Splošni nakupni pogoji Hödlmayr International AG

Veljavni za Hoedlmayr logistika d.o.o., Slovenija (1/29568/00)

General Terms

__________________________________________________________

 

1. člen Področje veljave

(1) Za nakupe Hödlmayr International AG in njegovih sestrskih družb

• Hödlmayr Logistics GmbH, Aisting 33, A-4311 Schwertberg <br/>• Hödlmayr Logistics GmbH, Maggstrasse 30, A-8042 Graz

(v nadaljevanju le HÖDLMAYR), veljajo izključno naslednji pogoji. Spremembe se lahko dogovorijo le pisno.

(2) Trenutne nakupne pogoje podjetja HÖDLMAYR lahko prikličete s spletne strani www.hoedlmayr.com. Na posebno željo jih lahko pošljemo tudi v papirni obliki.

(3) S prejemom naročila postanejo ti nakupni pogoji sestavni del pogodbe in imajo prednost pred splošnimi pogoji poslovanja ali dobavnimi pogoji naročnika (v nadaljevanju AN). S tem izrecno oporekamo morebitnim pogojem prodajalca.

 

2. člen Ponudba, naročilo in potrditev naročila

(1) Nezavezujoče ponudbe je treba podjetju HÖDLMAYR poslati brezplačno v dveh izvodih. AN se mora v ponudbi držati količine, lastnosti in izvedbe na zahtevo ali na razpis in v primeru odstopanja izrecno opozoriti nanje. Na svojo ponudbo je vezan 3 mesece.

(2) Da bi bilo naročilo zavezujoče, mora biti v pisni obliki. Ustni dogovori veljajo, če jih HÖDLMAYR potrdi pisno.

(3) Naročila mora AN takoj potrditi pisno. HÖDLMAYR si pridržuje pravico, da naročilo umakne, če potrditev ne prispe v 14 dneh.

 

3. člen Vene

(1) Cene, navedene v naročilu ali ponudbi veljajo kot najvišje cene, ki jih ob spremembah treba prilagoditi v korist podjetja HÖDLMAYR. Če se zniža cena naročenih dobav ali storitev med ponudbo in trenutkom dobave ali izvršitve storitve, je to znižanje cen treba v polnem obsegu prenesti na HÖDLMAYR. Obveznost znižanja cene se uporablja še posebej ob spremembah cenikov in spremembah cen zaradi spremenjenih razmerij med valutami. Carine, davki, pravne pristojbine in transportni stroški, embalaža, zavarovanje ali drugi stroški, ki niso navedeni v ponudbi in naročilu, gredo v breme AN. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

(2) AN se zavezuje, da bo prevzel stroške za odstranitev embalaže med odpadke in naveden številko ARA (ARANummer), ali pa brezplačno sprejel embalažo z naslova dobave.

(3) Vse predstavitve izdelka, testne predstavitve in testni tek - tudi pred sklenitvijo pogodbe - so za HÖDLMAYR brezplačni.

(4) Dobava je franko kupec, če pisno ni bilo dogovorjeno drugače.

 

4. člen Plačilni pogoji

(1) Za vsako naročilo je po končani pravilni dobavi ali izpolnitvi in prevzemu treba na naslov dobave poslati ločeni račun, ob navedbi številke naročile HÖDLMAYR. Račun mora vsebovati popolno oznako pozicij naročil, količino in ceno vsake posamezne pozicije. Ne sprejmemo nepopolnih računov ali neprimernih oz. vsebinsko pomanjkljivih naročilnic in ne povzročijo zapadlosti.

(2) Račun je treba izdati v valuti naročila.

(3) Za račune o storitvah delovnega časa ali montažnih delih je treba priložiti potrjen in podpisani izkaz časa, v nasprotnem primeru račun ni veljaven. Imena na dokazilu morajo biti zapisana jasno in z navedbo datuma.

(4) Plačila sledijo - če ni drugače dogovorjeno - šele po popolni izpolnitvi brez napak 20 dni po prejemu računa s 4 % skonta, 30 dni po prejemu računa s 3 % skonta, po 60 dneh pa neto. Dobave ali storitve se od 1. 1. 2002 plačujejo izključno v evrih.

(5) Zgolj sprejem (ustni ali pisni) dobav ali storitev, ali opravljena plačila, ne povzročijo prevzem niti opustitev pravic, kakršne koli vrste.

 

5. člen Dobavni roki

(1) Čas dobave, naveden v naročilu, je zavezujoč. Če je bila dostava pred dogovorjenim rokom dobave, so HÖDLMAYR pridržuje pravico da pošiljko vrne na stroške in tveganje dobavitelja. Če ob predčasni dobavi ni vračila pošiljke, bo blago uskladiščeno pri podjetju HÖDLMAYR na stroške in tveganje dobavitelja.

(2) Dobavitelj je zavezan, da podjetje HÖDLMAYR takoj pisno seznani, katere okoliščine so nastale, ali jih je zaznal, zaradi katerih ni mogoče uresničiti dogovorjenega roka dobave.

(3) Če pri podjetju HÖDLMAYR pride do zamude sprejema ali dolžnika, se omeji pravica do nadomestila dodatnih stroškov, ki pripadajo dobavitelju, na 0,2 % vrednosti dobave na dopolnjeni teden, če zamuda ne izhaja in naklepa ali grobe malomarnosti.

 

6. člen Zakasnitev dobave

(1) HÖDLMAYR ima pravico, da neodvisno od krivde AN in neodvisno od dokazila dejanske škode zaračuna penale v višini 0,5 % na začeto koledarski dan zamude dobave ali storitve, največ pa 10 % celotne vsote naročila.

(2) Penali se merijo od vrednosti naročila prepozno dobavljenega dela, če je pravočasno dobavljeni del lahko izolirano smiselno gospodarno uporabljen in se ga lahko uporabi. Dokazati mora AN.

(3) HÖDLMAYR si pridržuje pravico, da penale uveljavi tudi namesto izpolnitve oz. zahteva odškodnino, ki presega penale. V primeru zakasnitve dobave, ali njenega dela, ima HÖDLMAYR pravico, da po primerno odrejenem dodatnem roku odstopi od pogodbe, oz. njenih delov.

 

7.člen Prevzem, pridržek lastništva

(1) Pri storitvah pride tveganje s prevzemom. Prevzem se opravi izključno s podpisom zapisnika o prevzemu, ki ga podpišejo osebe, imenovane v naročilu. Imena na zapisniku o prevzemu morajo biti zapisana jasno in z navedbo datuma. Zapisnik o prevzemu je treba poslati na naslov, naveden v naročilu (na navedeno št. telefaksa). Naročilo predstavlja celotno storitev, pomanjkljivosti enega dela pa dajejo podjetju HÖDLMAYR pravico, da zavrne prevzem celotnega naročila. Če v naročilu ni izrecno zahtevano rabljeno blago, garantira AN, da bo dobavil izključno tovarniško nove izdelke.

(2) Lastništvo predmeta storitve preide s predajo na HÖDLMAYR. Pridržek lastništva AN je neveljaven. S predajo sme HÖDLMAYR predmet storitve uporabljati, zastaviti, izročiti kot zavarovanje, odsvojiti, vgraditi in/ali predelati.

 

8.člen Pomanjkljiva dobava, garancijo

(1) Če je HÖDLMAYR ob preverjanju prevzema ugotovil vrednosti za količino dobave, mere, težo in kakovost, so te merodajne, raze, če AN dokaže njihovo nepravilnost. S preverjanjem ob prevzemu ni izključeno poznejše uveljavljanje pomanjkljivosti.

(2) Odstopajoč od člena 933 splošnega civilnega zakonika dogovorijo pogodbeni partnerji, da lahko pomanjkljivosti uveljavljajo sodno in pri AN tudi pisno. Pisno uveljavljanje pravic iz garancije znotraj garancijskega roka se lahko tako sodno uveljavljajo tudi po preteku garancijskega roka.

(3) 377. člen HGB (trgovinski zakonik) in nadaljnji se ne uporabljajo. Podjetja HÖDLMAYR ne zadeva torej nobena dolžnost preiskave in ugovorov. Pomanjkljivosti dobavljenega blaga se lahko uveljavljajo tudi kljub njegovi daljši uporabi ali po njihovi predelavi. Pravice iz garancije je treba uveljaviti pravočasno, če je HÖDLMAYR poslal pisno prijavo pomanjkljivosti v okviru garancijskega roka. S pisnim uveljavljanjem pomanjkljivosti se zadrži garancijski rok do popolne odprave teh pomanjkljivosti in prekinejo roki plačil.

(4) Garancijski rok je pri premičnem blagu najmanj 1 leto, pri nepremičnem blagu najmanj 3 leta od prevzema dobave, ob tem pa se za prvih 6 mesecev dogovori garancija. Za storitve iz naslova jamstva ali garancije začnejo ti roki!") teči na novo.

(5) AN garantira, da dobavljeni izdelki ustrezajo zadevnim standardom (npr. Ö STANDARDOM, določilom ÖVE, standardom EU itd.). Naprave, sistemi ali izdelki, ki jih dobavi AN, je treba opremiti z oznako CE v skladu z evropskimi direktivami in veljavnimi zakoni.

(6) Ob ugotovljeni pomanjkljivosti dobave ima HÖDLMAYR pravico izbire med spremembo pogodbe in zmanjšanjem cene in odpravljanjem napake iz izboljšavo dobave ali dostavo brezhibnega blaga. Izboljšanje ali dobava nadomestnega predmeta se mora izvršiti takoj na stroške AN. V nujnih primerih ima HÖDLMAYR pravico, da na stroške AN opravi odpravo pomanjkljivosti.

(7) HÖDLMAYR pa ima v vsakem primeru pravico, tudi pri pomanjkljivostih, ki se lahko odpravijo, po določitvi dodatnega roka 14 dni za odpravljanje pomanjkljivosti, spremeni pogodbo oz. njene dele.

(8) Če dobave zaradi pomanjkljivosti HÖDLMAYR ne more uporabljati, mora AN za čas odpravljanja pomanjkljivosti plačati penale v višini 0,5 % celotne cene za vsak začeti teden, največ pa 10 % celotne cene. Če bo pogodba spremenjena, je treba na vsak način plačati 10 % celotne cene kot penale.

(9) Če lahko HÖDLMAYR dokaže škodo, ki presega penale, je treba plačati tudi to, neodvisno od krivde. AN jamči tudi za svoje dobavitelje. S pravico do odškodnine se lahko uveljavi tudi tista pomanjkljivost, ki leži v zmanjšanju vrednosti dobavljene stvari zaradi njene pomanjkljivosti.

 

9. člen Posebna določila za dobave strojne in programske opreme

(1) Dobavitelj garantira, da vsi dobavljeni sestavni deli ustrezajo pogojem, ki jih je navedlo v naročilu podjetje HÖDLMAYR. Strojna in programska oprema predstavljata eno celoto, če v naročilu ni izrecno zahtevana le strojna ali programska oprema.

(2) AN jamči podjetju HÖDLMAYR, ob pravilni uporabi dobavljene strojne in programske opreme ne bodo oškodovane pravice tretjih ne glede na vrsto oškodovanja in ne vsebujejo nobenih omejitev glede uporabe. AN se zavezuje, da bo podjetje HÖDLMAYR oprostil vseh zahtev tretjih, ki temeljijo na domnevnega ali dejanskega kršenja navedenih pravic zaradi uporabe kupljene strojne in programske opreme. Glede tega bo AN podjetje v celoti varoval proti odškodninam in tožbam. Prav tako je treba podjetju HÖDLMAYR povrniti vse stroške odvetnikov in sodišča, ki so potrebni v povezavi s potrebno obrambo proti zahtevkov tretjih.

(3) Programsko opremo je treba dobaviti podjetju HÖDLMAYR na želenih nosilcih podatkov brez zaščite proti kopiranju. Razumljiva in popolna dokumentacija v nemščini, ki je razumljiva osebam, ki poznajo materijo sodi na vsak način k obveznostim glavne storitve.

(4) AN zagotovi podjetju HÖDLMAYR časovno in krajevno neomejeno pravico uporabe. Programsko opremo, ki je izdelana izključno za HÖDLMAYR je treba dobaviti z izvorno kodo, datoteki prevajalnika in linkjob v strojno berljivi obliki, z dokumentacijo o uporabi in sistemsko dokumentacijo.

(5) Vse pravice uporabe pri predmetu naročila oz. zadevnih doseženih delnih rezultatih preidejo s prejemom dogovorjene vsote za naročilo neomejeno, popolno in izključno na podjetje HÖDLMAYR. To velja tudi za morebitne naknadno naročene spremembe oz. izboljšave ali druge vrste obdelave. Posredovanje naročnika tretjim - tudi le delov programa - je dovoljeno le s pisnim soglasjem podjetja HÖDLMAYR.

(6) Naročilo programske opreme je izpolnjeno šele takrat in bo prevzeto, če je programska oprema delovala zadovoljivo in brez sporočil o napakah najmanj štirinajst dni v poskusnem obratovanju v skladu z dogovorjenimi specifikacijami. Poskusno obratovanje je brezplačno.

(7) AN mora podjetju HÖDLMAYR v garancijskem roku dati brezplačno na razpolago vse posodobitve. AN garantira, da bo najmanj 5 let na ločeno naročilo in za ločeno odškodnino vzdrževal dobavljeno programsko opremo.

 

10. člen Oprostitev dajatvene obveznosti, odstop od pogodbe

(1) Višja sila osvobodi pogodbenice dajatvene obveznosti za trajanje motnje in pri preverjanju njene učinkovitosti. Pogodbenice so zavezane, da v okviru dopustnega takoj posredujejo potrebne informacije in v dobri veri prilagodijo svoje obveznosti spremenjenim razmeram.

(2) HÖDLMAYR je oproščen obveznosti, da v celoti ali delno sprejme naročeno dostavo in je upravičen do odstopa od pogodbe, če dobava zaradi višje sile ne bo več uporabna - upoštevajoč ekonomska vprašanja.

(3) HÖDLMAYR lahko brez odpovednega roka prekine vsa pogodbena razmerja ali odstopi od naročila, če je bil zaradi dobavitelja odprt ali odobren postopek poravnave, stečaj ali delna ali delna izvršba ali naročilo zaradi ravnanja dobavitelja ali zunanjih okoliščin. izpolnitve naročila v skladu s pogodbo ni mogoče pričakovati.

(4) HÖDLMAYR lahko odstopi od pogodbe tudi, če AN obljubi, ponudi ali dodeli kakršne koli ugodnosti zaposlenim HÖDLMAYR ali agentom HÖDLMAYR ali v interesu tretje osebe.

(5) V primeru upravičenega odstopa, bodisi zaradi takojšnje odpovedi pogodbe ali zaradi garancijskih napak, se prej dobavljeno blago vrne na stroške dobavitelja. Blago, ki je že bilo dobavljeno ali nameščeno programsko opremo, je mogoče zadržati ob plačilu odškodnine, tako da pride le do delnega umika.

 

11. člen Varstvena pravica, poslovna skrivnost

(1) AN jamči, da se v zvezi z njegovo dobavo ne kršijo pravice tretjih oseb.

(2) Če ima tretja oseba zahtevek proti HÖDLMAYR, je dobavitelj dolžan izpustiti podjetje HÖDLMAYR iz teh zahtevkov na prvo zahtevo. HÖDLMAYR ni upravičen sklepati sporazumov s tretjo osebo - zlasti skleniti poravnavo - brez odobritve AN.

(3) Obveznost oprostitve AN se nanaša na vse stroške, ki jih HÖDLMAYR nujno prevzame v zvezi z uveljavljanjem tretje osebe, ki mora biti odrasla.

(4) Naša naročila in vse povezane komercialne in tehnične podrobnosti obravnava AN kot poslovno skrivnost. Na poslovne povezave sme AN le opozoriti, če je HÖDLMAYR izrecno izjavil, da se strinja s tem.

 

12. člen Pravo, ki se uporablja, sodna pristojnost

(1) Velja avstrijsko pravo ob izključitvi kupnega prava ZN in vseh standardov nacionalnega prava, ki opozarjajo na to. Kot pristojno sodišče za Hödlmayr International AG in njegove avstrijske sestre, je Linz dogovorjen kot izključna sodna pristojnost.