HÖDLMAYR INTERNATIONAL AG GENEL SATIN ALMA HÜKÜM VE KOŞULLARI

§ 1 Uygulama kapsamı

(1) Aşağıdaki hüküm ve koşullar yalnızca Hödlmayr International AG ve bağlı kuruluşları (bundan böyle HÖDLMAYR olarak anılacaktır) tarafından yapılan alımlar için geçerlidir. Değişiklikler sadece yazılı olarak kabul edilebilir.

(2) HÖDLMAYR'ın güncel satın alma hüküm ve koşullarına www.hoedlmayr.com adresinden ulaşılabilir. Ayrı bir talep üzerine bunlar kağıt olarak da gönderilecektir.

(3) Bir siparişin kabul edilmesiyle, bu Satın Alma Hüküm ve Koşulları sözleşmenin bir parçası haline gelecek ve Yüklenicinin (bundan böyle Yüklenici olarak anılacaktır) Genel Hüküm ve Koşullarına veya Teslimat Hüküm ve Koşullarına göre öncelikli olacaktır. Satıcının tüm hüküm ve koşulları işbu belge ile açıkça reddedilmektedir.

 

§ 2 Teklif, sipariş ve sipariş onayı

(1) Teklifler, HÖDLMAYR için herhangi bir yükümlülük olmaksızın ve ücretsiz olarak iki nüsha halinde sunulacaktır. Yüklenici, teklifinde miktar, kalite ve uygulama açısından soruşturma veya ihale davetine bağlı kalacak ve bir sapma olması durumunda buna açıkça atıfta bulunacaktır. Teklifine 3 ay boyunca bağlı kalır.

(2) Siparişin bağlayıcı olabilmesi için yazılı olması gerekir. Sözlü anlaşmalar, HÖDLMAYR tarafından yazılı olarak teyit edildikleri takdirde geçerlidir.

(3) Siparişler Yüklenici tarafından gecikmeksizin yazılı olarak teyit edilecektir. HÖDLMAYR, 14 gün içinde onay alınmadığı takdirde siparişi geri çekme hakkını saklı tutar.

 

§ 3 Fiyatlar

(1) Siparişte veya teklifte belirtilen fiyatlar, değişiklik olması durumunda HÖDLMAYR lehine ayarlanacak olan maksimum fiyatlar olarak kabul edilir. Sipariş edilen teslimatların veya hizmetlerin fiyatı teklif ile teslimat veya ifa zamanı arasında düşerse, bu fiyat düşüşü HÖDLMAYR'a tam olarak aktarılmalıdır. Fiyat düşürme yükümlülüğü, özellikle liste fiyatlarındaki değişiklikler ve değişen döviz pariteleri nedeniyle fiyat değişiklikleri durumunda geçerli olacaktır. Gümrük vergileri, vergiler, yasal ücretler ve nakliye masrafları, paketleme, sigorta veya teklifte ve siparişte belirtilmeyen diğer masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Fiyatlara KDV dahil değildir.

(2) Yüklenici, ambalajın imha masraflarını karşılamayı, ARA numarasını vermeyi veya ambalajı teslimat adresinden ücretsiz olarak geri almayı taahhüt eder.

(3) Tüm ürün sunumları, test denemeleri ve test çalışmaları - sözleşme imzalanmadan önce bile - HÖDLMAYR için ücretsizdir.

(4) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teslimat ücretsiz ikametgahta yapılacaktır.

 

§ 4 Ödeme koşulları

(1) Her sipariş için, HÖDLMAYR sipariş numarasını belirten bir fatura, teslimatın veya yerine getirmenin ve kabulün tamamlanmasından sonra teslimat adresine ayrı olarak gönderilecektir. Fatura, sipariş kalemlerinin tam tanımlarını, her bir kalemin miktarını ve fiyatını içerecektir. İbraz edilmemiş veya içeriği kusurlu olan eksik faturalar veya irsaliyeler kabul edilmeyecek ve herhangi bir vade tarihini tetiklemeyecektir.

(2) Fatura, siparişin para birimi cinsinden düzenlenecektir.

(3) Çalışma süresi hizmetleri veya montaj işleri için faturalar onaylanmış ve karşı imzalı bir zaman çizelgesi gerektirir, aksi takdirde fatura eksiktir. Kanıtların üzerindeki isimler tarihle birlikte açık metin olarak eklenecektir.

(4) Aksi kararlaştırılmadıkça, ödemeler yalnızca faturanın alınmasından 20 gün sonra %4 indirimle, faturanın alınmasından 30 gün sonra %3 indirimle, 60 gün sonra net olarak kusursuz bir şekilde yerine getirildikten sonra yapılacaktır. Teslimatlar veya hizmetler için 1. 1. 2002 tarihinden itibaren sadece Euro cinsinden ödeme yapılacaktır.

(5) Teslimatların veya hizmetlerin sadece kabulü (sözlü veya yazılı olarak) veya yapılan ödemeler, kabul veya herhangi bir haktan feragat teşkil etmeyecektir.

 

§ 5 Teslim tarihleri

(1) Siparişte belirtilen teslimat süresi bağlayıcıdır. Teslimat, kararlaştırılan teslim tarihinden önce yapılırsa, HÖDLMAYR, masrafları ve riski tedarikçiye ait olmak üzere malları iade etme hakkını saklı tutar. Erken teslimat durumunda iade yapılmazsa, mallar masrafları ve riski tedarikçiye ait olmak üzere HÖDLMAYR'da depolanacaktır.

(2) Tedarikçi, kararlaştırılan teslimat süresine uyulamayacağını gösteren koşulların ortaya çıkması veya belirgin hale gelmesi durumunda HÖDLMAYR’ı derhal yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

(3) HÖDLMAYR’ın kabulde temerrüde düşmesi veya borçlunun gecikmesi durumunda, tedarikçinin hak kazandığı masrafların geri ödenmesi talebi, temerrüdün kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanmaması koşuluyla, tamamlanan hafta başına teslimat değerinin %0,2’si ile sınırlıdır.

 

§ 6 Teslimatta gecikme

(1) HÖDLMAYR, Yüklenicinin kusuruna bakılmaksızın ve gerçek zararın kanıtlanmasına bakılmaksızın, teslimat veya ifadaki gecikmenin her takvim günü veya bir kısmı için %0,5 tutarında, ancak toplam sipariş tutarının %10’undan fazla olmamak üzere bir ceza talep etme hakkına sahiptir.

(2) Ceza, zamanında teslim edilen parçanın tek başına ekonomik olarak uygulanabilir olması ve kullanılabilmesi koşuluyla, geç teslim edilen parçanın sipariş değeri üzerinden hesaplanır. Yüklenici bunun kanıtını sağlayacaktır.

(3) HÖDLMAYR, ifa yerine ceza talep etme veya cezayı aşan tazminat talep etme hakkını saklı tutar. Teslimatın veya bir kısmının gecikmesi durumunda, HÖDLMAYR makul bir süre belirledikten sonra sözleşmeden veya bir kısmından cayma hakkına sahiptir.

 

§ 7 Kabul, mülkiyetin muhafazası

(1) Hizmetler söz konusu olduğunda, risk kabul ile birlikte geçer. Kabul, yalnızca siparişte adı geçen kişiler tarafından kabul protokolünün imzalanması ile gerçekleşecektir. Kabul tutanağındaki isimler tarihle birlikte açık metin olarak eklenecektir. Kabul protokolü siparişte belirtilen adrese (belirtilen faks numarasına) gönderilecektir. Bir sipariş genel bir performansı temsil eder; bir parçadaki kusurlar HÖDLMAYR’a tüm siparişin kabulünü reddetme hakkı verir. Siparişte kullanılmış mallar açıkça talep edilmediği sürece, Yüklenici yalnızca yepyeni ürünler teslim etmeyi garanti eder.

(2) İfa nesnesinin mülkiyeti, devir teslim üzerine HÖDLMAYR’a geçecektir. Yüklenicinin mülkiyeti elinde tutması geçersiz olacaktır. Devir üzerine HÖDLMAYR, ifa nesnesini kullanabilir, rehin verebilir, teminat olarak gösterebilir, satabilir, kurabilir ve/veya işleyebilir.

 

§ 8 Kusurlu teslimat, garanti

(1) Teslimat miktarı, boyutları, ağırlıkları ve kalitesine ilişkin değerler kabul testi sırasında HÖDLMAYR tarafından belirlenmişse, Yüklenici bunların yanlış olduğunu kanıtlamadıkça bunlar belirleyici olacaktır. Kabul testi, daha sonra kusurların ortaya çıkmasını engellemez.

(2) ABGB (Avusturya Medeni Kanunu) § 933’ten farklı olarak, sözleşme tarafları kusurların sadece mahkemede değil, aynı zamanda Yükleniciye yazılı olarak da ileri sürülebileceğini kabul eder. Garanti süresi içinde yazılı olarak ileri sürülen garanti talepleri, garanti süresi sona erdikten sonra da mahkemede ileri sürül

(3) Ticaret Kanunu (HGB) § 377 ff geçerli değildir. Bu nedenle HÖDLMAYR, kusurları inceleme ve bildirme yükümlülüğüne tabi olmayacaktır. Teslim edilen malların ayıplı olduğu, uzun süreli kullanımlarına rağmen veya işlendikten sonra da ileri sürülebilir. HÖDLMAYR’ın garanti süresi içinde kusurla ilgili yazılı bir bildirim göndermesi halinde, garanti talepleri zamanında ileri sürülmüş sayılacaktır. Kusurların yazılı olarak ileri sürülmesi, söz konusu kusurlar tamamen giderilene kadar garanti süresini askıya alacak ve ödeme süreleri kesintiye uğrayacaktır.

(4) Garanti süresi, teslimatın veya hizmetin kabulünden itibaren taşınır mallar için en az 1 yıl ve taşınmaz mallar için en az 3 yıl olacak ve her durumda ilk 6 ay için bir garanti kabul edilecektir. Garanti veya garanti başlığı altındaki hizmetler için bu süreler yeniden başlayacaktır.

(5) Yüklenici, teslim edilen ürünlerin ilgili standartlara (örneğin ÖNORMEN, ÖVE yönetmelikleri, AB standartları, vb.) Yüklenici tarafından tedarik edilen ekipman, sistem veya ürünler, Avrupa direktiflerine ve yürürlükteki yasalara uygun olarak CE işareti taşıyacaktır.

(6) Teslimatın kusurlu olması halinde, HÖDLMAYR sözleşmeden dönme, fiyat indirimi ve onarım yoluyla kusurun giderilmesi veya kusursuz mal teslimi arasında seçim yapma hakkına sahiptir. İyileştirme veya yedek parçaların teslimi derhal ve masrafları yükleniciye ait olmak üzere gerçekleştirilmelidir. Acil durumlarda HÖDLMAYR, masrafları yükleniciye ait olmak üzere kusurları giderme hakkına sahiptir.

(7) HÖDLMAYR, her durumda, giderilebilir kusurlar söz konusu olsa bile, kusurun giderilmesi için 14 günlük bir ek süre belirledikten sonra sözleşmeyi veya sözleşmenin bir kısmını feshetme hakkına sahiptir.

(8) Teslimatın kusurlu olması nedeniyle Hödlmayr tarafından kullanılamaması durumunda yüklenici, kusur giderilinceye kadar geçen süre için, toplam fiyatın %10’unu geçmemek kaydıyla, başlayan her hafta için toplam fiyatın %0,5’i oranında ceza ödeyecektir. Sözleşmeden dönülmesi halinde, her halükarda toplam bedelin %10’u ceza olarak ödenecektir.

(9) HÖDLMAYR cezayı aşan zararları kanıtlayabilirse, bunlar da kusura bakılmaksızın tazmin edilecektir. Yüklenici aynı zamanda tedarikçilerinden de sorumlu olacaktır. Tazminat talebi, teslim edilen malın kusurundan dolayı değerinde meydana gelen azalmanın yarattığı dezavantajı ileri sürmek için de kullanılabilir.

 

§ 9 Donanım ve yazılım teslimatları için özel hükümler

(1) Tedarikçi, teslim edilen tüm bileşenlerin siparişte belirtilen HÖDLMAYR gerekliliklerine uygun olduğunu garanti eder. Siparişte sadece donanım veya yazılım açıkça talep edilmediği sürece, donanım ve yazılım her zaman bir birim oluşturur.

(2) Yüklenici, HÖDLMAYR’a karşı, tedarik edilen donanım ve yazılımın uygun şekilde kullanılmasında üçüncü tarafların hiçbir hakkının ihlal edilmemesinden ve bunların herhangi bir kullanım kısıtlaması içermemesinden sorumlu olacaktır. Yüklenici, edindiği donanım ve yazılımın kullanımı sonucunda yukarıda belirtilen hakların iddia edilen veya fiili ihlallerine dayanan üçüncü tarafların tüm taleplerine karşı HÖDLMAYR’ı tazmin etmeyi taahhüt eder. Yüklenici bu konuda HÖDLMAYR’ı tazmin edecek ve zararsız tutacaktır. Aynı şekilde, HÖDLMAYR, üçüncü tarafların iddialarına karşı savunma ile bağlantılı olarak gerekli olan tüm avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları için geri ödenecektir.

(3) Yazılım, HÖDLMAYR tarafından talep edilen veri taşıyıcıları üzerinde kopya koruması olmadan teslim edilecektir. Konuya aşina kişilerin anlayabileceği şekilde Almanca dilinde eksiksiz dokümantasyon her halükarda ana edim yükümlülüklerinden biridir.

(4) Yüklenici, HÖDLMAYR'a zaman ve yer bakımından sınırsız bir kullanım hakkı verir. HÖDLMAYR için özel olarak oluşturulan yazılım, kaynak kodu, derleme ve bağlantı iş dosyaları, işletim ve sistem belgeleri de dahil olmak üzere makine tarafından okunabilir biçimde teslim edilecektir.

(5) Sipariş konusuna veya bu bağlamda elde edilen kısmi sonuçlara ilişkin tüm kullanım hakları, üzerinde anlaşmaya varılan sipariş tutarının alınmasıyla birlikte, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, tam ve münhasıran HÖDLMAYR’a geçecektir. Bu durum, sonradan yapılan değişiklikler veya iyileştirmeler ya da diğer işlemler için de geçerli olacaktır. Yüklenici tarafından programın sadece bir kısmının bile üçüncü taraflara aktarılmasına sadece HÖDLMAYR’ın yazılı onayı ile izin verilir.

(6) Bir yazılım siparişi, ancak yazılımın üzerinde mutabık kalınan şartnamelere uygun olarak en az on dört gün boyunca tatmin edici bir şekilde ve hata mesajları olmadan deneme işletiminde çalışması halinde yerine getirilmiş ve kabul edilmiş sayılır. Deneme süreci ücretsizdir.

(7) Yüklenici, garanti süresi içerisinde HÖDLMAYR’a tüm güncellemeleri ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, teslim edilen yazılımı ayrı bir sipariş ve ayrı bir ödeme karşılığında en az 5 yıl süreyle muhafaza etmeyi garanti eder.

 

§ 10 Edim yükümlülüğünden kurtulma, sözleşmeden cayma

(1) Mücbir sebepler, sözleşme taraflarını kesinti süresince ve etkisi ölçüsünde edim yükümlülüklerinden kurtarır. Sözleşme tarafları, makul olan sınırlar dahilinde gerekli bilgileri gecikmeksizin sağlamak ve yükümlülüklerini iyi niyetle değişen koşullara uyarlamakla yükümlüdür.

(2) HÖDLMAYR, sipariş edilen teslimatı tamamen veya kısmen kabul etme yükümlülüğünden kurtulacak ve mücbir sebepten kaynaklanan gecikme nedeniyle teslimatın - ekonomik yönleri dikkate alındığında - kendileri için artık kullanılabilir olmaması durumunda sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır.

(3) HÖDLMAYR, tedarikçi ile ilgili olarak konkordato, iflas veya genel ya da kısmi icra davası açılmış veya verilmişse ya da tedarikçinin davranışı veya dış koşullar nedeniyle siparişin siparişe uygun olarak yerine getirilmesi beklenemiyorsa, tüm sözleşme ilişkilerini bildirimde bulunmaksızın feshetme veya bir siparişten çekilme hakkına sahiptir.

(4) Yüklenici, HÖDLMAYR’ın sözleşmenin hazırlanmasında, sonuçlandırılmasında veya ifasında yer alan bir çalışanına veya temsilcisine veya onun menfaatine üçüncü bir tarafa herhangi bir menfaat vaat eder, teklif eder veya verirse de HÖDLMAYR sözleşmeden çekilebilir.

(5) Sözleşmenin derhal feshedilmesi veya garanti kusurları nedeniyle haklı bir cayma durumunda, bugüne kadar teslim edilen mallar masrafları tedarikçiye ait olmak üzere iade edilecektir. Alternatif olarak, halihazırda teslim edilmiş olan mallar veya halihazırda kurulmuş olan yazılımlar ücretin ödenmesi karşılığında tutulabilir, böylece yalnızca kısmi bir cayma gerçekleşir.

 

§ 11 Sınai mülkiyet hakları, ticari sır

(1) Yüklenici, teslimatla bağlantılı olarak üçüncü tarafların hiçbir hakkının ihlal edilmediğini garanti edecektir.

(2) Üçüncü bir tarafça HÖDLMAYR'a karşı bu konuda bir talepte bulunulursa, tedarikçi ilk talepte HÖDLMAYR'yi bu taleplere karşı tazmin etmekle yükümlüdür. HÖDLMAYR, yüklenicinin rızası olmaksızın üçüncü tarafla herhangi bir anlaşma yapma, özellikle de bir uzlaşma sağlama hakkına sahip değildir.

(3) Yüklenicinin tazminat yükümlülüğü, üçüncü bir tarafın talebiyle bağlantılı olarak HÖDLMAYR tarafından zorunlu olarak yapılan tüm masrafları ifade eder.

(4) Siparişlerimiz ve ilgili tüm ticari ve teknik detaylar Yüklenici tarafından ticari sır olarak kabul edilecektir. Yüklenici, iş bağlantılarına sadece HÖDLMAYR’ın bunu açıkça kabul etmesi halinde atıfta bulunabilir.

 

§ 12 Uygulanacak hukuk, yargı yeri

(1) Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması ve buna atıfta bulunan tüm ulusal hukuk standartları hariç olmak üzere Avusturya hukuku uygulanacaktır. Linz, Hödlmayr International AG ve Avusturya'daki iştirakleri için münhasır yargı yeri olarak kabul edilmiştir.