A HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI

1. § Hatály

(1) A Hödlmayr International AG és leányvállalatai (a továbbiakban: HÖDLMAYR) beszerzéseire kizárólag az alábbi feltételek vonatkoznak. A módosításokról csak írásban lehet megállapodni.

(2) A HÖDLMAYR jelenlegi beszerzési feltételei a www.hoedlmayr.com weboldalon találhatók. Külön kérésre ezeket papíralapon is elküldjük.

(3) A megrendelés elfogadásával a jelen beszerzési feltételek a szerződés részévé válnak, és elsőbbséget élveznek a Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) általános szerződési feltételeivel vagy szállítási feltételeivel szemben. Az eladó bármely feltételét kifejezetten elutasítjuk.

 

2. § Ajánlat, megrendelés és a megrendelés visszaigazolása

(1) Az ajánlatokat a HÖDLMAYR részére kötelezettség nélkül és díjmentesen, kétszeresen kell benyújtani. Az ajánlatban a Vállalkozónak a mennyiség, a minőség és a kivitelezés tekintetében be kell tartania a megkeresést vagy az ajánlattételi felhívást, és eltérés esetén kifejezetten utalnia kell erre. Ajánlatához 3 hónapig kötve van.

(2) A megrendelésnek írásban kell megtörténnie ahhoz, hogy kötelező legyen. A szóbeli megállapodások akkor érvényesek, ha azokat a HÖDLMAYR írásban megerősíti.

(3) A megrendeléseket Vállalkozó köteles írásban haladéktalanul visszaigazolni. A HÖDLMAYR fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja a megrendelést, ha a visszaigazolást 14 napon belül nem kapja meg.

 

3. § Árak

(1) A megrendelésben vagy az ajánlatban említett árakat maximális árnak tekintik, amelyeket a HÖDLMAYR javára történő változások esetén ki kell igazítani. Ha a megrendelt szállítások vagy szolgáltatások ára az ajánlat és a szállítás vagy szolgáltatás időpontja között esik, ezt az árcsökkentést teljes egészében át kell hárítani a HÖDLMAYR-ra. Az árcsökkentési kötelezettség különösen a listaárak változása és a megváltozott valutaparitás miatti árváltozások esetén érvényes. Az ajánlatban és a megrendelésben nem említett vám-, adó-, jogi és szállítási költségek, csomagolási, biztosítási vagy egyéb költségek Vállalkozót terhelik. Az árak nem tartalmazzák a héát.

(2) A Vállalkozó vállalja a csomagolás ártalmatlanításának költségeit, az ARA (Altstoff Recycling Austria AG)-szám megadását vagy a csomagolás ingyenes visszavételének költségeit a szállítási címről.

(3) A HÖDLMA YR számára minden termékbemutató, tesztelés és próbaüzem - a szerződés megkötése előtt is - ingyenes.

(4) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szállítást házhozszállítással kell teljesíteni.

 

4. § Fizetési feltételek

(1) Minden egyes megrendelésről a HÖDLMAYR rendelésszámát feltüntető számlát külön kell küldeni a szállítási címre a teljes körű, megfelelő szállítás vagy teljesítés és elfogadás után. A számlának tartalmaznia kell a megrendelt tételek teljes megnevezését, az egyes tételek mennyiségét és árát. A hiányosan benyújtott vagy tartalmilag hiányos számlákat vagy szállítóleveleket nem fogadjuk el, és azok nem váltanak ki esedékességi határidőt.

(2) A számlát a megrendelés pénznemében kell kiállítani.

(3) A munkaidős szolgáltatásokról vagy összeszerelési munkákról szóló számlákhoz visszaigazolt és ellenjegyzett munkaidő-nyilvántartás szükséges, ellenkező esetben a számla hiányos. Az igazolásokon a neveket a dátummal együtt világosan kell feltüntetni.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a kifizetések csak a teljes körű, hibamentes teljesítést követően történnek, a számla kézhezvételét követő 20 napon belül 4% kedvezménnyel, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 3% kedvezménnyel, 60 napon belül nettó. A szállítások vagy szolgáltatások 2002. 1.1-től csak euróban kerülnek kifizetésre.

(5) A szállítások vagy szolgáltatások puszta (szóbeli vagy írásbeli) elfogadása, illetve a teljesített kifizetések nem minősülnek elfogadásnak vagy bármiféle jogról való lemondásnak.

 

5. § Szállítási határidők

(1) A megrendelésben megadott szállítási határidő kötelező erejű. Ha a szállítás a megállapított szállítási határidő előtt történik, a HÖDLMAYR fenntartja a jogot, hogy az árut a szállító költségére és kockázatára visszaküldje. Ha idő előtti szállítás esetén nem kerül sor visszaküldésre, az árukat a szállító költségén és kockázatára a HÖDLMAYR-nál tárolják.

(2) A szállító köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a HÖDLMAYR-t, ha olyan körülmények merülnek fel vagy válnak számára nyilvánvalóvá, amelyek arra utalnak, hogy a megállapított szállítási határidő nem tartható.

(3) Ha a HÖDLMAYR az elfogadással vagy a fizetéssel késedelembe esik, a szállítót megillető költségtérítési igény a szállítási érték 0,2%-ára korlátozódik teljesített hetenként, amennyiben a késedelem nem szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő.

 

6. § Késedelmes szállítás

(1) A HÖDLMAYR a Vállalkozó hibájától és a tényleges kár bizonyításától függetlenül jogosult a szállítási vagy teljesítési késedelem minden naptári napjára 0,5%-os kötbért felszámítani, de legfeljebb a teljes megrendelés összegének 10%-át.

(2) A kötbért a késedelmesen leszállított alkatrész megrendelési értéke alapján kell kiszámítani, feltéve, hogy az időben leszállított alkatrész önmagában gazdasági szempontból ésszerűen használható és felhasználható. Vállalkozó köteles ezt igazolni.

(3) A HÖDLMAYR fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítés helyett a kötbért követelje, ill. a kötbért meghaladó kártérítést követeljen. A szállítás vagy annak egy részének késedelme esetén a HÖDLMAYR jogosult a szerződéstől vagy annak egy részétől egy ésszerű türelmi idő kitűzése után elállni.

 

7. § Átvétel, a tulajdonjog fenntartása

(1) A szolgáltatások esetében a kockázat az átvétellel átszáll. Az átvétel kizárólag az átvételi jegyzőkönyvnek a megrendelésben megnevezett személyek általi aláírásával történik. Az átvételi jegyzőkönyvben szereplő neveket a dátummal együtt világosan kell feltüntetni. Az átvételi jegyzőkönyvet a megrendelésben megadott címre (a megadott faxszámra) kell elküldeni. A megrendelés egy teljes körű teljesítést jelent, egy rész hiányossága feljogosítja a HÖDLMAYR-t a teljes megrendelés elfogadásának megtagadására. Hacsak a megrendelésben kifejezetten nem használt árut kérnek, Vállalkozó kizárólag vadonatúj termékek szállítását garantálja.

(2) A teljesítés tárgyának tulajdonjoga az átadáskor a HÖDLMAYR-ra száll át. A tulajdonjog fenntartása Vállalkozó által semmis. Az átadást követően a HÖDLMAYR jogosult a teljesítés tárgyát használni, elzálogosítani, biztosítékul átruházni, értékesíteni, beépíteni és/vagy feldolgozni.

 

8. § Hibás teljesítés, garancia

(1) Ha a HÖDLMAYR a szállítási mennyiségre, méretekre, tömegre és minőségre vonatkozó értékeket határoz meg az átvételi vizsgálat során, ezek az értékek az irányadóak, kivéve, ha a Vállalkozó bizonyítja, hogy azok helytelenek. Az átvételi vizsgálat nem zárja ki a hibák későbbi megállapítását.

(2) Az ABGB 933. §-ától eltérve, a szerződéses partnerek megállapodnak abban, hogy a hibákat nem csak a bíróságon, hanem Vállalkozó felé írásban is lehet érvényesíteni. A jótállási időn belül írásban érvényesített jótállási igények tehát a jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők a bíróság előtt.

(3) a HGB (kereskedelmi törvény) 377 ff. § nem alkalmazható. A HÖDLMAYR-t ezért nem terheli semmilyen vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség. A leszállított áru hibája a hosszabb ideig tartó használat ellenére vagy a feldolgozás után is érvényesíthető. A jótállási igények akkor tekinthetők határidőben érvényesítettnek, ha a HÖDLMAYR a jótállási időn belül írásban értesítést küldött a hibáról A hibák írásbeli bejelentése a jótállási időt a hibák teljes körű kijavításáig felfüggeszti, és a fizetési határidők megszakadnak.

(4) A jótállási idő ingóságok esetében legalább 1 év, ingatlan áruk esetében pedig legalább 3 év a szállítás vagy szolgáltatás átvételétől számítva; az első 6 hónapra minden esetben garanciát kell vállalni. A jótállás vagy szavatosság címén nyújtott szolgáltatások esetében ezek az időtartamok!") újrakezdődnek.

(5) Vállalkozó garantálja, hogy a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak (pl. ÖNORMEN (osztrák szabványok), ÖVE (Osztrák Elektrotechnikai Egyesület)-előírások, EU szabványok stb.). A Vállalkozó által szállított berendezéseket, rendszereket vagy termékeket az európai irányelveknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően CE-jelöléssel kell ellátni.

(6) A szállítmány hibája esetén a HÖDLMAYR jogosult választani a szerződés átalakítása, az árcsökkentés és a hiba kijavítása vagy hibátlan áruk szállítása között. A javítást vagy a cseretárgyak szállítását haladéktalanul és a Vállalkozó költségére kell elvégezni. Sürgős esetben a HÖDLMA YR jogosult a hibákat Vállalkozó költségén kijavítani.

(7) A HÖDLMAYR minden esetben jogosult a szerződéstől vagy annak részeitől elállni, még javítható hiba esetén is, miután a hiba kijavítására sikertelenül 14 napos határidőt szabott.

(8) Ha a szállítmányt a HÖDLMAYR annak hibája miatt nem tudja felhasználni, a Vállalkozó a hiba kijavításáig a teljes ár 0,5%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni minden megkezdett hét után, de legfeljebb a teljes ár 10%-át. A szerződés átalakítása esetén minden esetben a teljes ár 10%-át kell kötbérként megfizetni.

(9) Ha a HÖDLMAYR a kötbért meghaladó kárt tud bizonyítani, azt is meg kell téríteni, függetlenül a vétkességtől. Vállalkozó felel a beszállítóiért is. A kártérítési igény felhasználható annak a hátránynak az érvényesítésére is, amely a szállított dolog hibája okozta értékcsökkenésben rejlik.

 

9. § A hardver- és szoftver-szállításokra vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A szállító garantálja, hogy minden szállított alkatrész megfelel a HÖDLMAYR megrendelésben megadott követelményeinek. Hacsak a megrendelésben kifejezetten nem csak hardvert vagy szoftvert kérnek, a hardver és a szoftver mindig egy egységet alkot.

(2) A Vállalkozó felel a HÖDLMAYR-rel szemben azért, hogy a szállított hardverek és szoftverek rendeltetésszerű használata során nem sérülnek harmadik személyek semmiféle jogai, és hogy azok nem tartalmaznak felhasználási korlátozásokat. A Vállalkozó vállalja, hogy mentesíti a HÖDLMAYR-t minden olyan harmadik fél által támasztott követelés alól, amely a fent említett jogok állítólagos vagy tényleges megsértésén alapul az általa beszerzett hardver és szoftver használata következtében. Erre vonatkozóan a Vállalkozó a HÖDLMAYR-t teljesen mentesíti az eljárások és károk tekintetében. Hasonlóképpen, a HÖDLMAYR részére meg kell téríteni minden olyan ügyvédi díjat és bírósági költséget, amely a harmadik felek követeléseivel szembeni védekezéssel összefüggésben válik szükségessé.

(3) A szoftvert a HÖDLMAYR által kért adathordozókon, másolásvédelem nélkül kell leszállítani. A teljes körű, a tárgyban jártas személyek számára érthető, német nyelvű dokumentáció mindenképpen a fő teljesítési kötelezettségek közé tartozik.

(4) Vállalkozó a HÖDLMAYR-nak Időben és térben korlátlan használati jogot biztosít. A kizárólag a HÖDLMAYR számára készített szoftvereket a forráskóddal, a fordítási és linkelési feladatfájlokkal együtt, gépileg olvasható formában kell szállítani, beleértve az üzemeltetési és rendszerdokumentációt is.

(5) A megrendelés tárgyára vagy az ezzel kapcsolatban elért részeredményekre vonatkozó valamennyi hasznosítási jog korlátlanul, teljes mértékben és kizárólag a HÖDLMAYR-re száll át a megállapodás szerinti rendelési összeg kézhezvételekor. Ez vonatkozik minden későbbi változtatásra, fejlesztésre vagy egyéb feldolgozásra is. A program - akár csak részleges - továbbadása harmadik félnek a vállalkozó által csak a HÖDLMAYR írásbeli hozzájárulásával megengedett

(6) A szoftverrel kapcsolatos megbízás csak akkor teljesül és kerül elfogadásra, ha a szoftver legalább tizennégy napon keresztül kielégítően és hibaüzenetek nélkül futott próbaüzemben, a megállapodás szerinti specifikációknak megfelelően. A próbaüzem ingyenes.

(7) A Vállalkozó köteles a HÖDLMAYR számára a jótállási időn belül minden frissítést ingyenesen biztosítani. A Vállalkozó külön megrendelés és külön kifizetés ellenében garantálja, hogy a leszállított szoftvert legalább 5 évig karbantartja.

 

10. § A teljesítési kötelezettség alóli mentesség, a szerződéstől való elállás

(1) A vis maior a szerződő feleket az üzemzavar időtartamára és hatásainak mértékéig mentesíti a teljesítési kötelezettségük alól. A szerződő felek kötelesek az ésszerűség határain belül haladéktalanul megadni a szükséges tájékoztatást, és kötelezettségeiket jóhiszeműen a megváltozott körülményekhez igazítani.

(2) A HÖDLMAYR mentesül a megrendelt szállítás teljes vagy részleges átvételének kötelezettsége alól és egyben jogosult a szerződéstől elállni, ha a szállítás a vis maior okozta késedelem miatt - a gazdasági szempontokat figyelembe véve - számára már nem használható.

(3) A HÖDLMAYR jogosult minden szerződéses kapcsolatot határidő nélkül felmondani vagy a megrendeléstől elállni, ha a szállítóval szemben kompenzációs eljárást, csődeljárást, általános vagy részleges végrehajtást kezdeményeztek vagy engedélyeztek, vagy ha a szállító magatartása vagy külső körülmények miatt nem várható a megrendelés megrendelésnek megfelelői teljesítése.

(4) A HÖDLMAYR továbbá elállhat a szerződéstől, ha a Vállalkozó a HÖDLMAYR valamely, a szerződés előkészítésében, megkötésében vagy teljesítésében részt vevő alkalmazottjának vagy megbízottjának, illetve az ő érdekében álló harmadik személynek bármilyen előnyt ígér, ajánl vagy nyújt.

(5) Indokolt elállás esetén - akár a szerződés azonnali hatályú felmondása, akár szavatossági hiba miatt - az eddig leszállított árukat a szállító költségére vissza kell küldeni. Alternatívaként a már leszállított áruk vagy szoftverek a díj megfizetése ellenében megtarthatók, így csak részleges elállásra kerül sor.

 

11. § Szellemi tulajdonjogok, üzleti titok

(1) A Vállalkozó felelős azért, hogy a szállításával kapcsolatban harmadik személyek jogai ne sérüljenek.

(2) Ha a HÖDLMAYR-ral szemben harmadik személy e tekintetben követelést támaszt, a szállító köteles a HÖDLMAYR-t ezen követelésekkel szemben első felszólításra kártalanítani. A HÖDLMAYR nem jogosult a harmadik féllel - a Vállalkozó hozzájárulása nélkül - semmilyen megállapodást, különösen nem egyezséget kötni.

(3) A Vállalkozó kártalanítási kötelezettsége a HÖDLMAYR minden olyan költségére vonatkozik, amely a harmadik fél követelésével kapcsolatban szükségszerűen felmerül.

(4) Megrendeléseinket és minden kapcsolódó kereskedelmi és műszaki részletet a Vállalkozónak üzleti titokként kell kezelnie. Vállalkozó csak akkor hivatkozhat az üzleti kapcsolatokra, ha a HÖDLMAYR ehhez kifejezetten hozzájárult.

 

12. § Alkalmazandó jog, joghatóság

(1) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény és az arra hivatkozó nemzeti jogi normák kizárásával az osztrák jog alkalmazandó. A Hödlmayr International AG és osztrák leányvállalatai számára Linz a kizárólagos joghatósági hely.