Splošni pogoji poslovanja

veljavni za Hödlmayr International AG (FN 144567 z), Hödlmayr Logistics GmbH (FN 76945 f), Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN 463903 k) in Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w)

1.) SKLENITEV POGODBE IN PODROČJE UPORABE:

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse ponudbe in pogodbe, če so Hödlmayr International AG, Hödlmayr Logistics GmbH, Hödlmayr High & Heavy GmbH ali Hödlmayr Rail Logistics GmbH (na karko: „HÖD“) ponudniki ali pogodbeni partnerji. Pisna in ustna naročila pogodbenih partnerjev (na kratko »VP«), ki pridejo na HÖD, veljajo kot ponudba naročnika, ki jo HÖD sprejem šele s pisno potrditvijo naročila, molk HÖD nikoli ne velja kot soglasje ali sprejem. Uporaba Splošnih pogojev pogodbenih partnerjev je izrecno izključena – tudi, če se na te sklicujete.

2.) CENA:

Dogovorjena cena ne vsebuje ločen vračljiv davek na dodano vrednost, nepredvidene izdatke, zavarovanje ali pakiranje, ki se zaračunajo posebej. Velja le za konkretno pogodbo in je časovno omejena na dogovorjeni trenutek storitve. Ponudbe in pogodbe veljajo izključno za dogovorjene storitve, odstopanja se obračunajo ločeno.

3.) PLAČILNI POGOJI:

HÖD si pridržuje pravico do delnih dobav in delnih obračunov. Vse račune je treba plačati takoj in v gotovini, brez odtegljajev in stroškov. Ob zamudi plačila bomo zaračunali zamudne obresti v višini, običajni v bankam, najmanj pa v višini 7 % nad diskontno mero narodne banke, ki velja od dneva po zapadlosti, ali od enakovredne naslednje vrednosti. Pogodbeni partner se zavezuje, da bo v primeru zamude plačila poravnal vse predprocesne stroške, še posebej stroške opominov in unovčenj. HÖD je še posebej upravičen, da za lastne opomine zahteva od naročnika za posamezni opomin znesek 15,00 evrov. 

4.) NAROČILA TRANSPORTOV, SKLADIŠČENJA IN ŠPEDICIJE:

Veljajo določila teh splošnih pogojev poslovanja, če ni treba uporabiti zavezujočih zakonskih določil ali, če v tej točki 4 obstajajo posebna določila. Sporazum o transportni pogodbi v mednarodnem cestnem prometu (CMR) oz. enotni pravni predpis za pogodbo o mednarodnem transportu blaga po železnici (CIM) je treba uporabiti za vse transportne pogodbe, tudi nacionalne, ob tem pa se dogovorijo splošni avstrijski pogoji špediterjev (AÖSp) - če niso v neskladju z obveznimi določili CMR oz. CIM. Ločeno zavarovanje transporta je treba zahtevati pisno najpozneje 3 dni po izvedbi naročila.

a. Pridržki glede odpreme transportnega blaga morajo vsebovati podrobne navedbe o škodi. Če preverjanje tovora ni bilo opravljeno skupaj in ob pravočasnem pisnem sporočilu o škodi, mora HÖD ali eden od pooblaščenih tretjih takoj omogočiti možnost ogleda škode in pisno sporočiti, kdaj obstaja taka možnost in kje, če ne, obstaja domneva, da škoda ni nastala, ko je tovor nadzoroval HÖD.

b. Za vso škodo, ki izhaja iz dogovorjene uporabe odprtega, transportnega sredstva, ki ni pokrito s ponjavami, kot so vdrtine oz. praske, odluščeni las in poškodbe laka, je izrecno izključeno, da mora HÖD obvezno zamenjati.

c. Ob oddaji naročila je treba pisno je sporočiti vse serijske sestavne dele posebne opreme, opremo, vse druge predmete, ki so v vozilih itd., če ne obstaja domneva, da ti predmeti niso obstajalo ob prevzemu.

d. Če vozila, ki se transportirajo, niso pripravljena oz. niso brez nevarnosti pripravljena za vožnjo in uporabo, ali je treba paziti na druge posebnosti, je to treba pisno sporočiti ob oddaji naročila. Drugače mora pogodbeni partner dati tovor na razpolago v takšnem stanju, ki omogoča natovarjanje brez težav z lastno močjo tovora in varen transport. Ob transportu starodobnikov in posebnih vozil je zaradi oddaje naročila treba sporočiti, ali so potrebni posebni pogoji. Primernost vozil za transport v odprtih transportnih enotah, ki niso pokrite s ponjavami (morebiti odpornost proti vetru zaradi vožnje, vremenskim vplivom itd.) mora oceniti naročnik in v vsakem primeru tovor ustrezno zapakirati, ob tem pa zmožnost natovarjanja in raztovarjanja na naše transportne enote oz. z njih ne sme biti ovirana. Za škodo, ki je nastala zaradi pomanjkljive primernosti ali pomanjkljivosti tovora jamči naročnik. Če zaradi krajevnih danosti transport ni mogoč, mora naročnik poskrbeti za odstranitev ovir oz. prevzeti dodatne stroške zaradi spremenjenih poti.

e. Pogodbeni partner mora pripraviti vozila za prevzem čista, brez ledu ali snega, če ne, potem preverjanje tovora glede škod ali primernosti za transport ni možno. HÖD-u ni treba, da pred prevzemom z vozila odstrani umazanijo, led ali sneg. Škodo, ki jo prijavi prejemnik ob odpremi, velja kot škoda, ki ni nastala med pristojnostjo HÖD nad tovorom, če ob prevzemu in navedenih razlogov ni bila vidna. V primeru izstopa tekočin ali delov, ki se ločijo na transportiranem vozilu pogodbenega partnerja, jamči ta za nastalo posledično škodo.

f. Transport se izvaja z odprtimi transportnimi sredstvi, ki niso pokrita s ponjavami. Škoda in izgube, pogojene zaradi tega, so izključene in obveznosti nadomestitve.

g. Transportna pogodba ne zajema natovarjanje in raztovarjanje tovora. Ob transportih tovornih vozil daje HÖD pošiljatelju oz. prejemniku za to brezplačno ustreznega voznika tovornega vozila ali tretje osebe, ki delajo izključno po navodilih pošiljatelja ali prejemnika. Pošiljatelj in prejemnik morata poskrbeti, da bosta prisotna ob natovarjanju in raztovarjanju, če ne, morata dati na voljo osebe, ki natovorijo in raztovorijo z običajno skrbnostjo in na tveganje pogodbenega partnerja.

h. Pomanjkljivosti je treba, ob običajni izključitvi, takoj ob prevzemu pisno reklamirati. Sprejemnik mora poskrbeti, da je pri odpremi prisotna oseba s pooblastilom zastopnika in da prevzame tovor, če ne, bo zaračunana stojnina, dogovorjena v ceni transporta. HÖD ima tudi pravico, da v takšnem primeru tovor odstavi na kraju dostave. V primeru odsotnosti pri odpremi je treba reklamacije uveljaviti pisno takoj, najpozneje pa do 12. ure naslednjega delovnega dne in so omejene na nedvoumno škodo, nastalo med pristojnostjo HÖD, obveznost dokazovanja je pri pogodbenem partnerju, škodo, ki ne sodi v to, pa velja kot škoda, ki ni nastala v tem času. V vsakem primeru pa mora HÖD takoj pisno priznati možnost obiska.

i. Za zamude ob prevzemu, transportu ali odpremi, jih povzroči pogodbeni partner ali oseba, ki ji partner pripiše zamudo, zaračuna HÖD nadomestilo za dodatne stroške, še posebej stojnino v višini 65,00 evrov na uro.

5.) PRIDRŽEK LASTNIŠTVA:

Dobavljeno blago ostane do popolnega plačila v lasti HÖD. Blaga ni dovoljeno brez soglasja HÖD zastaviti niti prepustiti zaradi zavarovanja. Pogodbeni partner je upravičen do nadaljnje prodaje dobavljenega blaga pred polnim poplačilom dogovorjene cene le v primeru, če prodano blago sočasno odkupi s plačilom dela dobavne cene, ki ustreza količini blaga iz pridržka lastništva. Če pogodbeni partner ne izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti, ima HÖD kadar koli pravico, da zahteva svoje lastništvo nazaj na stroške pogodbenega partnerja, pogodbeni partner pa mora blago obvezno izdati. V tem primeru je obveza pogodbenega partnerja, da na zahtevo HÖD plača slabosti vseh vrst, ki so povzročene zaradi okoliščin, ki so v njegovi domeni.

6.) MESTO IZPOLNITVE, ČAS in VRSTA DOBAVE:

Čas izpolnitve za dobavo/storitev ter tudi plačilo je poslovni sedež HÖD - če ni drugače dogovorjeno. Čas dobave se začne s pravno veljavno sklenitvijo pogodbenega dogovora in se konča tisti dan, ko je blago dobavljeno oz. je storitev izvedena ali je blago pripravljeno za prevzem ali dostavljeno oz.je bila storitev ponujena po predpisih. Za določeni dobavni čas ne prevzemamo jamstva ali garancije, ampak so dogovorjeni dobavni časi načeloma le približne vrednosti, če niso fiksni roki izrecno vsebina pogodbe. HÖD si prizadeva, da bi čim natančneje spoštoval dogovorjene dobavne roke. Če se navedeni dobavni rok prekorači za več kot 30 dni, ima pogodbeni partner pravico, da po določitvi drugega, ki je primeren vrsti in obsegu naročila, najmanj pa po 90-dnevnem naknadnem roku s priporočenim pismom odstopi od pogodbenega dogovora. Odstopi lahko tudi HÖD, če dobava/storitev ni mogoča zaradi višje sile ali drugih ovir, ki jih ni mogoče preprečiti in niso v sferi HÖD.

V obeh primerih ima HÖD še vedno pravico, da zahteva dogovorjeno ceno, če ob tem ne pride do neupravičenega bogatenja. Dobava/storitev se izvrši na račun in tveganje pogodbenega partnerja, možne pa so tudi delne dobave in storitve. Natovarjanje, transport in dostava blaga se v vseh primerih izvrši na tveganje pogodbenega partnerja, če ni bilo dogovorjeno drugače, ali pa zakonski predpisi tega ne ovirajo. Transportna zavarovanja bodo izvedena na izključno željo naročnika.

7.) ZAKASNITEV SPREJEMA:

Obveznost pogodbenega partnerja je, da nemudoma sprejme dogovorjeno dobavo/storitev. Ob zamudi pogodbenega partnerja si HÖD pridrži pravico do protistoritve (plačila). Velja, da je dobava/storitev izpolnjena na dan, ko naj bi bil sprejem opravljen v skladu s pogodbo. 

8.) GARANCIJA IN ODŠKODNINA:

HÖD jamči po zakonu pogodbenemu partnerju, da bo blago ob predaji brez pomanjkljivosti. Pravice iz jamstva in garancije so na vsak način izključene, ker je bil predmet nakupa spremenjen ali nestrokovno obravnavan. Ob prevzemu mora pogodbeni partner dobave in storitve preveriti in nemudoma pisno prijaviti zaznane pomanjkljivosti. Proizvajalčeve ali privolitve jamstva in garancije drugih tretjih ni mogoče uveljavljati pri HÖD. Izključeno je pravica regresa po 933b členu splošnega civilnega zakonika do HÖD. HÖD je jamči za nadomestilo škode ob majhni in grobi malomarnosti. Ob tem HÖD ne jamči za izgubljeni dobiček ali posledično škodo zaradi pomanjkljivosti. Za škodo in pomanjkljivosti zaradi zamujene dobave oz. storitve ne prevzemamo jamstva. Ob drugih izgubah pravice do nadomestila škode mora pogodbeni partner HÖD zahtevati primerni rok za odpravljanje škode. Škodo mora popraviti in poskušati izboljšanje izključno HÖD ali njegov pooblaščenec in zahteva za zamenjavo obstaja šele, če izboljšava ni mogoča. Pravice do nadomestila škode so omejene z višino nadomestne storitve obveznega zavarovanja poslovne odgovornosti.

9.) JAMSTVO ZA IZDELEK:

Obveznost nadomestila za HÖD ter njegovih dobaviteljev (dostavljavcev) po avstrijskem zakonu o jamstvu za izdelke (PHG) ali drugih določilih o jamstvu za izdelke je izključena za tiste škode, ki so povzročene na stvareh in surovinah z napako ki jih je v promet dal HÖD in se uporabljajo v podjetju v okviru njegovega podjetja. V primeru, da predmete ali dele produktov HÖD-a pogodbeni partner preda naprej, je ta zavezan, da to izključitev jamstva vsebinsko prenese na odjemalca in sicer tudi s to obvezo vključevanja kot zavezo vsem drugim odjemalcem. Pogodbeni partner se vnaprej odpove vsem pravicam do regresa, ki mu pripadajo v skladu z 12. členom PHG do HÖd ali njegovih dobaviteljev/dostavljavcev. V primeru, da predmete ali dele produktov HÖD-a pogodbeni partner preda naprej, je ta zavezan, da to izključitev jamstva vsebinsko prenese na odjemalca in sicer tudi s to obvezo vključevanja kot zavezo vsem drugim odjemalcem. HÖD garantira, da so izdelki brez napake, ki jih je predal pogodbenemu partnerju in tudi do brez napake v smislu PHG tudi sestavni deli, ki sta jih izdelala pogodbeni partner ali njegovi odjemalci.

10.) PORAČUN:

Poračuni ali uveljavljanje pravice do zadržanja za tiste pravice HÖD prek pogodbenega partnerja so dovoljeni le z pravnomočno ugotovljeno ali nesporno protizahtevo.

11.) POGOJI STORNA:

Ob Otorniranju naročila po začetku našega uresničevanja pogodbe - sem sodijo tudi pripravljalna dela - bomo v vsakem primeru zaračunali 40 % vsote naročila kot pristojbino, ne glede na uveljavljanje morebitnih drugih zahtevkov.

12.) VARSTVO PODATKOV:

Za zaupnost elektronsko posredovanih podatkov veljajo enaka načela, kot za drugo poslovno poslovanje pogodbenih partnerjev. Elektronsko posredovani podatki se smejo uporabljati le v pogodbeni namen. Ravnati se je treba po načelih obdelave in shranjevanja podatkov po predpisih. Ustrezno je treba obravnavati podatke, ki so podvrženi zagonom o varstvu podatkov.

13.) ZAKLJUČNA DOLOČILA:

Za vse spore iz te pogodbe je, glede na stvarno pristojnost, dogovorjeno izključno okrajno oz. deželno sodišče Linz an der Donau, če so prizadeta naročila za transport, velja to kot dodatno pristojno sodišče k 31. členu CMR. Za naročila za popravila Riola veljajo primearno splošni pogoji poslovanja za način popravila

„Riola“ podjetja HÖD. Če so ali postanejo neučinkoviti in nični posamezni deli teh splošnih pogojev poslovanja, ostane veljaven ostanek pogodbe. Zadevna določila je treba s pomočjo razlage 864. člena splošnega civilnega zakonika zamenjati s takšnimi predpisi, ki najbolje izpolnjujejo prvotni namen. Splošni pogoji poslovanja ne zadevajo zavezujočih določil KSchG. Pravna učinkovitost, razlaga in izpolnitev splošnih pogojev poslovanja in vsi pravni odnosi med HÖDS in pogodbenim partnerjem so izključno podvrženi avstrijskemu pravu.

 

Stanje: julij 2017