") sağlayıcı veya sözleşme ortağı olduğu sürece tüm teklifler ve sözleşmeler için geçerlidir. HÖD tarafından sözleşme ortağından (kısaca "CP") alınan yazılı veya sözlü siparişler müşteriden gelen bir teklif olarak kabul edilir ve yalnızca HÖD’den gelen yazılı bir sipariş onayı ile kabul edilir; HÖD’ün sessiz kalması asla onay veya kabul olarak kabul edilmez. CP'nin GŞK'sinin uygulanabilirliği - bunlara atıfta bulunulsa bile - açıkça hariç tutulmuştur.

Üzerinde anlaşılan fiyata - açıkça belirtilmediği sürece - ayrıca ödenecek katma değer vergisi, öngörülemeyen masraflar, sigorta veya paketleme dahil değildir ve bunlar ayrıca fatura edilecektir. Sadece belirli bir sözleşme için geçerlidir ve kararlaştırılan ifa süresi ile sınırlıdır. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler yalnızca mutabık kalınan hizmet için geçerli olacaktır; bundan sapmalar ayrıca ücretlendirilecektir.

HÖD kısmi teslimat ve kısmi ücretlendirme yapma hakkını saklı tutar. Tüm faturalar, kesinti yapılmaksızın ve masrafsız olarak derhal nakit olarak ödenmelidir. Ödemede temerrüt halinde, gecikme faizi bankacılıkta alışılagelmiş tutarda, ancak en azından vade tarihinden sonraki gün geçerli olan Merkez Bankası iskonto oranının veya eşdeğer bir halef değerinin %7 fazlası tutarında tahsil edilecektir. Satıcı, ödemede temerrüde düşülmesi halinde, başta hatırlatma ve tahsilat ücretleri olmak üzere tüm dava öncesi masrafları geri ödemeyi taahhüt eder. HÖD, özellikle kendi hatırlatmaları için, düzenlenen her hatırlatma için müşteriden 15,00 Euro tutarında bir meblağ talep etme hakkına sahip olacaktır.

Zorunlu yasal hükümler geçerli olmadıkça veya bu madde 4'te özel hükümler bulunmadıkça bu GŞK’nin hükümleri geçerli olacaktır. Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Konvansiyon (CMR) veya Demiryolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Yeknesak Kurallar (CIM), ulusal taşıma sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm taşıma sözleşmelerine uygulanacaktır; ayrıca, CMR veya CIM’in zorunlu hükümlerine aykırı olmadıkları sürece Avusturya Genel Forwarder Hüküm ve Koşulları (AÖSp) kabul edilecektir. Ayrı nakliye sigortası için siparişin gerçekleştirilmesinden en az 3 gün önce yazılı olarak başvurulmalıdır.

  1. Taşıma mallarının teslimatı vesilesiyle yapılan rezervasyonlar, hasarlar hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir. Malların birlikte incelenmemesi ve hasarın zamanında yazılı olarak bildirilmemesi durumunda, HÖD’e veya HÖD tarafından atanan üçüncü bir tarafa hasarı gecikmeden inceleme fırsatı verilmeli ve bu incelemenin ne zaman ve nerede mümkün olduğu yazılı olarak bildirilmelidir, aksi takdirde hasarın HÖD mallardan sorumluyken meydana gelmediği varsayılacaktır.
  2. Ezik veya çizik, boya dökülmesi ve boya hasarı gibi, brandayla örtülmemiş açık taşıma araçlarının kararlaştırılan kullanımından kaynaklanan tüm hasarlar için HÖD’ün herhangi bir tazminat yükümlülüğü açıkça hariç tutulmuştur.
  3. Araçlardaki tüm standart dışı özel ekipman parçaları, aksesuarlar, diğer öğeler vb. sipariş verildiğinde yazılı olarak açıklanmalıdır, aksi takdirde kabul sırasında bu öğelerin mevcut olmadığı varsayılacaktır.
  4. Taşınacak araçlar güvenli bir şekilde sürülmeye ve kullanılmaya hazır değilse veya değilse ya da diğer özel özelliklere uyulması gerekiyorsa, bu durum sipariş verilirken yazılı olarak bildirilmelidir. Buna ek olarak, CP taşınacak malları kendi gücüyle sorunsuz bir şekilde yüklenebilecek ve güvenli bir şekilde taşınabilecek durumda temin edecektir. Klasik otomobil taşımaları ve özel araçlar söz konusu olduğunda, sipariş verildiğinde özel işlem gerekip gerekmediği yazılı olarak belirtilmelidir. Müşteri, araçların branda ile örtülmemiş açık taşıma ünitelerinde taşınmaya uygunluğunu değerlendirmeli (örn. rüzgara, hava koşullarına vb. karşı dayanıklılık) ve gerekirse taşınacak malları, taşıma ünitelerimize veya ünitelerimizden yükleme ve boşaltma kabiliyetini bozmadan uygun şekilde paketlemelidir. Taşınacak malların uygunsuzluğu veya kusurlu olmasından kaynaklanan zararlardan asıl sorumlu olacaktır. Yerel koşullar nedeniyle taşımanın engelsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değilse, müşteri engellerin kaldırılmasıyla ilgilenecek veya değiştirilen güzergahlar nedeniyle ek masrafları karşılayacaktır.
  5. CP, araçları kirli, buzlu veya karla kaplı olmayan bir durumda teslim almaya hazır hale getirmelidir, aksi takdirde nakliye mallarının hasar veya nakliye için uygunluk açısından incelenmesi mümkün değildir. HÖD, aracı teslim almadan önce araçtaki kiri, buzu veya karı temizlemek zorunda değildir. Alıcı tarafından teslimat sırasında bildirilen hasar, belirtilen nedenlerle toplama sırasında görünür değilse, HÖD’ün gözetimi sırasında meydana gelmemiş sayılır. CP'nin nakledilen aracında sıvı sızıntıları veya parçaların gevşemesi durumunda, CP ortaya çıkan tüm dolaylı masraflardan sorumlu olacaktır.
  6. Nakliye, üzeri branda ile kapatılmamış açık nakliye araçları ile gerçekleştirilmektedir. Bundan kaynaklanan hasar ve kayıplar tazminat ödeme yükümlülüğünün dışında tutulur.
  7. Taşınacak malların yüklenmesi ve boşaltılması taşıma emrine dahil değildir. Tırlar taşımaları durumunda, HÖD ilgili tır sürücüsü şoförünü veya üçüncü kişileri bu amaçla gönderene veya alıcıya ücretsiz olarak temin edecek ve bunlar yalnızca gönderenin veya alıcının talimatlarına göre hareket edecektir. Gönderici ve alıcı yükleme ve boşaltma sırasında hazır bulunacaklardır, aksi takdirde temin edilen kişiler yükleme ve boşaltma işlemlerini riski CP'ye ait olmak üzere olağan özenle gerçekleştireceklerdir.
  8. Kusurlar, aksi belirtilmediği takdirde, devralma işleminin hemen ardından yazılı olarak talep edilmelidir. Alıcı, teslimat sırasında alıcıyı temsil etmeye yetkili bir kişinin hazır bulunmasını ve malları teslim almasını sağlamalıdır, aksi takdirde kararlaştırılan taşıma fiyatı üzerinden demuraj ücreti tahsil edilecektir. Bu durumda HÖD, taşınacak malları teslimat yerine park etme hakkına da sahiptir. Şikayetler gecikmeden, en geç bir sonraki iş günü öğlen 12’ye kadar yazılı olarak yapılmalıdır, gıyaben teslimat durumunda ve HÖD’ün bakımı sırasında meydana gelen açık hasarla sınırlıdır, ispat yükümlülüğü CP'ye aittir, bunu aşan hasar bu süre zarfında meydana gelmemiş sayılır. Her durumda, HÖD’e gecikme olmaksızın yazılı olarak malları inceleme fırsatı verilmelidir.
  9. CP'nin veya ona atfedilebilecek kişilerin sorumlu olduğu toplama, taşıma veya teslimattaki gecikmeler için HÖD ek masraflar için tazminat alma hakkına sahip olacaktır, özellikle de saat başına 65 € tutarında bir demuraj ücreti.

Teslim edilen mallar, ödemenin tamamı yapılana kadar HÖD’ün mülkiyetinde kalır. Mallar, HÖD’ün onayı olmadan önceden rehin verilemez veya teminat olarak gösterilemez. CP, teslim edilen malları kararlaştırılan fiyatın tamamı ödenmeden önce yeniden satma hakkına ancak satılan malların miktarına tekabül eden teslimat fiyatı kısmını ödeyerek satılan malları mülkiyet çekincesinden eşzamanlı olarak kurtarması halinde sahip olacaktır. CP sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmezse, HÖD herhangi bir zamanda masrafları CP'ye ait olmak üzere mülkünü geri alma hakkına sahiptir ve CP mülkünü teslim etmekle yükümlüdür. Bu durumda CP, HÖD’ün'ın talebi üzerine kendi alanındaki koşullardan kaynaklanan her türlü dezavantajı telafi etmekle yükümlüdür.

Teslimat/hizmet ve ödeme için ifa yeri - aksi kararlaştırılmadıkça - HÖD’ün kayıtlı ofisidir. Teslim süresi, sözleşmenin yasal olarak geçerli bir şekilde akdedilmesiyle başlar ve malların teslim edildiği veya hizmetin verildiği veya malların teslim alınmak veya teslim edilmek üzere hazır tutulduğu veya hizmetin usulüne uygun olarak sunulduğu gün sona erer. Belirli bir teslimat süresi için hiçbir garanti veya teminat verilmez, ancak sözleşmede sabit tarihler açıkça belirtilmediği sürece, kararlaştırılan teslimat süreleri prensipte yalnızca yaklaşık değerlerdir. HÖD, kararlaştırılan teslimat tarihlerine mümkün olduğunca yakın bir şekilde uymak için çaba gösterecektir. Belirtilen teslim tarihinin 30 günden fazla aşılması halinde, CP, siparişin türüne ve kapsamına uygun olarak en az 90 günlük bir ek süre belirledikten sonra taahhütlü mektupla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. HÖD, mücbir sebepler veya HÖD’ün kontrolü dışındaki diğer kaçınılmaz engeller nedeniyle teslimatın/hizmetin imkansız hale gelmesi durumunda da geri çekilebilir.

Her iki durumda da HÖD, herhangi bir zenginleşmeye yol açmadığı sürece, üzerinde mutabık kalınan bedeli talep etme hakkına sahiptir. Teslimat/hizmet CP'nin hesabına ve riski CP'ye ait olmak üzere yapılacaktır, kısmi teslimatlar ve hizmetler mümkündür. Teslim edilecek malların yüklenmesi, taşınması ve teslimi, aksi kararlaştırılmadıkça veya yasal hükümlerle çelişmedikçe, her durumda CP'nin sorumluluğundadır. Nakliye sigortası yalnızca müşterinin açık talebi üzerine yapılacaktır.

CP, kararlaştırılan teslimatı/hizmeti gecikmeksizin kabul etmekle yükümlüdür. CP’nin temerrüde düşmesi durumunda, HÖD karşı edim (ödeme) talebini muhafaza eder. Teslimat/hizmet, sözleşmeye uygun olarak kabulün gerçekleşmesi gereken günde sağlanmış sayılacaktır.

HÖD, CP'ye malların teslim sırasında kusursuz olduğunu kanunen garanti eder. Satın alınan nesnenin değiştirilmesi veya yanlış kullanılması durumunda garanti ve garanti talepleri her durumda hariç tutulur. Kabulün ardından, CP teslimatları ve hizmetleri incelemeli ve gözle görülür kusurları derhal yazılı olarak bildirmelidir. Üreticinin veya diğer üçüncü tarafların garanti ve garanti vaatleri HÖD’e karşı ileri sürülemez. ABGB § 933b uyarınca HÖD’e karşı özel rücu hakkı hariç tutulmuştur. HÖD, hafif ve ağır ihmal durumunda zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca, HÖD kar kaybı veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır. Geç teslimat veya ifadan kaynaklanan zararlar ve dezavantajlar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Tazminat talebi aksi takdirde kaybedilirse, CP makul bir son tarih belirleyerek HÖD’den zararı gidermesini talep edecektir. Hasar onarımı ve iyileştirme girişimleri yalnızca HÖD veya temsilcileri tarafından gerçekleştirilmelidir ve değiştirme talebi yalnızca iyileştirme mümkün değilse söz konusu olur. Tazminat talepleri, ticari sorumluluk sigortasının tazminat tutarı ile sınırlıdır.

HÖD ve tedarikçilerinin (alt yükleniciler) Avusturya Ürün Sorumluluğu Yasası (PHG) veya diğer ürün sorumluluğu hükümleri kapsamındaki sorumluluğu, HÖD tarafından piyasaya sürülen kusurlu ürün ve hammaddelerin bir girişimcinin işi sırasında kullandığı nesnelere verdiği zararla ilgili olarak hariç tutulmuştur. HÖD’ün ürünlerinin veya ürün parçalarının CP tarafından devredilmesi durumunda, CP bu sorumluluk muafiyetini müşterilerine tam olarak devretmekle yükümlü olur ve bu yükümlülük diğer tüm müşterilerin yükümlülüğü olarak da dahil edilir. CP, PHG § 12 uyarınca HÖD’e veya tedarikçilerine/alt yüklenicilerine karşı sahip olabileceği tüm rücu haklarından peşinen feragat eder. HÖD’ün ürünlerinin veya ürün parçalarının CP tarafından devredilmesi durumunda, HÖD bu feragati müşterilerine tam olarak devretmekle yükümlü olacak ve bu yükümlülük diğer tüm müşterilerin de yükümlülüğü olacaktır. HÖD, CP tarafından veya müşterileri tarafından üretilen ürünlerin parçaları olarak CP’ye hatasız olarak teslim edilen ürünlerin de PHG anlamında hatasız olduğunu garanti etmez.

CP tarafından HÖD’ün herhangi bir talebine karşı bir alıkoyma hakkının mahsup edilmesine veya ileri sürülmesine yalnızca yasal olarak belirlenen veya tartışmasız bir karşı taleple izin verilir.

Sözleşmenin ifasının başlamasından sonra siparişin iptal edilmesi durumunda - hazırlık çalışmaları da dahil olmak üzere - sipariş tutarının %40’ı, başka herhangi bir hak talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın iptal ücreti olarak tahsil edilir.

Elektronik olarak iletilen verilerin gizliliği için sözleşme taraflarının diğer ticari işlemleri için geçerli olan ilkelerin aynısı geçerlidir. Elektronik olarak iletilen veriler yalnızca sözleşmenin amacı doğrultusunda kullanılabilir. Veri işleme ve saklama genel ilkelerine uyulur. Veri koruma yasalarına tabi veriler buna uygun olarak ele alınır.

Bu sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için, fiili yargı yetkisine bağlı olarak, Linz an der Donau bölge veya eyalet mahkemesi münhasıran kabul edilir; nakliye siparişleri söz konusu olduğunda, bu, Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR) Madde 31’e ek bir yargı yeri olarak kabul edilir. HÖD’ün “Riola” onarım yöntemi için Genel Hüküm ve Koşullar öncelikle Riola onarım siparişleri için geçerli olur. Bu genel hüküm ve koşulların münferit kısımlarının geçersiz veya hükümsüz olması halinde, sözleşmenin geri kalanı bundan etkilenmez. Etkilenen hükümler, § 864 ABGB (Avusturya Medeni Kanunu) uyarınca yorumlama yoluyla, başlangıçta amaçlanan amacı en iyi şekilde yerine getiren hükümlerle değiştirilir. KSchG’nin emredici hükümleri bu GŞK'den etkilenmez. GŞK'nin yasal geçerliliği, yorumlanması ve yerine getirilmesinin yanı sıra HÖD ile CP arasındaki tüm yasal ilişkiler münhasıran Avusturya yasalarına tabi olur.