TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 (EU) RENDELETÉNEK 13. ÉS 14. CIKKELYE SZERINT (DSGVO)

1.    BEVEZETÉS

A Hödlmayr-Csoport vállalja az Európai Unió adatvédelmi alapelveit, és ennek megfelelően biztosítja az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 (EU) RENDELETÉNEK (DSGVO) elsősorban szabályozó előírásainak betartását. 
Személyes adatokat ezért csak a megfelelő jogalap megléte (DSGVO 6. cikkely) alapján gyűjtünk be, dolgozunk fel és továbbítunk, és mindezek folyamán ügyelünk az adatfeldolgozási alapelvek (DSGVO 5. cikkely) betartására. 
Az alábbi információk képzik az alapját annak, hogy hatékonyan gyakoroljuk a DSGVO által behatárolt érintettekre vonatkozó jogokat. 

2.    A FELELŐS SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSSÁGA

A személyes adat feldolgozásának céljáról és eszközeiről a Hödlmayr Csoport társaságai döntenek. A DSGVO értelmében felelős társaságokat itt (https://www.hoedlmayr.com/datenschutz/so-koennen-sie-uns-kontaktieren) találja: 

A Hödlmayr Csoport DSGVO értelmében felelős telephelyeiről szóló információkat itt (https://www.hoedlmayr.com/unternehmen/standorte) hívhatja le. 

3.    A FELDOLGOZÁS CÉLJAI ÉS JOGALAP

A Hödlmayr Csoport társaságai a megbízások feldolgozása, szerződések teljesítése, illetve a törvényi adatmegőrzési kötelezettség céljából dolgoznak fel személyes adatokat. Ezt kiegészítőleg a regisztrációs- igazolási lépések céljából dolgozunk fel adatokat.

 
A Hödlmayr Csoport társaságai csak az érintett személyek hozzájárulása alapján gyűjtenek, dolgoznak fel és adott esetben továbbítanak személyes adatokat. A szerződés teljesítésének elsődleges feldolgozási célja egy kiegészítő jogalap. Ennek megfelelően a Hödlmayr Csoporton belüli adattovábbítás is megalapozott. 

4.    FELDOLGOZOTT ADATKATEGÓRIÁK (csak a DSGVO 14. cikkelye) 

A begyűjtött és feldolgozott személyes adatok a következőket foglalják magukba 

 • név 
 • cím 
 • elérhetőségek 
 • szakmai tevékenység. 

5.    CÍMZETTEK AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL

Amennyiben a feldolgozási célok úgy kívánják, a személyes adatokat továbbítjuk a Hödlmayr Csoport társaságainak, illetve a megbízás feldolgozóinak az Európai Unión belül. 

6.    TOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOKBA

A személyes adatokat csak akkor továbbítunk Európai Unión kívüli országokba (harmadik országok), ha a Hödlmayr Csoport ottani társaságainak van rájuk szüksége a megbízás feldolgozása és a szerződés teljesítése miatt.
Arra az esetre, ha a Hödlmayr Csoport Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező társaságainak kell adatokat továbbítani, vagy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata áll rendelkezésre vagy a megfelelő adatvédelmi garancia a DSGVO 46. cikkelye értelmében.

7.    A TÁROLÁS IDŐTARTAMA

A tárolási korlátozás elve értelmében a Hödlmayr Csoport társaságai a törvény szerint meghatározott ideig tárolják csak a személyes adatokat. Az ebben az értelemben irányadó rendelkezések szerint az alapvető tárolási időtartam 7 - 22 év a szerződés teljesítésétől az üzleti kapcsolat lezárultáig. 
A törvényi tárolási határidőktől eltekintve a személyes adatokat legkésőbb addig tároljuk, amíg a konkrét feldolgozási cél teljesítéséhez vagy a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megóvásához szükséges a DSGVO 17. cikkely 3. szakasz „e” betűjének értelmében. 

8.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett személyek érdekeinek védelme érdekében joguk van 

 • információkérésre 
 • helyesbítésre 
 • törlésre 
 • az adatok minimalizálására 
 • a feldolgozás ellenzésére 
 • az adatáthelyezésre 
 • a helyesbítés/törlés közlésére, amennyiben lehetséges, illetve 
 • a teljesen automatizált döntések ember általi ellenőrzésére 

9.    A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONHATÓSÁGA

Az érintett személyeknek jogukban áll egyes vagy akár az összes feldolgozási tevékenységre adott hozzájárulásuk visszavonására bármikor. A visszavonásig elvégzett feldolgozásait nem érinti a visszavonás. 

10.    PANASZTÉTELI JOG FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL

Ha egy érintett személy úgy véli, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása vét a DSGVO előírásai ellen, akkor jogában áll panaszt tenni az Osztrák Adatvédelmi Hatóságnál, illetve az Európai Unió tagállamainak egyén nemzeti felügyeleti hatóságánál. 

11.    A FELDOLGOZOTT ADATOK FORRÁSA (csak a DSGVO 14. cikk.)

Ha a személyes adatokat nem az érintett személy adta meg, akkor a feldolgozott személyes adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak, pl. nyilvános nyilvántartások (cégjegyzék, ingatlan-nyilvántartás), ill. egyéb online lehívható adatbázisokból és forrásokból vagy olyan jogi személyektől, akiknek jogában áll az adatokat továbbadni a Hödlmayr International számára.


12.    AZ ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁJTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE (csak a DSGVO 13. cikk.)

Az érintett személynek rendelkezésre kell bocsájtania személyes adatait a Hödlmayr Csoporttal kötött szerződések megkötése érdekében, illetve a megfelelő megbízások feldolgozása érdekében. A regisztrációs- és igazolási lépések elvégzéséhez is kellenek a személyes adatok. 

Ha nem bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat, akkor meghiúsulhat a szerződéskötés, a megbízások végrehajtása vagy megszakadhatnak a regisztrációs- és igazolási folyamatok.