Všeobecná pravidla a podmínky

platné pro společnosti Hödlmayr International AG (FN 144567 z), Hödlmayr Logistics GmbH (FN76945 f), Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN 463903 k) a Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w)

Poslední aktualizace: Červenec - 2017

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy, pokud jsou Hödlmayr International AG, Hödlmayr Logistics GmbH, Hödlmayr High & Heavy GmbH, Hödlmayr Rail Logistics GmbH nebo Hödlmayr Urban Logistics (krátké: "HÖD") dodavateli nebo smluvními partnery. Písemné nebo ústní objednávky přijaté společností HÖD od smluvního partnera (zkráceně „SP“) jsou považovány za nabídku zákazníka, která je akceptována pouze písemným potvrzením objednávky od společnosti HÖD; mlčení ze strany společnosti HÖD se nikdy nepovažuje za souhlas. Použitelnost VOP SP je výslovně vyloučena, i když je na ně odkazováno.

Dohodnutá cena nezahrnuje, s výjimkou výslovně uvedených případů, zvlášť splatnou daň z přidané hodnoty, nepředvídané výdaje, pojištění nebo balné, které se účtuje zvlášť. Platí pouze pro konkrétní zakázku a je omezena na dohodnutou dobu plnění. Nabídky a smlouvy se vztahují výhradně na dohodnuté plnění, odchylky od nich se účtují zvlášť.

Společnost HÖD si vyhrazuje právo provádět dílčí dodávky a částečné účtování. Všechny faktury musí být bezodkladně a bezplatně zaplaceny v hotovosti. V případě neplnění se úroky z prodlení účtují podle obvyklé bankovní sazby, nejméně však o 7 % nad diskontní sazbou národní banky nebo odpovídající následnou sazbou platnou v den následující po dni splatnosti. V případě prodlení s platbou se SP zavazuje uhradit veškeré náklady přípravného řízení, jako jsou zejména poplatky za upomínky a inkaso. Společnost HÖD je zejména za vlastní upomínky oprávněna požadovat od klienta částku 15,00 EUR za každou vystavenou upomínku.

Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se použijí, pokud se neuplatní závazná zákonná ustanovení nebo neexistují zvláštní předpisy v tomto bodě 4. Úmluva o přepravní smlouvě zboží po silnicích (CMR) nebo  jednotná právní ustanovení pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) se vztahují na všechny přepravní smlouvy, včetně vnitrostátních, a kromě toho jsou dohodnuty všeobecné podmínky pro rakouské dopravce (AÖSp), pokud nejsou v rozporu s povinnými ustanoveními CMR nebo CIM. Oddělené pojištění transportu musí být požadováno písemně nejpozději 3 dny před provedením objednávky.

  1. Výhrady k dodání zboží musí obsahovat podrobné informace o škodě. Není-li zásilka zkontrolována společně a a škoda je včas písemně nahlášena, dostane společnost HÖD nebo třetí strana pověřená společností HÖD příležitost provést kontrolu škody bez prodlení a bude písemně informována, kdy a kde je to možné, pokud se má za to, že škoda nenastala během péče společnosti HÖD.
  2. HÖD výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody vyplývající z dohodnutého použití otevřených dopravních prostředků, které nejsou pokryty nepromokavými plachtami, jako jsou např. promáčkliny nebo škrábance, odštěpky laku a poškození laku.
  3. Veškeré nestandardní díly zvláštní výbavy, příslušenství, jiné předměty umístěné ve vozidlech atd. musí být písemně nahlášeny při zadávání objednávky, jinak existuje podezření, že tyto předměty nebyly přítomny v okamžiku převzetí.
  4. Pokud přepravovaná vozidla nejsou připravena k provozu nebo provozu bez rizika, nebo pokud je třeba dodržet jiné zvláštní vlastnosti, musí být toto písemně sděleno při zadávání objednávky. Kromě toho musí SP poskytnout zboží, které má být přepraveno, v takovém stavu, který umožní bezproblémové naložení přepravovaného zboží a bezpečnou přepravu. V případě transportu veteránů a speciálních vozidel je nutné při objednávce písemně uvést, zda je vyžadován speciální servis. Vhodnost vozidel pro přepravu v otevřených přepravních jednotkách, které nejsou pokryty plachtami (např. odolnost proti větru, povětrnostním vlivům atd.), musí posoudit zákazník a v případě potřeby musí být přepravované zboží odpovídajícím způsobem zabaleno, aniž by byla narušena schopnost nakládky a vykládky na našich přepravních jednotkách. Odběratel odpovídá za škody způsobené nevhodností nebo vadou přepravovaného zboží. Není-li s ohledem na místní podmínky bezproblémové provedení přepravy možné, zákazník zajistí odstranění překážek nebo převezme dodatečné náklady vyplývající ze změněných tras.
  5. Vozidla dá SP k vyzvednutí v čistém, neznečištěném, zledovatělém nebo zasněženém stavu, jinak není možné převážené zboží zkontrolovat, zda není poškozeno nebo zda je nevhodné k přepravě. HÖD není povinna odstranit z vozidlo před převzetím nečistoty, led nebo sníh. Poškození nahlášené příjemcem při dodání se nepovažuje za vzniklé během péče HÖD, pokud nebylo při vyzvednutí z uvedených důvodů viditelné. V případě rozlití kapaliny nebo uvolněných dílů na přepravovaném vozidle VP ručí SP za následné vzniklé náklady.
  6. Přeprava se provádí otevřenými dopravními prostředky, které nejsou zakryty plachtami. Škody a ztráty způsobené tímto způsobem jsou z povinnosti náhrady vyloučeny.
  7. Nakládka a vykládka přepravovaného zboží není zahrnuta v objednávce přepravy. V případě kamionové dopravy poskytuje HÖD odesílateli nebo příjemci zdarma příslušného řidiče kamionu nebo třetí osoby, které jednají výhradně podle pokynů odesílatele nebo příjemce. Odesílatel a příjemce musí zajistit, aby byli přítomni při nakládce a vykládce, pokud zajištěné osoby neprovádějí nakládku a vykládku v souladu s obvyklou péčí a na riziko SP.
  8. Závady je nutné písemně nahlásit ihned po převzetí, jinak budou vyloučeny. Příjemce musí zajistit, aby byl při dodání přítomen oprávněný zástupce a převzal zásilku, jinak je splatné „stojné“ za sjednanou cenu přepravy. V tomto případě je HÖD rovněž oprávněna složit přepravované zboží v místě dodání. Stížnosti musí být v případě bezodkladného dodání v nepřítomnosti uplatněny písemně, nejpozději do 12 hodin následujícího pracovního dne, a jsou omezeny na jednoznačné škody, k nimž došlo v průběhu péče o HÖD, důkazní břemeno nese SP, přičemž se má za to, že v tomto období nedošlo k žádným dalším škodám. V každém případě musí dostat HÖD okamžitě písemně možnost prostory prohlédnout.
  9. Za zpoždění při vyzvednutí, přepravě nebo dodání, za které odpovídá SP nebo osoby k němu náležející, má společnost HÖD nárok na náhradu dodatečných výdajů, zejména prostoje ve výši 65 EUR za hodinu.

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti HÖD až do úplného zaplacení. Zboží nesmí být bez předchozího souhlasu společnosti HÖD zastaveno nebo převedeno za účelem zajištění. SP je oprávněna dodané zboží před zaplacením dohodnuté ceny v plné výši prodat pouze tehdy, pokud současně prodané zboží uvolní ze zádržného vlastnictví zaplacením části dodací ceny, která odpovídá prodanému množství. Pokud SP řádně nesplní své smluvní závazky, má HÖD kdykoli nárok na vrácení svého majetku na náklady SP a SP je povinen jej předat. V projednávaném případě je SP povinen na žádost HÖD nahradit jakékoli znevýhodnění způsobené okolnostmi v jeho oblasti.

Místem plnění pro dodávku/plnění a pro platbu je - není-li dohodnuto jinak - sídlo společnosti HÖD. Dodací lhůta začíná právoplatným uzavřením smluvního ujednání a končí dnem, kdy bylo dodáno zboží nebo poskytnuta služba nebo bylo zboží zpřístupněno k vyzvednutí nebo dodání nebo byla služba řádně nabídnuta. Pro konkrétní dodací lhůtu není poskytnuta žádná záruka, dohodnuté dodací lhůty jsou pouze přibližné hodnoty, pokud výslovně stanovené termíny nejsou obsahem smlouvy. HÖD se snaží co nejpřesněji dodržet dohodnuté termíny dodání. Je-li uvedená dodací lhůta překročena o více než 30 dnů, je SP oprávněn odstoupit od smluvního ujednání doporučeným dopisem po stanovení další odkladné lhůty - která je přiměřená povaze a rozsahu příkazu - minimálně však 90 dnů. Společnost HÖD může rovněž odstoupit, pokud není možné dodat/provést plnění z důvodu vyšší moci nebo jiných nevyhnutelných překážek mimo oblast HÖD.

V obou případech má HÖD i nadále nárok na dohodnutou cenu, pokud to nepovede k obohacení. Dodávka/služba probíhá na náklady a riziko VP, dílčí dodávky a služby jsou možné. Nakládka, přeprava a dodání zboží které má být dodáno, musí být ve všech případech prováděny na riziko SP, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud toto není v rozporu se zákonnými ustanoveními. Pojištění transportu je poskytováno pouze na výslovnou žádost zákazníka.

SP je povinen neprodleně přijmout dohodnuté dodání/plnění. V případě neplnění ze strany SP si HÖD ponechá svůj nárok na úhradu (zaplacení). Dodávka/plnění se považuje za provedenou/provedené v den, kdy mělo dojít k převzetí v souladu se smlouvou.

HÖD poskytuje SP právní záruku, že zboží je v okamžiku dodání bez vad. Záruka a záruční nároky jsou vyloučeny v každém případě, pokud byl předmět nákupu změněn nebo nevhodně zpracován. V případě převzetí musí SP zkontrolovat dodávky a služby a okamžitě písemně oznámit zjevné vady. Záruční a záruční závazky výrobců nebo jiných třetích stran nelze vůči společnosti HÖD uplatnit. Zvláštní právo na opravný prostředek podle § 933b ABGB je u HÖD vyloučen. HÖD neručí za škody v případě lehké nebo hrubé nedbalosti. Společnost HÖD navíc nenese odpovědnost za ušlý zisk ani za následné škody. Za škody a nevýhody způsobené opožděným doručením nebo servisem se nepřebírá odpovědnost. Pokud je nárok na náhradu škody jinak ztracen, musí SP požádat HÖD o opravu škody a stanovit přiměřenou lhůtu. Nápravu škod a pokusy o jejich nápravu provádí výhradně HÖD nebo její komisař a nárok na náhradu škody vzniká pouze v případě, že zlepšení není možné. Nároky na odškodnění jsou omezeny na výši odškodnění poskytovaného pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou společností.

Společnost HÖD a její zásobovatelé (dodavatelé) nenesou odpovědnost za škody podle rakouského zákona o odpovědnosti za výrobky (PHG) ani podle jiných ustanovení o odpovědnosti za výrobky, pokud jde o škody způsobené vadnými výrobky a surovinami, které společnost HÖD uvedla na trh, na předměty používané podnikatelem v rámci své společnosti. V případě, že produkty nebo části produktů od HÖD jsou předávány SP, je SP povinen toto zřeknutí se odpovědnosti v plném rozsahu přenést na své zákazníky s tím, že tento závazek je závazkem i pro všechny ostatní zákazníky. SP se předem vzdává jakýchkoli práv na postih, na který by měl vůči HÖD nebo jeho dodavatelům/ nárok v souladu s § 12 PHG. Jsou-li výrobky nebo části výrobků od HÖD předány SP, je SP povinen toto zřeknutí se v plném rozsahu převést na své zákazníky, přičemž tento závazek je povinností i pro všechny ostatní zákazníky. Společnost HÖD nezaručuje, že výrobky jí předané SP jsou také bezchybné jako součásti výrobků vyráběných SP nebo jejich zákazníky ve smyslu PHG.

Započtení nebo uplatnění zadržovacího práva vůči jakýmkoli pohledávkám HÖD ze strany SP je přípustné pouze s právně zjištěným nebo nesporným protinárokem.

V případě zrušení objednávky po zahájení plnění smlouvy - což zahrnuje přípravné práce - bude účtováno 40 % z celkové částky objednávky jako storno poplatek, aniž je dotčeno uplatnění jakýchkoli dalších nároků.

Pro důvěrnost elektronicky přenášených údajů platí stejné zásady jako pro ostatní obchodní transakce mezi smluvními partnery. Údaje předávané elektronicky mohou být použity pouze pro účely smlouvy. Musí být dodrženy zásady řádného zpracování a uchovávání údajů. S údaji, na které se vztahují právní předpisy o ochraně údajů, je třeba nakládat odpovídajícím způsobem.

Pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je v závislosti na věcné příslušnosti výlučně ujednán okresní nebo krajský soud v Linci nad Dunajem, pokud jde o objednávky přepravy, toto platí jako další soudní příslušnost k čl. 31 CMR. Všeobecné obchodní podmínky pro způsob opravy „Riola“ od HÖD platí především pro objednávky oprav Riola. Pokud jsou jednotlivé části těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo se stanou neplatnými, zůstává zbývající část smlouvy nedotčena. Dotčená ustanovení mají být nahrazena takovými ustanoveními, která nejlépe splňují původně zamýšlený účel výkladem podle § 864 ABGB. Povinná ustanovení KSchG nejsou těmito VOP dotčena. Právní platnost, výklad a plnění VOP, jakož i všechny právní vztahy mezi HÖD a SP podléhají výhradně rakouskému právu.