Általános Szerződési Feltételek

érvényes a Hödlmayr International AG (FN 144567 z), Hödlmayr Logistics GmbH (FN 76945 f), Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN 463903 k) és Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w) cégekre

1.) SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE:

Ez az ÁSZF valamennyi ajánlatra és szerződésre vonatkozik, amennyiben a Hödlmayr International AG, a Hödlmayr Logistics GmbH, a Hödlmayr High & Heavy GmbH, a Hödlmayr Rail Logistics GmbH vagy a Hödlmayr Urban Logistics GmbH (röviden: „HÖD”) szolgáltató vagy szerződéses partner. A szerződéses partner (röviden „SzP”) HÖD-höz beérkező írásbeli vagy szóbeli megrendelései az ügyfél ajánlatának minősül, amely csak a HÖD írásbeli visszaigazolásával kerül elfogadásra; amennyiben a HÖD nem küld visszaigazolást, azt nem tekintik jóváhagyásnak vagy elfogadásnak. SzP általános szerződési feltételeinek alkalmazhatósága kifejezetten kizárt, még ha erre hivatkozás is történik.

2.) ÁR:

A megállapodás szerinti ár nem tartalmazza - kivéve, ha erről kifejezetten rendelkeznek - a külön visszatérítendő áfát, az előre nem látható költségeket, a biztosítást vagy a csomagolást, amelyeket külön számláznak. Ez csak az adott szerződésre érvényes, és időben a megegyezés szerinti teljesítési időre korlátozódik. Az árajánlatok és a szerződések kizárólag a megállapodás szerinti szolgáltatásra vonatkoznak, az ettől való eltéréseket külön kell elszámolni.

3.) FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A HÖD fenntartja a részszállítás és a részszámlázás jogát. Minden számlát azonnal készpénzben kell kifizetni, levonások nélkül és költségmentesen. Késedelmes fizetés esetén a bankban szokásos összegű késedelmi kamatot kerül felszámításra, amely legalább 7%-kal meghaladja a Nemzeti Banknak az esedékesség napját követő napon érvényes diszkontrátáját vagy azzal egyenértékű későbbi értéket. Késedelmes fizetés esetén a szerződő partner vállalja, hogy megtéríti az összes peres eljárást megelőző költséget, különösen például a fizetési felszólítási és beszedési költségeket. A HÖD különösen saját fizetési felszólításai esetén jogosult arra, hogy az ügyféltől felszólításonként 15,00 EUR összeget kérjen. 

4.) SZÁLLÍTÁSI-, RAKTÁROZÁSI- ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI MEGBÍZÁSOK:

A jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek, kivéve, ha kötelező jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni, vagy ez a 4. pont különös rendelkezéseket tartalmaz. A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezményt (CMR) valamint a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre (CIM) vonatkozó Egységes Szabályokat alkalmazni kell minden szállítási szerződésre, beleértve a nemzeti szerződéseket is, továbbá megállapodnak az általános osztrák szállítmányozási feltételekről (AÖSp), ha azok ellentmondnak a CMR vagy a CIM kötelező rendelkezéseinek. Külön fuvarbiztosítást a megrendelés teljesítése előtt legalább 3 nappal írásban kell igényelni.

a. A rakomány leszállításával kapcsolatos fenntartásoknak részletes információkat kell tartalmazniuk a károkról. A rakomány nem együttes ellenőrzése és a károk időben történő írásbeli bejelentése esetén a HÖD-nek vagy az általa megbízott harmadik félnek azonnal lehetőséget kell biztosítani a kár felmérésére, és írásban értesíteni kell arról, hogy az mikor és hol lehetséges, ellenkező esetben feltételezik, hogy a kár nem a HÖD felügyelete alatt keletkezett.

b. Olyan károkért, amelyek a ponyvákkal nem fedett nyílt szállítóeszközök megállapodás szerinti használatából származnak, például horpadások vagy karcolások, festéklepattogzások és festékkárosodások, a HÖD kifejezetten nem köteles kártérítést fizetni.

c. Valamennyi nem sorozatgyártású alkatrészt, tartozékot, a járműben található egyéb tárgyat stb. írásban kell bejelenteni a megrendelés kiadásakor, ellenkező esetben feltételezik, hogy ezek a tárgyak nem álltak rendelkezésre az átvételekor.

d. Ha a szállítandó járművek nem vagy nem biztonságosan menet- vagy üzemkészek, vagy ha egyéb különleges jellemzőket kell figyelembe venni, ezt írásban kell közölni a megrendelés kiadásakor. Egyébként SzP-nek olyan állapotban kell a rakomány rendelkezésre bocsátania, amely lehetővé teszi a rakomány sarát erejéből történő problémamentes berakodást és a biztonságos szállítást. Oldtimer autók szállítása és speciális járművek esetén a megrendeléskor írásban be kell jelenteni, hogy szükség van-e különleges műveletre. Az ügyfélnek kell felmérnie, hogy a járművek alkalmasak-e a nyitott, ponyvával nem fedett szállítóegységekben történő szállítására (pl. a szélnek, az időjárásnak való ellenállóképesség stb.), és ha szükséges, a rakományt ennek megfelelően kell becsomagolnia anélkül, hogy ez befolyásolná a szállítóegységeinken történő be- és kirakodási képességet. Az ügyfél felel az olyan károkért, amelyek a rakomány alkalmatlansága vagy hiányossága miatt keletkeznek. Ha a helyi körülmények miatt nem lehetséges akadálytalanul végrehajtani a szállítást, az ügyfél gondoskodik az akadályok elhárításáról vagy átvállalja a megváltozott útvonalak miatt felmerülő többletköltségeket.

e. A járműveket SzP-nek szennyeződésmentes, jégmentes vagy hóval nem borított állapotban kell elszállításra előkészítenie, ellenkező esetben nem lehet ellenőrizni a rakományt sérülésre vagy szállításra való alkalmasságra. A HÖD nem köteles átvétel előtt megtisztítani a járművet szennyeződésektől, jégtől vagy hótól. A kézbesítéskor az átvevő által kifogásolt károk akkor tekinthetők nem a HÖD felügyelete alatt keletkezőnek, ha a begyűjtéskor a fent említett okok miatt nem voltak láthatók. Folyadék szivárgása vagy SzP szállított járművéről leváló alkatrészek esetén SzP felel a felmerülő járulékos költségekért.

f. A szállítást nyitott, ponyvával nem fedett szállítóeszközökkel hajtják végre. Az ebből eredő károk és veszteségek nem tartoznak a kártérítési kötelezettség alá.

g. A rakomány be- és kirakodása nem tartozik a szállítási megrendelésbe. Tehergépkocsival való szállítás esetén a HÖD a feladónak vagy a címzettnek díjmentesen biztosítja a tehergépkocsivezetőt vagy harmadik feleket, akik kizárólag a feladó vagy a címzett utasításai szerint járnak el. A feladónak és a címzettnek gondoskodnia kell arról, hogy jelen legyenek be- és kirakodáskor, különben a rendelkezésre bocsátott személyek a szokásos gondosság szerint végzik a be- és kirakodást SzP kockázatára.

h. A hiányosságokat írásban kell bejelenteni rögtön az átvételkor, ha egyébként kizárják. A címzettnek gondoskodnia kell arról, hogy a képviseletre jogosult személy jelen legyen a kézbesítéskor és átvegye a rakományt, ellenkező esetben helypénz jár a megállapodás szerinti szállítási áron. Ebben az esetben a HÖD a rakomány szállítási helyen történő lerakodására is jogosult. A panaszt kézbesítéskor távollét esetében haladéktalanul, legkésőbb a következő munkanapon 12 óráig írásban kell benyújtani, és a panasz azokra a nyilvánvaló károkra korlátozódik, amelyek a HÖD felügyelete alatt merültek fel. A bizonyítási kötelesség SzP-re hárul, a további károkat nem tekintik ezen idő alatt bekövetkezettnek. Mindenesetre írásban azonnal biztosítani kell a HÖD számára a megtekintés lehetőségét.

i. A HÖD a begyűjtés, szállítás vagy kézbesítés késése miatt, amelyért SzP vagy a hozzá rendelhető személyek felelősek, a HÖD további költségek kompenzációjára jogosult, különösen óránkénti 65 euró összegű helypénzre.

5.) TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

A szállított áruk a teljes ár kifizetéséig a HÖD tulajdonában maradnak. Az árut a HÖD előzetes beleegyezése nélkül nem lehet elzálogosítani vagy biztosítékként átruházni. A megállapodás szerinti ár teljes kifizetése előtt SzP csak akkor jogosult a szállított áru viszonteladására, ha ezzel egyidejűleg az eladott árut a szállítási ár eladott áruk mennyiségének megfelelő részének kifizetésével elengedi a tulajdonjog fenntartása alól. Ha SzP nem teljesíti megfelelően a szerződéses kötelezettségeit, a HÖD bármikor jogosult tulajdonát SzP költségére visszaigényelni, és SzP köteles azt átadni. Ebben az esetben SzP köteles a HÖD kérésére kompenzálni a saját területén a okozott bármilyen hátrányokat.

6.) TELJESÍTÉS HELYE, SZÁLLYTÁSI IDŐ és -MÓD:

Eltérő megállapodás hiányában a kézbesítés/szolgáltatás, valamint a fizetés teljesítésének helye a HÖD székhelye. A szállítási idő a szerződéses megállapodás érvényes megkötésével kezdődik, és azon az napon ér véget, amikor az árut kézbesítették, a szolgáltatást elvégezték, az árut elszállításra vagy átadásra előkészítették, vagy a szolgáltatást megfelelően nyújtották. Egy adott szállítási időre nincs jótállás vagy garancia. A megállapodott szállítási idő általában csak hozzávetőleges érték, kivéve, ha a szerződés kifejezetten rögzített időpontokat tartalmaz. A HÖD törekszik a szerződés szerinti szállítási idők lehető legpontosabb betartására. Ha a megadott szállítási időt több mint 30 nappal túllépik, SzP jogosult egy további, a megrendelés ellegének és terjedelmének megfelelő, de legalább 90 napos türelmi időt meghatározását követően ajánlott levél útján elállni a szerződéses megállapodástól. A HÖD is visszaléphet a szerződéstől, ha a kézbesítés/szolgáltatás vis maior vagy más, a HÖD területén kívül eső elkerülhetetlen akadályok miatt lehetetlenné válik.

Mindkét esetben a HÖD továbbra is jogosult a megállapodás szerinti árat követelni, feltéve, hogy ez nem eredményez gazdagodást. A kézbesítés/szolgáltatás SzP költségén és kockázatán történik, részleges szállítás és szolgáltatás lehetséges. Ellenkező megállapodás vagy ellentétes törvényi rendelkezések hiányában a szállítandó áruk berakodása, szállítása és kézbesítése minden esetben SzP kockázatára történik. Fuvarbiztosítás csak az ügyfél kifejezett kérésére vehető igénybe.

7.) ÁTVÉTELI KÉSEDELEM:

A szerződő partner köteles a megállapodás szerinti kézbesítést/szolgáltatást haladéktalanul átvenni. A szerződő partner késedelme esetén a HÖD fenntartja az ellenszolgáltatáshoz (kifizetéshez) való jogát. A kézbesítés/szolgáltatás aznap tekinthető teljesítettnek, amikor az átvételnek a szerződés szerint meg kellene történnie. 

8.) GARANCIA ÉS KÁRTÉRÍTÉS:

A HÖD garantálja SzP-nek, hogy az áruk kiszállításkor hibátlanok legyenek. A jótállási és garancia igények minden esetben kizártak, ha a vásárlás tárgyát megváltoztatták vagy nem megfelelő módon kezelték. Átvételkor SzP-nek ellenőriznie kell a szállításokat és a szolgáltatásokat, és haladéktalanul írásban be kell jelentenie a felismerhető hibákat. A gyártó vagy más harmadik felek garanciavállalása és jótállása nem érvényesíthető a HÖD-vel szemben. Az ABGB (osztrák polgári törvénykönyv) 933b. §-a szerinti különleges visszkereseti jog a HÖD-vel szemben kizárt. A HÖD nem felelős kártérítésért enyhe és súlyos gondatlanság esetében. Ezenkívül a HÖD nem vállal felelősséget az elmaradt nyereségért vagy az abból következő károkért. Nem vállal felelősséget a késedelmes kézbesítés vagy teljesítés miatti károkért és hátrányokért. A kártérítési igény egyéb elvesztése esetén SzP-nek ésszerű határidő megadásával kérnie kell HÖD-t a kár helyreállítására. A kár javítását és a javítási kísérleteket kizárólag a HÖD vagy annak meghatalmazottjai végzik, és csak akkor van lehetőség csereigényre, ha a javítás lehetetlen. A kártérítési igények a vállalati felelősségbiztosításból származó kártérítés összegére korlátozódnak.

9.) TERMÉKFELELŐSSÉG:

A HÖD és szállítói (beszállítói) nem kötelesek kártérítést fizetni az osztrák termékfelelősségről szóló törvény (PHG) vagy más termékfelelősségi rendelkezések értelmében a HÖD által forgalomba hozott hibás termékek és alapanyagok által okozott károkért olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyeket egy vállalat a vállalkozása kapcsán használ. HÖD termékek vagy termékek alkatrészeinek SzP általi továbbadása esetén SzP köteles a felelősség alóli mentességet teljes mértékben átadni vevőinek, beleértve a belefoglalásra vonatkozó kötelezettséget, mint minden más vevő kötelezettségét. SzP előzetesen lemond minden visszkereseti jogról, amely őt a PHG 12. §-a alapján a HÖD-vel vagy annak szállítóival/beszállítóival szemben megilleti. HÖD termékek vagy termékek alkatrészeinek SzP általi továbbadása esetén SzP köteles ezt a lemondást teljes mértékben átadni vevőinek, beleértve a belefoglalásra vonatkozó kötelezettséget, mint minden más vevő kötelezettségét. A HÖD nem garantálja, hogy az általa SzP észére hibátlanul továbbadott termékek a PHG értelmében a SzP vagy vevői által gyártott termékek részeiként szintén hibátlanok.

10.) FELSZÁMÍTÁS:

A HÖD bármely követelésével szemben a visszatartási jog felszámítása vagy érvényesítése SzP által csak a jogerősen megállapított vagy nem vitatott ellenköveteléssel megengedett.

11.) LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Abban az esetben, ha a megrendelés a szerződés teljesítésének megkezdése után - az előkészítő munkát is beleértve - visszavonásra kerül, a szerződéses összeg 40%-a lemondási díj formájában felszámításra kerül, a további igények érvényesítésének sérelme nélkül.

12.) ADATVÉDELEM:

Az elektronikus úton továbbított adatok bizalmas jellegére ugyanazok az alapelvek vonatkoznak, mint a szerződéses partnerek egyéb üzleti ügyleteire. Az elektronikus úton továbbított adatok csak a szerződésben foglalt célokra használhatók fel. A megfelelő adatfeldolgozás és -tárolás alapelveit be kell tartani. Az adatvédelmi törvények hatálya alá tartozó adatokat ennek megfelelően kell kezelni.

13.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

A szerződésből fakadó minden jogvitában, a tárgyi hatáskörtől függően, csak a linzi kerületi vagy regionális bíróság állapodik meg. A szállítási megrendeléseket illetően ez a CMR 31. cikk szerinti további joghatósági helynek minősül. A R i o l a javítási megrendelésekre elsődlegesen a HÖD „R i o l a” javítási módszer általános szerződési feltételek vonatkoznak. Ha ezen általános szerződési feltételek egyes részei érvénytelenek vagy semmisek, a fennmaradó szerződést ez nem érinti. Az érintett rendelkezéseket az ABGB 864 §-ának megfelelő értelmezés útján olyan előírásokkal kell helyettesíteni, amelyek a legjobban teljesítik az eredeti célt. Az ÁSZF nem érinti a KSchG kötelező rendelkezéseit. Az ÁSZF érvényessége, értelmezése és teljesítése, valamint a HÖD és SzP közötti minden jogviszony kizárólag az osztrák jog hatálya alá tartozik.

 

Utolsó frissítés: 2017. július