OBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG

§ 1 Oblast Působnosti

(1) Následující podmínky se vztahují výhradně na nákupy uskutečněné společností Hödlmayr International AG a jejími dceřinými společnostmi (dále jen "HÖDLMAYR"). Změny mohou být dohodnuty pouze písemně.
(2) Současné podmínky nákupu HÖDLMAYR jsou k dispozici na adrese www.hoedlmayr.com . Na zvláštní žádost se zasílají i v papírové podobě.
(3) Přijetím objednávky se tyto podmínky nákupu stávají součástí smlouvy a mají přednost před dodacími podmínkami dodavatele (dále jen DO). Jakékoli obchodní podmínky prodávajícího se tímto výslovně odmítají.

§ 2 Nabídka, objednávka a potvrzení objednávky

(1) Nabídky musí být předloženy ve dvou vyhotoveních, nezávazně pro společnost HÖDLMAYR a zdarma. Zhotovitel se musí v nabídce co do množství, kvality a provedení držet poptávky nebo nabídky a na případné odchylky výslovně upozornit. Svou nabídkou je vázán 3 měsíce.
(2) Aby bylo usnesení závazné, musí mít písemnou formu. Ústní dohody jsou platné, pokud je společnost HÖDLMAYR písemně potvrdí.
(3) Objednávky musí být dodavatelem okamžitě písemně potvrzeny. Společnost HÖDLMAYR si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud potvrzení neobdrží do 14 dnů.

§ 3 Ceny

(1) Ceny uvedené v objednávce nebo v nabídce platí jako maximální ceny, které je nutné upravit v případě změn ve prospěch společnosti HÖDLMAYR. Klesne-li cena objednaných dodávek nebo služeb mezi nabídkou a termínem dodávky nebo služby, musí být toto snížení ceny převedeno v plné výši na společnost HÖDLMAYR. Povinnost snížit ceny se vztahuje zejména na změny ceníkových cen a změny cen v důsledku změn měnových parit. Celní, daňové, právní a přepravní náklady, náklady na balné, pojištění nebo jiné náklady, které nejsou uvedeny v nabídce a v objednávce, jsou účtovány dodavateli. Ceny nezahrnují DPH.
(2) DO se zavazuje nést náklady na likvidaci obalu, uvést číslo ARA nebo obal bezplatně převzít zpět z doručovací adresy.
(3) Všechny prezentace produktů, zkušební pozice a zkušební provozy – dokonce i před uzavřením smlouvy – jsou pro HÖDLMA YR bezplatné.
(4) Není-li písemně dohodnuto jinak, doručení je bezplatné.

§ 4 Platební podmínky

(1) Pro každou objednávku musí být faktura zaslána odděleně na adresu dodání po kompletním řádném doručení nebo splnění a přijetí s uvedením čísla objednávky HÖDLMAYR. Faktura musí obsahovat celé názvy řádků nákupní objednávky, množství a cenu každého řádku. Neúplné faktury nebo dodací listy, které nebyly předloženy nebo jsou obsahově vadné, nebudou akceptovány a neplynou z nich datum splatnosti.
(2) Faktura musí být vystavena v měně objednávky.
(3) Faktury týkající se dávek v pracovní době nebo montážní práce vyžadují potvrzený a podepsaný pracovní výkaz, jinak je faktura neúplná. Jména důkazních prostředků se připojí jako prostý text a datum.
(4) Není-li dohodnuto jinak, platby se uskuteční až po úplném splnění bez vad 20 dnů po obdržení faktury se 4% slevou, 30 dnů po obdržení faktury s 3% slevou, 60 dnů netto. Dodávky nebo služby jsou prováděny od 1. 1. V roce 2002 pouze v eurech.
(5) Pouhé přijetí (ústně nebo písemně) dodávek nebo služeb nebo uskutečněné platby nemají za následek přijetí nebo vzdání se práv.

§ 5 Dodací lhůty

(1) Dodací lhůta uvedená v objednávce je závazná. Pokud je dodávka uskutečněna před dohodnutým termínem dodání, společnost HÖDLMAYR si vyhrazuje právo vrátit zboží na náklady a riziko dodavatele. Nedojde-li k vrácení v případě předčasné dodávky, zboží se skladuje u společnosti HÖDLMAYR na náklady a na nebezpečí dodavatele.
(2) Dodavatel je povinen HÖDLMAYR neprodleně písemně informovat, pokud nastanou nebo se projeví okolnosti, které vedou ke skutečnosti, že dohodnutou dodací lhůtu nelze dodržet.
(3) Je-li HÖDLMAYR v prodlení s převzetím nebo je-li dlužníkem, je nárok na náhradu škody splatná dodavateli omezen na 0,2 % dodací hodnoty za dokončený týden, pokud zpoždění není založeno na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

§ 6 Opožděné dodávky

(1) Společnost HÖDLMAYR je oprávněna účtovat pokutu ve výši 0,5 % za každý kalendářní den prodlení s dodáním nebo zahájením plnění, avšak nejvýše 10 % celkové částky objednávky, bez ohledu na zavinění DO a bez ohledu na prokázání skutečné škody.
(2) Pokuta se odvíjí od hodnoty objednávky opožděně dodaného dílu za předpokladu, že včas dodaný díl je ekonomicky užitečný a může být použit odděleně. Dodavatel to musí doložit.
(3) Společnost HÖDLMAYR si vyhrazuje právo uplatnit pokutu místo plnění nebo požadovat náhradu škody přesahující sankci. V případě zpoždění dodávky nebo její části je společnost HÖDLMAYR po stanovení přiměřené doby odkladu oprávněna odstoupit od smlouvy nebo jejích částí.

§ 7 Přijetí, výhrada vlastnictví
(1) V případě služeb přechází riziko převzetím. Převzetí se uskuteční až po podpisu přejímacího protokolu osobami uvedenými v usnesení. Jména uvedená na zprávě o přijetí musí být uvedena jako jasný text a datum. Zpráva o přijetí musí být zaslána na adresu uvedenou v objednávce (na číslo faxu). Objednávka představuje celkovou službu, vady v jedné části opravňují společnost HÖDLMAYR k odmítnutí převzetí celé zakázky. Není-li použité zboží výslovně požadováno v objednávce, DO garantuje dodání pouze zcela nových výrobků.
(2) Předáním předmětu plnění přechází vlastnické právo k předmětu plnění na společnost HÖDLMAYR. Výhrada vlastnictví ze strany DO je neplatná. Po předání může společnost HÖDLMAYR předmět servisu použít, přislíbit, převést, prodat, nainstalovat a/nebo zpracovat.

§ 8: Vadné doručení, záruka

(1) Pokud společnost HÖDLMAYR během přejímací zkoušky stanovila hodnoty dodaného množství, rozměrů, hmotnosti a jakosti, jsou tyto hodnoty rozhodující, pokud DO neprokáže jejich nepřesnost. Přejímací zkouška nevylučuje pozdější uplatnění vad.
(2) Odchylně od § 933 ABGB se smluvní strany dohodly, že vady lze uplatnit nejen u soudu, ale i písemně u DO. Nároky ze záruky uplatněné písemně v záruční době tak mohou být uplatněny u soudu i po uplynutí záruční doby.
(3) § 377 ff HGB se nepoužije. Společnost HÖDLMAYR proto nemá žádnou povinnost zkoumat nebo oznamovat vady. Vadu dodaného zboží lze uplatnit i přes jeho delší používání nebo po jeho zpracování. Nároky ze záruky jsou uplatňovány včas, pokud společnost HÖDLMAYR zaslala písemné oznámení o vadě v záruční době. Při písemném uplatnění závad se záruční doba přerušuje do úplného odstranění těchto závad a přerušují se platební lhůty.
(4) Záruční doba pro movitý majetek činí nejméně 1 rok, pro nemovitý majetek nejméně 3 roky od převzetí dodávky nebo služby, přičemž záruka je sjednána na dobu prvních 6 měsíců. Pro služby pod názvem záruka nebo garance začínají tyto lhůty znovu běžet!
(5) Smluvní strana zaručuje, že dodávané produkty splňují příslušné normy (např. předpisy ÖNORMEN, ÖVE, normy EU atd.). Zařízení, systémy nebo výrobky dodané DO musí být opatřeny označením CE v souladu s evropskými směrnicemi a platnými právními předpisy.
(6) V případě vady dodávky má společnost HÖDLMAYR právo zvolit si mezi změnou smlouvy, snížením ceny a odstraněním vady opravou nebo dodáním zboží bez vady. Zlepšení nebo dodání náhradních položek musí být provedeno neprodleně a na náklady dodavatele. V naléhavých případech je společnost HÖDLMA YR oprávněna odstranit vady na náklady dodavatele.
(7) Společnost HÖDLMAYR je v každém případě oprávněna změnit smlouvu nebo její části, a to i v případě odstranitelných vad, po neúspěšném stanovení dodatečné lhůty 14 dnů k odstranění vady.
(8) Nebude-li dodávka ze strany HÖDLMAYR pro její vadnost využitelná, uhradí zhotovitel penále ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý započatý týden, nejvýše však 10 % z celkové ceny za dobu do závada je odstraněna. V případě změny smlouvy je třeba uhradit 10 % z celkové ceny jako penále.
(9) Může-li společnost HÖDLMAYR prokázat škodu přesahující výši sankce, musí být rovněž odškodněna nezávisle na zavinění. Dodavatel je rovněž odpovědný za své subdodavatele. V souvislosti s návrhem na náhradu škody je rovněž možné uplatnit i nevýhodu, která spočívá ve znehodnocení dodané věci pro její vadu.

§ 9 Zvláštní ustanovení pro dodávky hardwaru a softwaru

(1) Dodavatel zaručuje, že všechny dodané komponenty splňují požadavky společnosti HÖDLMAYR uvedené v objednávce. Hardware a software jsou vždy jedna jednotka, pokud objednávka výslovně nevyžaduje pouze hardware nebo software.
(2) Dodavatel odpovídá společnosti HÖDLMAYR za to, že v případě správného používání dodaného hardwaru asoftwaru nejsou porušena žádná práva třetích osob, ať jsou jakéhokoli druhu, a že tato práva neobsahují žádná omezení použití. Dodavatel se zavazuje odškodnit společnost HÖDLMAYR za veškeré nároky třetích stran na základě údajného nebo skutečného porušení uvedených práv v důsledku použití jím zakoupeného hardwaru a softwaru. V tomto ohledu zhotovitel společnost HÖDLMAYR plně odškodní. Stejně tak má být HÖDLMAYR nahrazena za veškeré náklady na advokáta a soudní řízení, které se stanou nezbytnými v souvislosti s obranou proti nárokům třetích stran.
(3) Software má být dodán na nosičích dat požadovaných společností HÖDLMAYR bez ochrany proti kopírování. Úplná dokumentace v německém jazyce, která je pochopitelná pro osoby obeznámené s předmětem, je v každém případě jednou z hlavních povinností poskytování služeb.
(4) Dodavatel uděluje společnosti HÖDLMAYR právo užívání, které je časově a místně neomezené. Software vytvořený výhradně pro HÖDLMAYR má být dodán včetně zdrojového kódu, kompilace a propojení souborů úloh ve strojově čitelné formě, včetně operační a systémové dokumentace.
(5) Veškerá užívací práva k předmětu zakázky nebo k dílčím výsledkům dosaženým v tomto ohledu přecházejí neomezeně, úplně a výhradně na společnost HÖDLMAYR po obdržení dohodnuté částky objednávky. To platí i pro jakékoli následné změny nebo vylepšení nebo jiné zpracování. Převod – byť jen části programu – na třetí osoby zhotovitelem je povolen pouze s písemným souhlasem společnosti HÖDLMAYR.
(6) Objednávka softwaru je splněna a je přijata pouze tehdy, pokud software fungoval uspokojivě a bezchybových hlášení po dobu nejméně čtrnácti dnů zkušebního provozu v souladu s dohodnutými specifikacemi. Zkušební provoz je bezplatný.
(7) Dodavatel je povinen poskytnout HÖDLMAYR všechny aktualizace zdarma v záruční lhůtě. Dodavatel garantuje údržbu dodaného softwaru po dobu minimálně 5 let na základě samostatné objednávky a samostatné platby.

§ 10 Osvobození od povinnosti plnění, odstoupení od smlouvy

(1) Vyšší moc zprošťuje smluvní partnery závazků k plnění po dobu trvání narušení a v rozsahu jeho účinků. Smluvní partneři jsou povinni bezodkladně poskytnout nezbytné informace a v dobré víře přizpůsobit své povinnosti změněným okolnostem.
(2) Společnost HÖDLMAYR je zcela nebo částečně zproštěna povinnosti převzít objednanou dodávku a je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud dodávka již není dále použitelná z důvodu zpoždění způsobeného vyšší mocí - s přihlédnutím k hospodářským aspektům.
(3) Společnost HÖDLMAYR je oprávněna ukončit všechny smluvní vztahy bez výpovědi nebo odstoupit od objednávky, pokud bylo vůči dodavateli zahájeno nebo schváleno řízení o odškodnění, konkurs nebo úplná či částečná exekuce, nebo z důvodu chování dodavatele nebo externího dodavatele nelze očekávat řádné splnění objednávky.
(4) Společnost HÖDLMAYR může od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel přislíbí, nabídne nebo poskytne výhody jakéhokoli druhu zaměstnanci nebo zástupci společnosti HÖDLMAYR, kteří se podílejí na přípravě, uzavření nebo realizaci smlouvy, nebo v jejich zájmu třetí osobě.
(5) V případě oprávněného odstoupení, ať již z důvodu okamžitého ukončení smlouvy nebo z důvodu záručních vad, bude dříve dodané zboží vráceno na náklady dodavatele zpět. Alternativně lze zboží, které již bylo dodáno nebo nainstalovaný software, zadržet proti zaplacení poplatku, takže dojde pouze k částečnému odstoupení.

§ 11 Práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství

(1) Smluvní strana zajistí, aby při jejím dodání nebyla porušena žádná práva třetích osob.
(2) Jsou-li v tomto ohledu vůči společnosti HÖDLMAYR vzneseny nároky třetí osobou, je DO povinen na první žádost zprostit HÖDLMAYR těchto nároků. Společnost HÖDLMAYR není oprávněna uzavírat dohody se třetí stranou, zejména uzavřít dohodu o vyrovnání, bez souhlasu dodavatele.
(3) Povinnost zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele se týká všech výdajů nutně vynaložených společností HÖDLMAYR v souvislosti s nárokem třetí strany.
(4) S našimi objednávkami a všemi souvisejícími obchodními a technickými podrobnostmi musí dodavatel nakládat jako s obchodním tajemstvím. Dodavatel se může odvolávat na obchodní vztahy pouze tehdy, pokud s tím společnost HÖDLMAYR výslovně souhlasila.

§ 12 Rozhodné právo, místo soudní příslušnosti

(1) Použije se rakouské právo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a všech norem vnitrostátního práva, které se na ni vztahují. Pro společnost Hödlmayr International AG a její rakouské dceřiné společnosti je dohodnuto výlučné místo soudní příslušnosti Linz.