Condiții Generale de Afaceri

valabil pentru Hödlmayr International AG (FN 144567 z), Hödlmayr Logistics GmbH (FN 76945 f), Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN  463903 k) și Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w)

Versiunea: iulie 2017

Aceste Condiții Generale de Afaceri se aplică pentru toate ofertele și contractele, în măsura în care Hödlmayr International AG, Hödl- mayr Logistics GmbH, Hödlmayr High & Heavy GmbH,Hödlmayr Rail Logistics GmbH sau Hödlmayr Urban Logistics (pe scurt: „HÖD“) sunt furnizor sau partener contractual. Comenzile scrise sau verbale primite de HÖD de la partenerul contractual (pe scurt „PC”) sunt considerate ca o ofertă din partea clientului, care este acceptată doar printr-o confirmare scrisă a comenzii din partea HÖD; tăcerea din partea HÖD nu este niciodată considerată consimțământ sau acceptare. Aplicabilitatea Condițiilor Generale de Afaceri ale partenerului contractual este exclusă în mod expres - chiar dacă se face referire la acestea.

Prețul convenit nu include - cu excepția cazurilor în care se specifică expres - taxa pe valoarea adăugată plătibilă separat, cheltuielile neprevăzute, asigurarea sau ambalarea, care sunt prezentate separat în factură. Este valabil doar pentru contractul specific și este limitat la timpul convenit de executare. Ofertele și contractele se aplică exclusiv pentru serviciul convenit, abaterile fiind facturate separat.

HÖD își rezervă dreptul de a efectua livrări parțiale și facturare parțială. Toate facturile vor fi plătite imediat în numerar, fără deducere și fără taxe. În cazul întârzierii plății, dobânda de întârziere va fi percepută la rata bancară obișnuită, dar cu cel puțin 7% peste rata de actualizare a băncii naționale sau rata succesoare echivalentă aplicabilă în ziua următoare datei scadenței. În cazul întârzierii plății, partenerul contractual se obligă să ramburseze toate costurile premergătoare procesului, cum ar fi în special cheltuielile de notificare de reamintire și de colectare. În special pentru propriile notificări de reamintire, HÖD are dreptul să solicite clientului o sumă de 15,00 Euro pentru fiecare notificare de reamintire emisă.

Sunt valabile prevederile acestor Condiții Generale de Afaceri, cu excepția cazului în care se aplică prevederi legale obligatorii sau există reglementări speciale la acest punct 4. Acordul privind contractul de transport internațional de mărfuri rutier (CMR) resp. prevederile legale uniforme pentru contractul de transport internațional de mărfuri pe calea ferată (CIM) se aplică tuturor contractelor de transport, inclusiv celor naționale, și în plus sunt convenite condițiile expeditorului austriac de marfă (AÖSp) - cu excepția cazului în care contravin prevederilor obligatorii ale CMR sau CIM. O asigurare de transport separată trebuie solicitată în scris, cel târziu, cu 3 zile înainte de efectuarea comenzii.

  1. Rezervările la livrarea mărfurilor trebuie să conțină informații detaliate despre daune. În cazul în care marfa nu este verificată împreună și dauna nu este raportată în scris în timp util, HÖD sau un terț desemnat de HÖD trebuie să aibă posibilitatea de a inspecta dauna imediat și trebuie anunțat în scris atunci când și unde este posibilă o astfel de inspecție, în caz contrar. se presupune că dauna nu a avut loc în timp ce HÖD era responsabil de marfă.
  2. HÖD este exclusă în mod expres de la orice răspundere pentru daune, cum ar fi îndoituri sau zgârieturi, vopsea ciobită și deteriorată, rezultate din utilizarea convenită a mijloacelor de transport deschise, care nu sunt acoperite cu prelate.
  3. Toate echipamentele speciale care nu sunt standard, accesoriile, alte articole din autovehicule etc. trebuie menționate în scris în momentul plasării comenzii, în caz contrar se va presupune că aceste articole nu erau prezente la preluarea autovehiculului.
  4. Dacă autovehiculele care urmează să fie transportate nu sunt pregătite pentru a fi conduse sau exploatate în siguranță sau dacă trebuie respectate alte caracteristici speciale, acest lucru trebuie comunicat în scris la plasarea comenzii. În plus, partenerul contractual trebuie să furnizeze marfa, care urmează să fie transportată, într-o stare în care să fie posibilă încărcarea fără probleme și un transport sigur. În cazul transporturilor de autovehicule de epocă și autovehicule speciale, trebuie menționat în scris cu ocazia plasării comenzii dacă este necesară o operare specială. Caracterul adecvat al autovehiculelor pentru transportare în unități de transport deschise neacoperite cu prelate (de ex. rezistența la vânt, intemperii etc.) trebuie evaluată de către client și, dacă este necesar, mărfurile care urmează să fie transportate trebuie ambalate corespunzător, fără a afecta încărcarea și descărcarea în resp. din unitățile noastre de transport. Pentru daunele provocate de caracterul neadecvat sau deficiența mărfurilor care urmează să fie transportate este răspunzător partenerul contractual. În cazul în care executarea nestingherită a transportului nu este posibilă din cauza condițiilor locale, clientul se va asigura că obstacolele sunt îndepărtate sau va suporta costurile suplimentare rezultate din schimbarea rutelor.
  5. Autovehiculele trebuie pregătite de partenerul contractual pentru ridicare și anume să fie curate, fără gheață sau neacoperite cu zăpadă, în caz contrar nu este posibilă verificarea mărfurilor cu privire la deteriorare sau caracterul adecvat pentru transport. HÖD nu este obligată să curețe autovehiculul de murdărie, gheață sau zăpadă, înainte de a preluare. Daunele invocate de către destinatar la livrare se consideră că nu au avut loc în timp ce HÖD era responsabil, dacă nu au fost vizibile în momentul ridicării, din motivele menționate. În cazul scurgerilor de lichide sau piese care se desfac la autovehiculul transportat, partenerul contractual este răspunzător pentru orice costuri ulterioare.
  6. Transportul va fi efectuat cu mijloace de transport deschise, neacoperite cu prelate. Daunele și pierderile cauzate de aceasta sunt excluse de la obligația de despăgubire.
  7. Încărcarea și descărcarea mărfurilor care urmează să fie transportate nu sunt incluse în comanda de transport. În cazul transporturilor cu camioane, HÖD va pune la dispoziția expeditorului resp. a destinatarului, în mod gratuit, șoferul respectiv de camion sau terțe persoane, care vor acționa exclusiv la instrucțiunile expeditorului sau destinatarului. Expeditorul si destinatarul trebuie să se asigure că sunt prezenți la încărcare și descărcare, în caz contrar persoanele puse la dispoziție vor efectua încărcarea și descărcarea conform rutinei obișnuite, pe riscul partenerului contractual.
  8. Defectele trebuie raportate în scris imediat după acceptare, în caz contrar vor fi excluse. Destinatarul trebuie să se asigure că o persoană autorizată să îl reprezinte este prezentă în momentul livrării și preia încărcătura, în caz contrar la prețul de transport convenit se vor adăuga taxe de așteptare. În acest caz, HÖD are, de asemenea, dreptul de a depozita mărfurile la locul de livrare. În cazul livrării în absență, reclamațiile trebuie depuse imediat, în scris, cel târziu până la ora 12 în următoarea zi lucrătoare și se limitează la daune evidente apărute în timp ce HÖD era responsabil, obligația probei revenind partenerului contractual, iar daunele ulterioare se consideră că nu au avut loc în această perioadă. În orice caz, HÖD trebuie să aibă permisiunea imediată în scris de a inspecta locația.
  9. Pentru întârzierile la ridicare, transport sau livrare, de care sunt răspunzători partenerul contractual sau persoane care îi sunt imputabile acestuia, HÖD are dreptul la despăgubiri pentru cheltuieli suplimentare, în special o taxă de aștetrare de 65 Euro pe oră.

Marfa livrată rămâne proprietatea HÖD până la efectuarea plății integrale. Marfa nu poate fi gajată sau transferată ca garanție fără acordul HÖD. Partenerul contractual are dreptul de a revinde marfa livrată înainte de a achita integral prețul convenit, numai dacă eliberează simultan marfa vândută de la rezerva de proprietate prin plata prețului de livrare, care corespunde cantității de marfă vândută. În cazul în care partenerul contractual nu își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile contractuale, HÖD are dreptul oricând să-și revendice proprietatea pe cheltuiala partenerului contractual, iar partenerul contractual este obligat să o predea. În acest caz, CP este obligat să compenseze dezavantajele de orice fel cauzate de împrejurări din sfera sa, la cererea HÖD.

Locul de executare pentru livrare/serviciu precum și pentru plată este - dacă nu s-a convenit altfel - sediul social al HÖD. Perioada de livrare începe cu încheierea valabilă din punct de vedere legal a acordului contractual și se încheie în ziua în care marfa a fost livrată resp. serviciul a fost prestat sau marfa a fost pregătită pentru ridicare sau livrare resp. serviciul a fost oferit în mod corespunzător. Nu se acordă nicio garanție pentru un anumit timp de livrare, dar termenele de livrare convenite sunt, în general, doar valori aproximative, cu excepția cazului în care datele fixe sunt incluse în mod expres în contract. HÖD se străduiește să respecte datele de livrare convenite, cât mai exact posibil. În cazul în care data de livrare specificată este depășită cu mai mult de 30 de zile, partenerul contractual va avea dreptul să se retragă din acordul contractual, prin scrisoare recomandată, după stabilirea unei alte perioade de grație - potrivite tipului și volumului comenzii - de cel puțin 90 de zile. Și HÖD se poate retrage când livrarea/serviciul devine imposibil din cauza forței majore sau a altor obstacole inevitabile, care nu se află în sfera HÖD.

În ambele cazuri, HÖD are dreptul să ceară prețul convenit, atâta timp cât acest lucru nu duce la acumulare. Livrarea/serviciul se face pe cheltuiala și riscul partenerului contractual, livrările și serviciile parțiale sunt posibile. Încărcarea, transportul și livrarea mărfurilor au loc în toate cazurile pe riscul partenerului contractual, cu excepția cazului în care se convine altfel sau dacă prevederile legale sunt contrare. Asigurarea de transport se încheie numai la cererea expresă a clientului.

Partenerul contractual este obligat să accepte fără întârziere livrarea/serviciul convenit. În cazul în care partenerul contractual întârzie, HÖD își păstrează dreptul la contraprestație (plată). Livrarea/serviciul se consideră executat în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc recepția conform contractului.

HÖD oferă partenerului contractual o garanție legală cum că marfa este fără defecte la momentul predării. Revendicările de garanție sunt excluse în orice situație, dacă obiectul achiziției a fost modificat sau tratat necorespunzător. La preluare, partenerul contractual trebuie să verifice livrările și serviciile și să reclame în scris, imediat defectele vizibile. Angajamentele de garanție ale producătorilor sau ale altor terți nu pot fi revendicate împotriva HÖD. Dreptul special de recurs împotriva HÖD, în conformitate cu art 933b ABGB, este exclus. HÖD nu este răspunzător pentru daune în caz de neglijență ușoară sau gravă. În plus, HÖD nu este răspunzător pentru profituri pierdute sau daune consecutive. Nu se asumă nicio răspundere pentru daune și dezavantaje din cauza livrării resp. a serviciilor întârziate. În cazul în care cererea de despăgubire este pierdută, partenerul contractual va solicita HÖD să remedieze daunele stabilind un termen rezonabil. Remedierea daunelor și încercările de îmbunătățire trebuie efectuate exclusiv de HÖD sau reprezentanții săi, iar o cerere de înlocuire va fi făcută numai dacă nu este posibilă îmbunătățirea. Cererile de despăgubire sunt limitate la cuantumul despăgubirii oferite de asigurarea de răspundere civilă a companiei.

Obligația de compensare a HÖD și a furnizorilor (subfurnizorilor) săi, în temeiul legii austriece privind răspunderea pentru produse (PHG) sau al altor prevederi privind răspunderea pentru produse, este exclusă în ceea ce privește daunele provocate de produsele și materiile prime defecte, introduse pe piață de HÖD, obiectelor care sunt utilizate de către un beneficiar în cadrul companiei sale. În cazul transferului de produse sau părți de produse de la HÖD prin partenerul contractual, atunci acesta este obligat să transfere integral această declinare a răspunderii clienților săi, acest angajament fiind și o obligație pentru toți ceilalți clienți. Partenerul contractual renunță în prealabil la toate drepturile de recurs la care ar fi îndreptățit în temeiul art. 12 PHG împotriva HÖD sau a furnizorilor/subfurnizorilor săi. În cazul transferului de produse sau părți de produse de la HÖD prin partenerul contractual, atunci acesta este obligat să transfere integral această renunțare clienților săi, acest angajament fiind și o obligație pentru toți ceilalți clienți. HÖD nu garantează că produsele pe care le transmite fără defecte partenerului contractual sunt, de asemenea, fără defecte ca parte a produselor produse de partenerul contractual sau de clienții săi în sensul PHG.

Compensarea sau revendicare unui drept de retenție împotriva oricăror pretenții ale HÖD de către partenerul contractual este permisă numai cu o cerere reconvențională stabilită legal sau necontestată.

În cazul în care o comandă este anulată după începerea executării contractului – care include și lucrări pregătitoare – 40% din totalul comenzii va fi perceput ca taxă de anulare, fără a aduce atingere revendicării oricăror pretenții ulterioare.

Pentru confidențialitatea datelor transmise electronic se aplică aceleași principii ca și pentru alte tranzacții comerciale între partenerii contractuali. Datele transmise electronic pot fi utilizate numai în scopul contractului. Trebuie respectate principiile prelucrării și stocării corecte a datelor. Datele, care fac obiectul legilor privind protecția datelor, trebuie tratate în mod corespunzător.

Pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract, în funcție de jurisdicția materială, este convenită doar judecătoria districtuală sau tribunalul Linz an der Donau, în ceea ce privește comenzile de transport, aceasta este considerată o jurisdicție suplimentară la art. 31 CMR. Pentru comenzile de reparație Riola se aplică în primul rând condițiile comerciale generale pentru metoda de reparație „Riola” a HÖD. Dacă anumite părți ale acestor condiții comerciale generale sunt sau devin invalide sau nule, restul contractului rămâne neafectat. Prevederile în cauză vor fi înlocuite cu astfel de prevederi, prin interpretare în conformitate cu art. 864 ABGB, care îndeplinesc cel mai bine scopul inițial. Prevederile obligatorii ale KSchG nu sunt afectate de aceste Condiții Generale de Afaceri. Valabilitatea juridică, interpretarea și îndeplinirea Condițiilor Generale de Afaceri, precum și toate raporturile juridice dintre HÖD și partenerul contractual, sunt supuse exclusiv dreptului austriac.