A Hödlmayr International AG Általános Vásárlási eltételei


1.§ Alkalmazási terület

(1) A Hödlmayr International AG és leányvállalatai általi beszerzésekhez

• Hödlmayr Logistics GmbH, Aisting 33, A-4311 Schwertberg
• Hödlmayr Logistics GmbH, Maggstrasse 30, A-8042 Graz

(a továbbiakban HÖDLMAYR) csak a következő feltételek érvényesek. A változásokról csak írásban lehet megállapodni.

(2) A HÖDLMAYR aktuális vásárlási feltételei a www.hoedlmayr.com weboldalon érhetők el. Külön kérésre papíralapú formában is elküldhetők.

(3) A megrendelés elfogadásával ezek a vásárlási feltételek a szerződés szerves részévé válnak, és elsőbbséget élveznek a vállalkozó (a továbbiakban: V) általános szerződési feltételeivel vagy szállítási feltételeivel szemben. Az eladó mindenkori feltételeit kifejezetten elutasítják.

 

2.§ Ajánlat, megrendelés és megbízás visszaigazolása

(1) Az ajánlatokat kétszer, a HÖDLMAYR számára nem kötelező érvénnyel és költségmentesen kell benyújtani. A vállalkozónak tartania kell magát a kéréshez vagy a pályázati kiíráshoz a mennyiség, a minőség és a kivitelezés szempontjából, és eltérés esetén erre kifejezetten rá kell mutatnia. 3 hónapig köteles fenntartani az ajánlatát.

(2) A megrendelésnek írásban kell történnie ahhoz, hogy kötelező erejű legyen. A szóbeli megállapodások akkor érvényesek, ha azokat a HÖDLMAYR írásban megerősíti.

(3) A megrendeléseket a vállalkozónak haladéktalanul írásban meg kell erősítenie. A HÖDLMAYR fenntartja a jogot, hogy visszavonja a megrendelést, ha a visszaigazolás 14 napon belül nem érkezik meg.

 

3. § Árak

(1) A megrendelésben vagy az ajánlatban megadott árak a maximális árak, amelyeket változások esetén módosítani kell a HÖDLMAYR javára. Ha a megrendelt szállítások vagy szolgáltatások ára az ajánlat és a kiszállítás vagy szolgáltatás időpontja között csökken, ezt az árcsökkenést teljes egészében át kell adni a HÖDLMAYR-nek. Az árcsökkentés kötelezettsége különösen a listaárak változásaira és a megváltozott árfolyamparitás által bekövetkezett árváltozásokra vonatkozik. Az ajánlatban és a megrendelésben nem nevezett vámokat, adókat, jogi díjakat és szállítási költségeket, csomagolási, biztosítási vagy egyéb költségeket a vállalkozó viseli. Az árak nem tartalmazzák az áfát.

(2) A vállalkozó vállalja, hogy viseli a csomagolás ártalmatlanításának költségeit, megadja az ARA számot, vagy a csomagolást ingyen visszaviszi a szállítási címről.

(3) Az összes termékbemutató, tesztbeállítás és tesztfutás - a szerződés megkötése előtt is - ingyenes a HÖDLMA YR számára.

(4) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a kézbesítés ingyenes szállítással történik.

 

4.§ Fizetési feltételek

(1) Minden megrendeléshez a HÖDLMAYR megrendelési számát tartalmazó számlát külön kell megküldeni a szállítási címre a teljes kiszállítás vagy teljesítés és átvétel után. A számlának tartalmaznia kell a megrendelés tételeinek teljes nevét, az egyes tételek mennyiségét és árát. A hiányos számlák vagy a be nem nyújtott vagy tartalmilag nem megfelelő szállítólevelek nem kerülnek elfogadásra, és nem idéznek elő esedékességet.

(2) A számlát a megrendelés pénznemében kell kiállítani.

(3) A munkaidőre vagy az összeszerelési munkára vonatkozó számlák megerősített és ellenjegyzett időigazolást igényelnek, ellenkező esetben a számla hiányos. Az igazolásokon szereplő neveket olvasható írással dátummal együtt kell csatolni.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a kifizetésekre csak a teljes, hiánytalan teljesítés után, 4%-os árengedmény esetén 20 nappal, 3%-os árengedmény esetén 30 nappal a számla beérkezése után kerül sor 60 napos nettó teljesítéssel. A szállítások vagy szolgáltatások kifizetése 2002. 1. 1-jétől csak euróban történik.

(5) A szállítások vagy szolgáltatások, vagy a kifizetések puszta (szóbeli vagy írásbeli) elfogadása nem eredményezi semmilyen jog elfogadását vagy lemondását.

 

5.§ Szállítási határidők

(1) A megrendelésben megadott szállítási határidő kötelező erejű. Ha a szállítás a szerződés szerinti szállítási határidő előtt történik, a HÖLDMAYR fenntartja a jogot a szállító költségén és kockázatára történő visszaküldéshez. Ha idő előtti szállítás esetén nem kerül sor visszaküldésre, akkor az árukat a HÖLDMAYR tárolja a szállító költségén és kockázatára.

(2) A szállító köteles haladéktalanul írásban értesíteni a HÖDLMAYR-t, ha olyan körülmények merülnek fel vagy válik számára felismerhetővé, amelyek miatt a megállapodás szerinti szállítási határidő nem tartható be.

(3) Ha a HÖDLMAYR késik az elfogadással vagy teljesítéssel, akkor a szállító költségek megtérítésére irányuló igénye teljes hetente a szállítási érték 0,2%-ára korlátozódik, amennyiben a késedelem nem szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt következik be.

 

6.§ Szállítási késedelem

(1) A HÖDLMAYR a vállalkozó hibájától és a tényleges kár igazolásától függetlenül jogosult a szállítás vagy szolgáltatás késedelmének minden naptári napra 0,5%-os, de legfeljebb a megrendelés teljes összegének 10%-ának megfelelő kötbért felszámolni.

(2) A kötbér a késedelmesen szállított rész megrendelési értékén alapul, feltéve, hogy az időben kiszállított rész gazdasági szempontból használható és elszigetelten felhasználható. Ezt a vállalkozónak kell igazolnia.

(3) A HÖDLMAYR fenntartja a jogot, hogy a teljesítés helyett kötbért érvényesítsen, vagy a kötbért meghaladó kártérítést követeljen. A szállítás vagy annak egy részének késedelme esetén a HÖDLMAYR az ésszerű türelmi időtartam meghatározása után jogosult elállni a szerződéstől vagy annak részeitől.

 

7.§ Átvétel, tulajdonjog fenntartása

(1) Szolgáltatások esetén a kockázat az átvételkor átszáll. Az átvétel csak az átvételi jegyzőkönyv a megrendelésben megnevezett személyek által történő aláírásával történik. Az átvételi jegyzőkönyvben szereplő neveket olvasható írással a dátum megadásával együtt kell csatolni. Az átvételi jegyzőkönyvet a megrendelésben megadott címre (a megadott faxszámra) kell megküldeni. A megrendelés teljes szolgáltatást jelent, egy rész hiányai feljogosítják a HÖDLMAYR-t, hogy megtagadja a teljes megrendelés elfogadását. Hacsak nem a megrendelésben kifejezetten használt árukra van szükség, a vállalkozó garantálja, hogy csak vadonatúj termékeket szállít.

(2) A szolgáltatás tárgyának tulajdonjoga átadásakor a HÖDLMAYR-re száll át. A vállalkozó tulajdonjogának fenntartása hatályát veszti. Az átadással a HÖDLMAYR használhatja, elzálogosíthatja, biztosítékként átruházhatja, eladhatja, telepítheti és/vagy feldolgozhatja a szolgáltatás tárgyát.

 

8.§ Hiányos szállítás, jótállás

(1) Ha az átvételi vizsgálatkor a szállítási mennyiség, a méretek, a súly és a minőség értékét a HÖDLMAYR határozta meg, akkor ezek döntőek, kivéve, ha a vállalkozó bizonyítja azok helytelenségét. Az átvételi vizsgálat nem zárja ki a hibák későbbi megállapítását.

(2) Az ABGB 933. §-tól eltérve a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hibákat nemcsak a bíróság előtt lehet érvényesíteni, hanem írásban is a vállalkozónak. A jótállás időtartamán belül írásban érvényesített jótállási igények tehát a jótállás időtartama után is bíróságon érvényesíthetők.

(3) A HGB 377. és az azt követő §-ai nem alkalmazandók. A HÖDLMAYR-nek ezért nincs vizsgálati és értesítési kötelezettsége. A szállított áruk hibái hosszabb felhasználásuk ellenére vagy feldolgozásuk után is érvényesíthetők. A garanciaigényt kellő időben érvényesítik, ha a HÖDLMAYR a jótállási határidőn belül írásbeli értesítést küld a hibáról. A hibák írásbeli érvényesítése révén a jótállási időszakot addig halasztják, amíg ezeket a hibákat teljes mértékben kiküszöbölik és a fizetési határidőket megszakítják.

(4) Az ingó javakra vonatkozó jótállási idő legalább egy év, ingatlan javakra pedig 3 év a szállítás vagy szolgáltatás átvételétől számítva, azaz garanciavállalásról van szó az első 6 hónapra. A jótállás vagy garancia címen nyújtott szolgáltatások esetén ezek az időszakok újrakezdődnek.

(5) A vállalkozó garantálja, hogy szállított termékek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak (pl. ÖNORM szabványok, ÖVE-rendelkezések, EU szabványok stb.). A vállalkozó által szállított berendezések, rendszerek vagy termékek az európai irányelveknek és érvényes törvényeknek megfelelően el vannak látva a CE-jelöléssel.

(6) Hiányos kézbesítés esetén a HÖDLMAYR választhat a szerződéstől való elállás, az ár csökkentése és javítás vagy kifogástalan áruk szállítása révén a hiba kiküszöbölése között. A javítás vagy a cserecikkek kiszállítása haladéktalanul és a vállalkozó költségére történik. Sürgős esetekben a HÖDLMAYR jogosult a hiányokat a vállalkozó költségére orvosolni.

(7) A HÖDLMAYR minden esetben jogosult elállni a szerződéstől vagy annak részeitől, még orvosolható hiba esetén is 14 napos türelmi idő sikertelen meghatározása után.

(8) Ha a HÖDLMAYR a szállítmányt annak hibája miatt nem tudja felhasználni, a vállalkozónak a hiba elhárításáig minden új hétre a teljes ár 0,5%-ának megfelelő, de legfeljebb a teljes ár 10%-áig terjedő kötbért kell fizetnie. A szerződéstől való elállás esetén a teljes ár 10%-át kötbérként ki kell fizetni.

(9) Ha a HÖDLMAYR a kötbért meghaladó károkat tud bizonyítani, akkor azokat a hibától függetlenül is meg kell téríteni. A vállalkozó felel a szállítókért is. A kártérítési igény felhasználható olyan hátrány érvényesítésére is, amely a kézbesített cikk értékvesztése alatt áll a cikk hibája miatt.

 

9.§ A hardver és a szoftver szállításaira vonatkozó különös rendelkezések

(1) A szállító garantálja, hogy az összes szállított alkatrész megfelel a HÖDLMAYR megrendelésben meghatározott követelményeinek. A hardver és a szoftver mindig egy egység, kivéve, ha a megrendelésben kifejezetten csak hardvert vagy szoftvert kérnek.

(2) A vállalkozó felel a HÖDLMAYR felé annak biztosításáért, hogy a szállított hardver és szoftver megfelelő használat nem sérti harmadik fél jogait, és nem tartalmaz használati korlátozásokat. A vállalkozó vállalja, hogy mentesíti a HÖDLMAYR-t harmadik fél igénye alól, amely a megvásárolt hardver és szoftver használata eredményeként az említett jogok állítólagos vagy tényleges megsértésén alapul. Ebben a tekintetben a vállalkozó a HÖDLMAYR-t teljesen ártalmatlanul és panasz nélkül tartja. Hasonlóképpen, a HÖDLMAYR részére meg kell téríteni minden olyan jogi és bírósági költséget, amelyek a harmadik felek követeléseivel szemben szükségessé vált védekezésből adódnak.

(3) A szoftvert másolásvédelem nélkül kell a HÖDLMAYR által kért adathordozókra szolgáltatni. A német nyelvű teljes és az anyagot ismerő emberek számára érthető dokumentáció minden esetben a fő teljesítési kötelezettséghez tartozik.

(4) A vállalkozó a HÖDLMAYR számára időben és helyileg korlátlan használati jogot biztosít. Kizárólag a HÖDLMAYR számára készített szoftvert kell szállítani, beleértve a forráskódot, a fordítási és a hivatkozás munkafájlokat gépi olvasható formában, beleértve az operációs- és a rendszerdokumentációt.

(5) A megrendelés tárgyával vagy az ezzel kapcsolatban elért részleges eredményekkel kapcsolatos minden hasznosítási jog korlátozás nélkül, teljes mértékben és kizárólagosan átruházásra kerül a HÖDLMAYR-nek, a megállapodás szerinti megrendelés összegének kézhezvételekor. Ez vonatkozik az esetlegesen később végrehajtandó változtatásokra, fejlesztésekre vagy egyéb feldolgozásokra is. Harmadik fél részére történő átadás a vállalkozó által - programrészek esetében is - csak a HÖDLMAYR írásbeli hozzájárulásával történhet.

(6) A szoftverrendelés csak akkor teljesül és kerül elfogadásra, ha a szoftver legalább tizennégy napig volt próbaüzemben a megállapodásban leírt specifikációknak megfelelően, kielégítően és hibaüzenetek nélkül működött. A próbaüzem ingyenes.

(7) A vállalkozó köteles a garanciaidőn belül ingyen rendelkezésre bocsátani a HÖDLMAYR számára minden frissítését. A vállalkozó garantálja, hogy a szállított szoftvert legalább 5 évig fenntartja külön megrendelés és külön fizetés ellenében.

 

10. § Mentesség a teljesítési kötelezettség alól, a szerződéstől való elállás

(1) Vis maior mentesíti a szerződő feleket a teljesítési kötelezettségektől a zavar időtartamára és hatásának mértékére. A szerződő felek észszerűen kötelesek a szükséges információkat haladéktalanul továbbítani, és jóhiszeműen alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez.

(2) A HÖDLMAYR teljesen vagy részben mentesül a megrendelt szállítás átvételének kötelezettsége alól, és jogosult elállni a szerződéstől, ha a kézbesítés vis maior okozta késedelem miatt, a gazdasági szempontok figyelembevételével, már nem használható fel.

(3) A HÖDLMAYR jogosult azonnali hatállyal megszüntetni minden szerződéses kapcsolatot, vagy megrendeléstől elállni, ha a szállítóval szemben kiegyenlítési eljárást, fizetésképtelenséget, vagy annak teljes vagy részleges végrehajtását nyitották meg vagy hagyták jóvá, vagy a megbízás megrendelés szerinti teljesítése a szállító magatartása vagy külső körülmények miatt nem várható.

(4) A HÖDLMAYR elállhat a szerződéstől akkor is, ha a vállalkozó bármilyen előnyt ígér, kínál vagy biztosít a szerződés előkészítésében, megkötésében vagy végrehajtásában résztvevő HÖLDMAYR alkalmazottaknak vagy képviselőknek, vagy azok érdekében harmadik személynek.

(5) Indokolt elállás esetén, akár a szerződés azonnali megszűnése, akár a garancia hiányosságai miatt, a korábban szállított árukat a szállító költségén visszaküldik. Alternatív megoldásként a már szállított árukat vagy telepített szoftvert díj fizetése ellenében meg lehet tartani, így csak részleges elállásre kerül sor.

 

11. § Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok, üzleti titok

(1) A vállalkozó garantálja, hogy a szállítással összefüggésben harmadik személyek jogait nem sértik meg.

(2) Ha harmadik fél ezzel kapcsolatban követelést terjeszt elő a HÖDLMAYR ellen, a szállító köteles első felszólításra a HÖDLMAYR-t ezen követelések alól felmenteni. A HÖDLMAYR nem jogosult megállapodást, különösen egyezséget kötni harmadik féllel a vállalkozó hozzájárulása nélkül.

(3) A vállalkozó kötelezettségtől való felmentési kötelezettsége minden olyan kiadásra vonatkozik, amelyet a HÖDLMAYR egy harmadik fél általi igénybevétellel kapcsolatban szükségszerűen visel.

(4) Megrendeléseinket és minden kapcsolódó kereskedelmi és műszaki adatot a vállalkozó üzleti titokként kezeli. A vállalkozó csak akkor hivatkozhat az üzleti kapcsolatokra, ha ehhez a HÖDLMAYR kifejezetten hozzájárulását adta.

 

12. § Alkalmazandó jog, illetékesség

(1) Az osztrák jog alkalmazandó az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény és az arra hivatkozó nemzeti jogszabályok kizárására. A Hödlmayr International AG és osztrák leányvállalatainak illetékessége Linz, mint a joghatóság kizárólagos helye.