Vytváříme přístupy
k udržitelné mobilitě

Udržitelnost u společnosti Hödlmayr

Vytvořit povědomí. Přijmout odpovědnost.

Prok. Mag. Markus Formann
vedoucí oddělení sociální odpovědnosti podniků 

Zvyšování povědomí znamená aktivní konfrontaci s určitým tématem. To vyžaduje přehled o současném stavu. Což zahrnuje stopu CO2 dle protokolu o skleníkových plynech a také zprávu o udržitelnosti podle standardu GRI.

Zvyšování informovanosti také znamená mít na paměti složité výzvy, být realistický, aniž bychom ztratili vášeň a požadavky na výkon a kreativitu. 

Abychom ve střednědobém až dlouhodobém horizontu eliminovali stopu, spoléháme se na 3 základní pilíře snižování emisí CO2: PŘEDEJÍT - SNÍŽIT - KOMPENZOVAT. Skutečností je, že alternativní hromadně vyráběné pohony pro nákladní automobily, nebo dokonce pro železniční tratě, které jsou stále dostupnější, nelze vytvořit přes noc. O to důležitější je, abychom vědomě prosazovali pokrok v oblasti udržitelnosti, aktivně se podíleli na jeho utváření a učinili jej srozumitelným pro všechny zúčastněné strany.

 

Stáhnout zprávu o udržitelnosti 

"Těším se na trvalou výměnu a dialog s vámi." - Markus Formann.

 

Naše cíle udržitelného rozvoje

Naše cíle udržitelnosti

PŘEDEJÍT - SNÍŽIT - KOMPENZOVAT

Důsledným prováděním účinné strategie udržitelnosti jsme se zavázali plnit cíle Zelené dohody pro Evropu. Jako průkopníci jsme se je rozhodli dokonce překonat.

Kromě toho aktivně zohledňujeme očekávání našich zúčastněných stran. Patří mezi ně zákazníci, zaměstnanci, vlastníci, banky, pojišťovny, dodavatelé, úřady a rezidenti.

Naše cíle v kostce

HOLISTICKÉ UKOTVENÍ MÍSTO MYŠLENÍ VE SMYSLU „MY PROTI TĚM DRUHÝM“

Jednostranný závazek k ochraně klimatu, aniž by byly zahrnuty hospodářské a sociální aspekty, neodpovídá zásadám udržitelnosti tak, jak je společnost Hödlmayr chápe.

Zaměřuje se na spojení všech aspektů důležitých v této souvislosti - ekonomiky, ekologie a sociálních otázek - protože udržitelný rozvoj je možný pouze s celostním přístupem.

Naše témata

Naše priority

S pomocí různých metodických přístupů, jako je analýza významnosti podle norem GRI a mapování cílů udržitelného rozvoje, viz grafy níže, byla významnost posuzována z různých hledisek. Na základě toho. bylo určeno 12 klíčových témat pro skupinu Hödlmayr.

Přímá vazba mezi hlavními tématy a cíli udržitelného rozvoje je zároveň jasná.

Klima a zdroje Hospodářský růst, pracovat

udržitelně Zlepšit svět práce