Általános Szerződési Feltételek

érvényes a Hödlmayr International AG (FN 144567 z), a Hödlmayr Logistics GmbH (FN 76945 f), a Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), a Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN 463903 k) és a Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w) esetében

Utolsó frissítés: 2017. július

A jelen ÁSZF minden ajánlatra és szerződésre vonatkozik, amennyiben a Hödlmayr International AG, a Hödl- mayr Logistics GmbH, a Hödlmayr High & Heavy GmbH, a Hödlmayr Rail Logistics GmbH vagy a Hödlmayr Urban Logistics (röviden: "HÖD") szolgáltató vagy szerződéses partner. A HÖD részére a szerződéses partnertől (röviden "SZP") érkező írásbeli vagy szóbeli megrendelések a megbízó ajánlatának minősülnek, amelyet a HÖD csak írásbeli megrendelés-visszaigazolással fogad el, a HÖD részéről a hallgatás soha nem minősül beleegyezésnek vagy elfogadásnak. A SZP ÁSZF-jének alkalmazhatósága kifejezetten kizárt - még akkor is, ha erre hivatkozás történik.

A megállapított ár nem tartalmazza - kivéve, ha ez kifejezetten nincs feltüntetve - a külön fizetendő hozzáadottérték-adót, az előre nem látható költségeket, a biztosítást vagy a csomagolást, amelyek külön kerülnek kiszámlázásra. Csak az adott szerződésre érvényes, és időben a megállapodás szerinti teljesítési időre korlátozódik. Az ajánlatok és szerződések kizárólag a megállapodás szerinti teljesítésre vonatkoznak, az azoktól való eltéréseket külön számlázzák.

A HÖD fenntartja a jogot a részszállításokra és a részköltségek felszámítására. Minden számlát azonnal, készpénzben, levonás nélkül és díjmentesen kell kifizetni. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kell felszámítani a bankszokásoknak megfelelő összegben, de legalább a Nemzeti Banknak az esedékesség napját követő napon érvényes diszkontkamatlába vagy azzal egyenértékű utódérték feletti 7%-os mértékben. A SZP vállalja, hogy fizetési késedelem esetén megtéríti az összes per előtti költséget, különösen a felszólítási és behajtási díjakat. A HÖD jogosult különösen a saját felszólítások esetén felszólításonként 15,00 euró összeget követelni a megbízótól.

Ezen általános szerződési feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha kötelező törvényi rendelkezések alkalmazandók, vagy ha e 4. pont különleges rendelkezéseket tartalmaz. A nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló egyezményt (CMR) vagy a nemzetközi vasúti árufuvarozási szerződésre vonatkozó egységes szabályokat (CIM) kell alkalmazni minden fuvarozási szerződésre, beleértve a nemzeti fuvarozási szerződéseket is; továbbá az osztrák szállítmányozók általános szerződési feltételeit (AÖSp) - amennyiben azok nem ellentétesek a CMR vagy a CIM kötelező rendelkezéseivel - kell elfogadni. A külön szállítási biztosítást a megrendelés teljesítése előtt legalább 3 nappal írásban kell igényelni.

  1. A szállítási áru átadása alkalmával tett foglalásoknak részletes tájékoztatást kell tartalmazniuk a károkról. Az áru együttes vizsgálatának és a sérülés időben történő írásbeli bejelentésének elmulasztása esetén a HÖD-nek vagy a HÖD által megbízott harmadik félnek haladéktalanul lehetőséget kell adni a sérülés vizsgálatára, és írásban tájékoztatni kell, hogy mikor és hol van lehetőség a vizsgálatra, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a sérülés nem a HÖD felügyelete alatt következett be.
  2. A nyitott, ponyvával nem fedett szállítóeszközök megállapodás szerinti használatából eredő minden olyan kárért, mint például horpadások vagy karcolások, festéklepattogzás és a fényezés károsodása, a HÖD kártérítési felelőssége kifejezetten kizárt.
  3. A járművekben található minden nem szabványos, különleges felszerelési elemet, tartozékot, egyéb elemet stb. a megrendelés leadásakor írásban kell közölni, ellenkező esetben feltételezzük, hogy ezek az elemek az átvételkor nem voltak jelen.
  4. Ha a szállítandó járművek nem vagy nem biztonságosan vezethetőek és üzemeltethetőek, vagy ha egyéb sajátosságokat kell figyelembe venni, ezt a megrendeléskor írásban kell jelezni. Ezen túlmenően a SZP-nek az árukat olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátania, hogy azok saját erőből gond nélkül felrakodhatóak legyenek, és biztonságosan szállíthatóak legyenek. A veterán és különleges járművek szállítása esetén a megrendelés leadásakor írásban kell jelezni, hogy szükség van-e különleges kezelésre. A megbízónak fel kell mérnie, hogy a járművek alkalmasak-e a ponyvával nem fedett nyitott szállítóegységekben történő szállításra (pl. szél- és időjárásállóság stb.), és szükség esetén ennek megfelelően kell csomagolnia a szállítandó árut, anélkül, hogy a szállítóegységeinkre való fel- és onnan való lerakodásukat akadályozná. A megbízó felel a szállítandó áru alkalmatlansága vagy hibája által okozott károkért. Amennyiben a helyi viszonyok miatt a szállítás akadálytalan lebonyolítása nem lehetséges, a megbízó gondoskodik az akadályok elhárításáról, vagy viseli a megváltozott útvonalak miatti többletköltségeket.
  5. A SZP-nek a járműveket nem piszkos, jeges vagy hóval borított állapotban kell rendelkezésre bocsátania az átvételhez, ellenkező esetben a szállítandó áruk sérülésre vagy a szállításra való alkalmasságra vonatkozó vizsgálata nem lehetséges. A HÖD nem köteles a járművet az átvételt megelőzően szennyeződéstől, jégtől vagy hótól megtisztítani. A címzett által a kézbesítéskor bejelentett sérülést úgy kell tekinteni, hogy az nem a HÖD felügyelete alatt keletkezett, ha az az átvételkor a megadott okok miatt nem volt látható. Amennyiben a SZP által szállított járműből folyadék szivárog vagy arról alkatrészek válnak le, a SZP felel a felmerülő következményes költségekért.
  6. A szállítást ponyvával nem fedett, nyitott szállítóeszközzel végzik. Az ebből eredő károk és veszteségek nem tartoznak a kártérítési kötelezettség hatálya alá.
  7. A szállítandó áruk be- és kirakodására nem terjed ki a szállítási megbízás. TGK-szállítás esetén a HÖD a feladó, ill. a címzett számára térítésmentesen biztosítja a megfelelő TGK-vezetőt vagy harmadik személyeket, akik kizárólag a feladó vagy a címzett utasításai szerint járnak el. A feladó és a címzett köteles gondoskodni arról, hogy a be- és kirakodás során jelen legyenek, ellenkező esetben a rendelkezésre bocsátott személyek a szokásos gondossággal, a SZP kockázatára végzik a be- és kirakodást.
  8. A hibákat egyéb kizárás esetén az átvételt követően azonnal írásban kell bejelenteni. A címzett köteles gondoskodni arról, hogy a címzett képviseletére jogosult személy jelen legyen a szállítás időpontjában, és átvegye az árut, ennek hiányában a megállapodás szerinti szállítási díj mellett állásdíjat kell fizetni. Ebben az esetben a HÖD jogosult arra is, hogy az árukat a szállítás helyén letegye. A reklamációt távollétben történő kézbesítés esetén haladéktalanul, legkésőbb a következő munkanapon déli 12 óráig írásban kell benyújtani és azok az egyértelműen a HÖD felügyelete alatt keletkezett hibákra korlátozódnak, a bizonyítási teher a SZP-t terheli, az ezt meghaladó károkat úgy kell tekinteni, hogy nem ez idő alatt keletkeztek. A HÖD-nek minden esetben haladéktalanul írásban lehetőséget kell adni az áru ellenőrzésére.
  9. Az átvétel, szállítás vagy kézbesítés olyan késedelmeiért, amelyekért a SZP vagy a neki tulajdonítható személyek felelősek, a HÖD jogosult a többletköltségek megtérítésére, különösen az óránként 65 EUR összegű állásdíjra.

A leszállított áruk a HÖD tulajdonát képezik mindaddig, amíg a teljes kifizetés meg nem történik. Az árut a HÖD hozzájárulása nélkül nem lehet előzetesen elzálogosítani vagy biztosítékul átruházni. A SZP csak akkor jogosult a leszállított árut a megállapodás szerinti ár teljes kifizetése előtt továbbértékesíteni, ha egyidejűleg az eladott árut az eladott árumennyiségnek megfelelő szállítási árrészlet megfizetésével feloldja a tulajdonjog-fenntartás alól. Ha a SZP nem teljesíti megfelelően szerződéses kötelezettségeit, a HÖD bármikor jogosult a SZP költségére visszakövetelni a tulajdonát, és a SZP-t annak kiadására kötelezni. Ebben az esetben a SZP köteles a HÖD kérésére kompenzálni a hatáskörében felmerülő körülmények által okozott bármilyen hátrányt.

A szállítás/szolgáltatás és a fizetés teljesítési helye - eltérő megállapodás hiányában - a HÖD székhelye. A szállítási határidő a szerződéses megállapodás jogerős megkötésével kezdődik és azon a napon ér véget, amikor az árut leszállították vagy a szolgáltatást teljesítették, vagy az árut átvételre vagy szállításra készen tartják, vagy a szolgáltatást megfelelően felajánlották. Konkrét szállítási határidőre vonatkozóan nem vállalunk garanciát vagy szavatosságot, hanem a megállapított szállítási határidők elvileg csak hozzávetőleges értékek, kivéve, ha a szerződésben kifejezetten rögzített időpontok szerepelnek. A HÖD törekszik arra, hogy a megállapodás szerinti szállítási határidőket a lehető legpontosabban betartsa. Ha a megadott szállítási határidőt több mint 30 nappal túllépik, a SZP jogosult a szerződéses megállapodástól ajánlott levélben elállni, miután a megrendelés típusának és terjedelmének megfelelő további - legalább 90 napos - türelmi időt szabott. A HÖD is elállhat, ha a szállítás/szolgáltatás vis maior vagy más, a HÖD hatáskörén kívül eső elháríthatatlan akadály miatt válik lehetetlenné.

A HÖD mindkét esetben jogosult a megállapodott ár igénylésére, feltéve, hogy ez nem vezet gazdagodáshoz. A szállítás/szolgáltatás a SZP költségére és kockázatára történik, részszállítások és szolgáltatások lehetségesek. A szállítandó áruk berakodása, szállítása és kiszállítása minden esetben a SZP kockázatára történik, kivéve, ha másként nem állapodtak meg, vagy ha jogszabályi rendelkezések ezzel ellentétesek. Szállítói biztosítás csak a megbízó kifejezett kérésére köthető.

A SZP köteles a megállapodás szerinti szállítást/teljesítést haladéktalanul elfogadni. A SZP késedelme estén a HÖD fenntartja az ellenszolgáltatásra (kifizetésre) vonatkozó igényét. A szállítás/teljesítés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az átvételnek a szerződésnek megfelelően meg kellett volna történnie.

A HÖD a SZP számára jogi garanciát nyújt arra vonatkozóan, hogy az áruk az átadás időpontjában hibátlanok. A szavatossági és jótállási igények minden esetben kizártak, ha a vétel tárgyát módosították vagy helytelenül kezelték. Az átvételkor a SZP-nek meg kell vizsgálnia a szállítást és a szolgáltatást, és minden látható hibát haladéktalanul írásban be kell jelentenie. A gyártó vagy más harmadik fél garanciális és szavatossági ígéretei nem érvényesíthetők a HÖD-del szemben. Az ABGB 933b. §-a szerinti különleges jogorvoslati lehetőség a HÖD-del szemben kizárt. A HÖD nem felel a károkért könnyű és súlyos gondatlanság esetén. Ezen túlmenően a HÖD nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért vagy következményes károkért. A késedelmes szállítás vagy teljesítés miatti károkért és hátrányokért nem vállalunk felelősséget. Ha a kártérítési igényt egyébként elveszíti, a SZP ésszerű határidő tűzésével felszólítja a HÖD-öt a kár orvoslására. A kárjavítást és a javítási kísérleteket kizárólag a HÖD vagy megbízottjai végezhetik, és csak akkor áll fenn a csere iránti igény, ha a javítás lehetetlen. A kártérítési igények az üzleti felelősségbiztosítás kártérítési összegére korlátozódnak.

A HÖD és beszállítóinak (alvállalkozóinak) az osztrák termékfelelősségi törvény (PHG) vagy más termékfelelősségi rendelkezések szerinti kártérítési felelőssége kizárt minden olyan kárra vonatkozóan, amelyeket a HÖD által forgalmazott hibás termékek és nyersanyagok okoznak olyan dolgokban, amelyeket egy vállalkozó a vállalkozásainak keretein belül használ. Abban az esetben, ha a SZP a HÖD termékeit vagy termékrészeit átadja, a SZP köteles ezt a felelősségkizárást teljes egészében átadni ügyfeleinek, méghozzá azzal a kötelezettségvállalással, hogy ezt a kötelezettséget minden további ügyfélre is kiterjeszti. A SZP előzetesen lemond minden olyan visszkereseti jogáról, amely a PHG 12. §-a értelmében a HÖD-del vagy annak beszállítóival/alvállalkozóival szemben megilletné. Abban az esetben, ha a SZP a HÖD termékeit vagy termékrészeit átadja, a SZP köteles ezt a felelősségkizárást teljes egészében átadni ügyfeleinek, méghozzá azzal a kötelezettségvállalással, hogy ezt a kötelezettséget minden további ügyfélre is kiterjeszti. A HÖD nem garantálja, hogy az általa a SZP részére hibátlanul átadott termékek a PHG értelmében a SZP vagy annak ügyfelei által gyártott termékek részeként is hibátlanok.

A HÖD bármely követelésével szembeni visszatartási jog beszámítása vagy érvényesítése SZP által csak jogerősen megállapított vagy nem vitatott ellenköveteléssel szemben megengedett.

A megrendelésnek a szerződés teljesítésének - amely magában foglalja az előkészítő munkákat is - megkezdése utáni lemondása esetén a megrendelés összegének 40%-át kell lemondási díjként felszámítani, a további követelések érvényesítésének sérelme nélkül.

Az elektronikusan továbbított adatok titkosságára ugyanazok az elvek vonatkoznak, mint a szerződő felek egyéb üzleti tranzakcióira. Az elektronikusan továbbított adatok csak a szerződés céljaira használhatók fel. A megfelelő adatfeldolgozás és -tárolás elveit be kell tartani. Az adatvédelmi törvények hatálya alá tartozó adatokat ennek megfelelően kell kezelni.

A jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitában, a tényleges joghatóságtól függően, Linz an der Donau kerületi, ill. regionális bíróságának kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben szállítási megbízásokról van szó, ez a CMR 31. cikkében foglaltak mellett további joghatóságnak minősül. A Riola-javítási megrendelések esetében elsősorban a HÖD „Riola” javítási módszerének általános szerződési feltételei alkalmazandók. Ha az általános szerződési feltételek egyes részei érvénytelenek vagy semmisek, vagy azzá válnak, a szerződés többi részét ez nem érinti. Az érintett rendelkezéseket az ABGB (osztrák polgári törvénykönyv) 864. §-a szerinti értelmezéssel olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek a legjobban megfelelnek az eredeti célnak. A KSchG (osztrák vásárlóvédelmi törvény) kötelező rendelkezéseit ez a ÁSZF nem érinti. Az ÁSZF jogi érvényessége, értelmezése és teljesítése, valamint a HÖD és a SZP közötti valamennyi jogi kapcsolat kizárólag az osztrák jog hatálya alá tartozik.