CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG

Articolul 1 Domeniu de valabilitate

(1) Următoarele condiții se aplică exclusiv achizițiilor efectuate de Hödlmayr International AG și filialele sale (denumite în continuare HÖDLMAYR). Modificările pot fi convenite doar în scris.

(2) Condițiile actuale de achiziție ale HÖDLMAYR sunt disponibile la www.hoedlmayr.com. La cererea specială, acestea sunt trimise și pe suport de hârtie.

(3) Prin acceptarea unei comenzi, aceste condiții de achiziție devin parte a contractului si au prioritate față de Condițiile Generale de Afaceri sau condițiile de livrare ale contractantului (denumit în continuare contractant). Eventualele condiții ale vânzătorului sunt respinse în mod expres prin prezenta.

 

Art. 2 Ofertă, comandă și confirmarea comenzii

(1) Ofertele trebuie depuse de două ori, pentru HÖDLMAYR fără obligație și gratuit. Antreprenorul trebuie să adere la cererea sau oferta de licitație în ceea ce privește cantitatea, calitatea și execuția și se va referi în mod expres la aceasta în cazul unei abateri. El este obligat să-și respecte oferta timp de 3 luni.

(2) Comanda trebuie să fie în scris, pentru a fi obligatorie. Acordurile verbale sunt valabile dacă sunt confirmate în scris de HÖDLMAYR.

(3) Comenzile trebuie confirmate imediat în scris de către contractor. HÖDLMAYR își rezervă dreptul de a retrage comanda, dacă nu este primită confirmarea în termen de 14 zile.

 

Art. 3 Prețuri

(1) Prețurile menționate în comandă sau într-o ofertă sunt considerate prețuri maxime, care trebuie ajustate în cazul unor modificări în favoarea HÖDLMAYR. În cazul în care prețul livrărilor sau serviciilor comandate scade între ofertă și momentul livrării sau serviciului, această scădere de preț va fi transferată integral către HÖDLMAYR. Obligația de scădere a prețului se aplică în special modificărilor prețurilor de listă și modificărilor de preț datorate modificărilor parităților valutare. Vama, impozitele, taxele legale și costurile de transport, ambalarea, asigurarea sau alte costuri, care nu sunt menționate în ofertă și în comandă, vor fi suportate de contractant. Prețurile nu conțin TVA.

(2) Contractantul se obligă să suporte costurile pentru eliminarea ambalajului, să dea numărul ARA sau să recupereze gratuit ambalajul de la adresa de livrare.

(3) Toate prezentările de produse, instalările de probă și funcționările de probă - chiar înainte de încheierea contractului - sunt gratuite pentru HÖDLMAYR.

(4) Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, livrarea este gratuită.

 

Art. 4 Condiţii de plată

(1) Pentru fiecare comandă trebuie trimisă o factură separat la adresa de livrare, după livrarea completă sau îndeplinire și recepție, cu specificarea numărului comenzii HÖDLMAYR. Factura va cuprinde denumirile complete ale pozițiilor de comandă, cantitatea și prețul fiecărei poziții. Facturile incomplete sau bonurile de livrare care nu au fost transmise resp. cele care au conținut deficitar, nu vor fi acceptate și nu vor declanșa o dată scadentă.

(2) Factura va fi emisă în moneda comenzii.

(3) Facturile privind serviciile în timpul de lucru sau lucrările de montaj necesită o fișă de pontaj confirmată și contrasemnată, în caz contrar factura este incompletă. Numele de pe dovezi trebuie să fie atașate în text clar împreună cu data.

(4) Dacă nu s-a convenit altfel - plățile se efectuează numai după îndeplinirea completă, fără defecte, la 20 de zile de la primirea facturii cu o reducere de 4%, la 30 de zile de la primirea facturii cu o reducere de 3%, 60 de zile net. Livrările sau serviciile vor fi plătite exclusiv în euro începând cu 1. 1. 2002.

(5) Simpla acceptare (oral sau în scris) a livrărilor sau serviciilor sau a plăților efectuate nu afectează o acceptare sau o renunțare la drepturi.

 

Art. 5 Termene de livrare

(1) Termenul de livrare specificat în comandă este obligatoriu. Dacă livrarea se face înainte de termenul de livrare convenit, HÖDLMAYR își rezervă dreptul de a efectua returnarea pe cheltuiala si riscul furnizorului. Dacă în cazul livrării anticipate nu are loc returnarea, marfa va fi depozitată la HÖDLMAYR pe cheltuiala și riscul furnizorului.

(2) Furnizorul este obligat să informeze imediat HÖDLMAYR în scris, dacă apar sau devin evidente pentru el circumstanțe care indică faptul că termenul de livrare convenit nu poate fi respectat.

(3) În cazul în care HÖDLMAYR este în acceptare întârziată sau în întârziere, cererea de rambursare a cheltuielilor la care are dreptul furnizorul este limitată la 0,2% din valoarea livrării pe săptămână întreagă, în măsura în care întârzierea nu se datorează intenției sau neglijenței grave.

 

Art. 6 Întârziere la livrare

(1) HÖDLMAYR are dreptul de a percepe o penalizare de 0,5% pentru fiecare zi calendaristică începută de întârziere a livrării sau a serviciului, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a comenzii, indiferent de vina contractantului și indiferent de dovada daunei reale.

(2) Penalizarea se calculează din valoarea de comandă a piesei livrate cu întârziere, cu condiția ca piesa livrată la timp să fie viabilă economic și să poată fi utilizată. Contractantul va face dovada acestui lucru.

(3) HÖDLMAYR își rezervă dreptul de a solicita penalizarea chiar și în cazul îndeplinirii resp. de a pretinde daune-interese care depășesc penalizarea. În cazul unei întârzieri la livrare sau a unei părți a acesteia, HÖDLMAYR are dreptul să se retragă din contract sau părți ale acestuia, după stabilirea unei perioade de grație rezonabile.

 

Art. 7 Acceptare, rezerva proprietății

(1) În cazul serviciilor, riscul trece cu acceptarea. Acceptarea are loc numai la semnarea procesului-verbal de recepție de către persoanele numite în comandă. Numele de pe procesul-verbal de recepție trebuie să fie atașate în text clar împreună cu data. Procesul-verbal de recepție trebuie trimis la adresa indicată în comandă (la numărul de fax menționat). O comandă reprezintă un serviciu total, defectele unei piese dau dreptul HÖDLMAYR de a refuza acceptarea întregii comenzi. Cu excepția cazului în care în comandă sunt solicitate în mod expres bunuri utilizate, contractantul garantează că va livra numai produse noi din fabrică.

(2) Dreptul de proprietate asupra obiectului serviciului este transferat către HÖDLMAYR la predare. O rezervă a proprietății contractantului este ineficientă. La predare, HÖDLMAYR poate folosi, gaja, transfera ca garanție, vinde, instala și/sau procesa obiectul serviciului.

 

Art. 8 Livrare defectuoasă, garanție

(1) În cazul în care valorile pentru cantitatea de livrare, dimensiuni, greutăți și calitate au fost determinate de HÖDLMAYR în timpul verificării de recepție, acestea vor fi decisive, cu excepția cazului în care contractorul dovedește că acestea sunt incorecte. Verificarea de recepție nu exclude o revendicare ulterioară a deficiențelor.

(2) Prin abatere de la art. 933 ABGB, părțile contractante convin că deficiențele pot fi reclamate nu numai în instanță, ci și în scris către contractant. Prin urmare, revendicările de garanție formulate în scris în perioada de garanție pot fi formulate în instanță și după expirarea perioadei de garanție.

(3) Art. 377 și următoarele HGB nu se aplică. HÖDLMAYR nu are obligația de inspecție și notificare. Deficiența mărfurilor livrate poate fi reclamată chiar și după utilizarea lor pe o perioadă mai lungă sau după prelucrarea lor. Cererile de garanție vor fi considerate a fi făcute în timp util dacă HÖDLMAYR a trimis, în perioada de garanție, o notificare scrisă cu privire la deficiență. Revendicarea scrisă a defectelor va suspenda perioada de garanție până când aceste deficiențe vor fi remediate în totalitate, iar termenele de plată vor fi întrerupte.

(4) Perioada de garanție pentru bunurile mobile este de cel puțin 1 an, pentru bunurile imobile de cel puțin 3 ani de la recepția livrării sau a serviciului, cu o garanție a producătorului convenită pentru primele 6 luni. Pentru serviciile cu titlu de garanție sau garanție a producătorului, aceste termene!”) încep să curgă din nou.

(5) Contractantul garantează că produsele livrate respectă standardele aplicabile (de ex. reglementări ÖNORMEN (standarde din Austria), prevederi ÖVE (Asociația austriacă pentru electrotehnică), standarde UE etc.). Instalațiile, sistemele sau produsele livrate de contractant vor fi prevăzute cu marcajul CE în conformitate cu directivele europene și cu legile aplicabile.

(6) În cazul în care livrarea este defectuoasă, HÖDLMAYR are dreptul de a alege între anularea contractului, reducerea prețului și eliminarea erorii prin repararea sau livrarea unor mărfuri în perfectă stare. Îmbunătățirea sau livrarea articolelor de înlocuire trebuie efectuată imediat și pe cheltuiala contractantului. În situații urgente, HÖDLMAYR are dreptul de a remedia deficiențele pe cheltuiala contractantului.

(7) HÖDLMAYR are dreptul în orice situație, de a anula contractul sau părți ale acestuia, chiar și în cazul deficiențelor remediabile, după stabilirea fără succes a unui termen de grație de 14 zile pentru remedierea deficienței.

(8) În cazul în care marfa livrată nu poate fi utilizată de HÖDLMAYR din cauza deficiențelor, contractantul va plăti până la remedierea deficienței o penalizare de 0,5% din prețul total pentru fiecare săptămână începută, dar nu mai mult de 10% din prețul total. În cazul anulării contractului, 10% din prețul total trebuie plătit ca penalizare.

(9) În cazul în care HÖDLMAYR poate dovedi un prejudiciu mai mare decât penalizarea, acesta trebuie, de asemenea, compensat, indiferent de culpă. Contractantul răspunde și pentru subfurnizorii săi. Odată cu cererea de despăgubire se poate invoca și dezavantajul care constă în deprecierea bunului livrat din cauza deficienței acestuia.

 

Art. 9 Prevederi speciale pentru livrările de hardware și software

(1) Furnizorul garantează că toate componentele livrate îndeplinesc cerințele HÖDLMAYR menționate în comandă. Hardware-ul și software-ul reprezintă întotdeauna o unitate, cu excepția cazului în care numai hardware-ul sau software-ul este solicitat în mod expres în comandă.

(2) Contractantul este răspunzător față de HÖDLMAYR pentru a se asigura că, la utilizarea corectă a hardware-ului și software-ului furnizate, nu sunt încălcate drepturile terților de nici un fel și că nu există restricții de utilizare. Contractantul se obligă să exonereze HÖDLMAYR de toate pretențiile terților care se bazează pe presupuse sau reale încălcări ale drepturilor menționate mai sus, ca urmare a utilizării hardware-ului și software-ului achiziționat de acesta. În acest sens, contractantul va exonera total HÖDLMAYR de răspundere. De asemenea, HÖDLMAYR trebuie să primească înapoi toate cheltuielile cu avocații și de judecată, care devin necesare în legătură cu o apărare împotriva pretențiilor terților.

(3) Software-ul trebuie să fie livrat pe suporturile de date solicitate de HÖDLMAYR, fără protecție împotriva copierii. Documentația completă în limba germană, pe înțelesul persoanelor familiarizate cu subiectul, este una dintre principalele obligații.

(4) Contractantul acordă HÖDLMAYR un drept de utilizare care este nelimitat în timp și loc. Software-ul, creat exclusiv pentru HÖDLMAYR, trebuie să fie livrat, inclusiv cu codul sursă, fișiere de compilare și linking, într-o formă care poate fi citită automat, inclusiv documentația de operare și de sistem.

(5) Toate drepturile de exploatare a obiectului comenzii sau a rezultatelor parțiale obținute în acest sens vor fi transferate către HÖDLMAYR fără restricții, integral și exclusiv, la primirea sumei convenite pentru comandă. Acest lucru se aplică și oricăror modificări ulterioare resp. îmbunătățiri sau alte prelucrări. Un transfer - chiar și numai al părților din program - către terți de către contractant este permis numai cu acordul scris al HÖDLMAYR.

(6) O comandă de software este îndeplinită și acceptată numai dacă software-ul a rulat satisfăcător și fără mesaje de eroare timp de cel puțin paisprezece zile, în funcționare de probă, în conformitate cu caietul de sarcini convenit. Funcționarea de probă este gratuită.

(7) Contractantul este obligat, să pună gratuit la dispoziția HÖDLMAYR toate actualizările, în perioada de garanție Contractantul garantează întreținerea software-ului furnizat timp de cel puțin 5 ani, contra unei comenzi separate și a unui tarif separat.

 

Art. 10 Scutire de la obligația de prestare a serviciului, retragere din contract

(1) Forța majoră scutește partenerii contractuali de obligațiile de executare a serviciilor pe durata incidentului și în măsura efectului acestuia. Partenerii contractuali sunt obligați să furnizeze fără întârziere informațiile necesare și să își adapteze cu bună-credință obligațiile la circumstanțele schimbate.

(2) HÖDLMAYR este scutită de obligația de a accepta în totalitate sau parțial livrarea comandată și are dreptul de a se retrage din contract, dacă livrarea nu mai este utilizabilă din cauza întârzierii cauzate de forța majoră, luând în considerare aspectele economice.

(3) HÖDLMAYR are dreptul de a rezilia toate relațiile contractuale fără notificare resp. de a se retrage dintr-o comandă, dacă au fost deschise sau aprobate proceduri de soluționare, faliment sau executare totală sau parțială în ceea ce privește furnizorul, sau dacă din cauza comportamentului furnizorului sau al unor circumstanțe externe nu se poate aștepta îndeplinirea corectă a comenzii.

(4) De asemenea, HÖDLMAYR se poate retrage din contract în cazul în care contractantul oferă sau acordă beneficii de orice fel unui angajat sau reprezentant al HÖDLMAYR implicat în pregătirea, încheierea sau executarea contractului, sau unui terț în interesul acestuia.

(5) În cazul unei retrageri justificate, fie ca urmare a încetării imediate a contractului, fie din cauza deficiențelor de garanție, marfa livrată până atunci va fi returnată pe cheltuiala furnizorului. În mod alternativ, marfa care a fost deja livrată resp. software-ul instalat poate fi păstrat în schimbul plății tarifului, astfel încât să aibă loc doar o retragere parțială.

 

Art. 11 Drepturi de proprietate intelectuală, secrete comerciale

(1) Contractantul este responsabil să se asigure că nu sunt încălcate drepturile terților în legătură cu livrarea sa.

(2) În cazul în care sunt formulate pretenții împotriva HÖDLMAYR de către un terț, furnizorul este obligat să exonereze HÖDLMAYR de aceste pretenții, la prima cerere. HÖDLMAYR nu are dreptul să încheie niciun acord cu terțul, în special să încheie o înțelegere, fără acordul contractantului.

(3) Obligația contractantului de exonerare de răspundere se referă la toate cheltuielile pe care HÖDLMAYR le suportă în mod necesar în legătură cu pretențiile unui terț.

(4) Comenzile noastre și toate detaliile comerciale și tehnice asociate trebuie tratate de către contractant ca secrete comerciale. Contractantul se poate referi la legăturile de afaceri, numai dacă HÖDLMAYR a fost de acord în mod expres cu acest lucru.

 

Art. 12 - Legislația aplicabilă, locul de jurisdicție

(1) Se aplică legea austriacă cu excepția Convenției NU privind contractele de vânzare internațională de bunuri și a tuturor normelor de drept național, care se referă la aceasta. Ca loc de jurisdicție pentru Hödlmayr International AG și filialele sale austriece, este convenit Linz, ca loc de jurisdicție exclusiv.