Všeobecné obchodní podmínky

platné pro Hödlmayr International AG (FN 144567 z), Hödlmayr Logistics GmbH (FN 76945 f), Hödlmayr High & Heavy GmbH (FN 89549 s), Hödlmayr Rail Logistics GmbH (FN 463903 k) a Hödlmayr Urban Logistics GmbH (FN 69696 w)

1.) UZAVŘENÍ SMLOUVY A OBLAST PŮSOBNOSTI:

Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky a smlouvy v případě, že je Hödlmayr International AG, Hödlmayr Logistics GmbH, Hödlmayr High & Heavy GmbH,  Hödlmayr Rail Logistics GmbH nebo Hödlmayr Urban Logistics GmbH (zkráceně: „HÖD“) poskytovatelem nebo smluvním partnerem. Písemné nebo ústní objednávky od smluvního partnera (zkráceně „SP“), které HÖD obdrží, jsou považovány za nabídku zadavatele, která je přijata teprve po písemném potvrzení objednávky ze strany HÖD. Mlčení ze strany HÖD nikdy neplatí jako souhlas nebo přijetí. Použitelnost obchodních podmínek SP je – i přesto, že se na ně odkazuje – výslovně vyloučeno.

2.) CENA:

Dohodnutá cena nezahrnuje – není-li výslovně uvedeno jinak – zvlášť vratné DPH, nepředvídané náklady, pojištění nebo balení, které jsou fakturovány zvlášť. Cena platí pouze pro konkrétní smlouvu a je časově omezena na dohodnutou dobu plnění. Nabídky a smlouvy se vztahují výhradně na sjednanou službu, odchylky budou účtovány zvlášť.

3.) PLATEBNÍ PODMÍNKY:

HÖD si vyhrazuje právo provádět dílčí dodávky a dílčí faktury. Všechny faktury musí být uhrazeny okamžitě v hotovosti bez jakýchkoli srážek a bez poplatků. V případě zpoždění platby bude účtován úrok z prodlení ve výši obvyklé v bance, nejméně však o 7 % vyšší než diskontní sazba národní banky platná v den po datu splatnosti nebo ekvivalentní následná hodnota. V případě prodlení platby se SP zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé před zahájením soudního řízení, jako jsou zejména poplatky za upomínky a inkaso. HÖD je zejména oprávněn za vlastní upomínky požadovat od zadavatele zakázky částku 15,00 EUR za každou doručenou upomínku. 

4.) PŘEPRAVNÍ, SKLADOVACÍ A SPEDIČNÍ ZAKÁZKY:

Pokud nelze aplikovat závazná právní ustanovení nebo pokud v tomto bodě 4 neexistují zvláštní ustanovení, platí ustanovení těchto VOP. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) nebo jednotný právní předpis pro smlouvu o mezinárodní železniční dopravě (CIM) se aplikují na všechny přepravní smlouvy, včetně vnitrostátních, a dále jsou dohodnuty všeobecné podmínky rakouských dopravců (AÖSp) – pokud nejsou v rozporu se závaznými ustanoveními CMR nebo CIM. Samostatné pojištění přepravy musí být vyžádáno písemně nejpozději 3 dny před plněním zakázky.

a. Výhrady týkající se dodání přepravovaného zboží musí obsahovat podrobné údaje o škodách. V případě samostatné (nikoliv společné) kontroly nákladního zboží a včasného písemného oznámení poškození musí být společnosti HÖD nebo jí pověřené třetí osobě neprodleně poskytnuta příležitost k prohlídce škod a musí být písemně oznámeno, kdy a kde je taková škoda možná, v opačném případě se předpokládá, že ke škodě nedošlo během doby, kdy měla HÖD zboží na starosti.

b. Náhrada ze strany HÖD za škody plynoucí z použití dohodnutého otevřeného dopravního prostředku bez plachtového krytí, jako např. ďolíky nebo škrábance, odloupnutí nebo poškození laku, je výslovně vyloučena.

c. Všechny nestandardní součásti speciálního vybavení, příslušenství, další speciální předměty ve vozidlech atd. musí být při zadávání zakázky písemně oznámeny, jinak se předpokládá, že tyto předměty nebyly při převzetí zboží přítomny.

d. Pokud vozidla, která mají být přepravována, nejsou vůbec nebo nejsou bezpečně pojezdu- a provozuschopné nebo pokud je třeba dbát jiných zvláštností, musí být tyto skutečnosti při udělení zakázky písemně oznámeny. Mimo jiní je SP povinen poskytnout přepravované zboží v takovém stavu, který umožní bezproblémovou nakládku vlastní silou přepravovaného zboží i bezpečnou přepravu. V případě přepravy veteránů a speciálních vozidel musí být při zadávání objednávky písemně oznámeno, zda je vyžadována zvláštní obsluha. Zadavatel zakázky musí posoudit způsobilost vozidla k přepravě na otevřených přepravních jednotkách, které nejsou zakryté plachtou (jako např. odolnost vůči proudění větru, povětrnostním podmínkám atd.) a nanejvýš odpovídajícím způsobem zabalit přepravované zboží tak, aniž by byla narušována nakládka a vykládka na našich dopravních jednotkách nebo z nich. Zadavatel objednávky ručí za škody vzniklé nezpůsobilostí nebo nevhodností přepravovaného zboží. Pokud vzhledem k místním podmínkám není možné uskutečnit přepravu bez překážek, je zadavatel zakázky povinen zajistit odstranění překážek nebo přebírá dodatečné náklady v důsledku změněných tras.

e. Vozidla musí být SP připravena k vyzvednutí v čistém, nezamrzlém nebo ne sněhem pokrytém stavu, v opačném případě není možné zkontrolovat, zda zboží určené k přepravě není poškozené nebo zda je vhodné pro přepravu. Společnost HÖD není povinna před převzetím vyčistit vozidlo od nečistot, ledu nebo sněhu. Škody oznámené příjemcem při dodání jsou považovány za škody, které nenastaly během doby opatrování ze strany HÖD, pokud nebyly při vyzvednutí z uvedených důvodů viditelné. V případě úniků kapalin nebo uvolňujících se součástí z přepravovaného vozidla SP odpovídá za vzniklé následné náklady SP.

f. Přeprava je prováděna otevřeným dopravním prostředkem, který není krytý plachtou. Škody a ztráty z toho vyplývající jsou vyňaty z povinnosti náhrady škody.

g. Nakládka a vykládka přepravovaného zboží není zahrnuta v objednávce přepravy. V případě nákladní přepravy poskytuje HÖD bezplatně odesílateli nebo příjemci příslušného řidiče nákladního vozu nebo třetí osoby, kteří se řídí výhradně pokyny odesílatele nebo příjemce. Odesílatelé a příjemci musí zajistit, aby byli při nakládce a vykládce přítomni, jinak doprovodné osoby provádějí nakládku a vykládku s obvyklou svědomitostí na riziko SP.

h. Vady musí být reklamovány písemně ihned po přijetí, není-li stanoveno jinak. Příjemce musí zajistit, aby v době dodání a převzetí nákladu byla přítomna osoba oprávněná zastupovat společnost, v opačném případě je k dohodnuté ceně přepravy účtováno stojné. HÖD je v tomto případě rovněž oprávněn přepravované zboží v místě dodání odstavit. Reklamace musí být v případě dodání v nepřítomnosti podány písemně neprodleně, nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne a jsou omezeny na zjevné škody, ke kterým došlo během péče ze strany HÖD, důkazní břemeno nese SP. Jakékoli další vzniklé škody se nepovažují za škody vzniklé během této doby. V každém případě musí být společnosti HÖD poskytnuta příležitost k okamžité prohlídce.

i. Za zpoždění při vyzvednutí, přepravě nebo dodání, za které odpovídá SP nebo osoby, které jsou jím pověřeny k zastupování, má HÖD nárok na náhradu dodatečných nákladů, zejména stojného € 65,- za každou započatou hodinu.

5.) VÝHRADA VLASTNICTVÍ:

Dodané zboží zůstává majetkem HÖD, dokud není v plné výši zaplacena cena i veškeré náklady spojené s jeho dodáním. Zboží nesmí být zastaveno ani převedeno jako záruka bez předchozího souhlasu HÖD. K dalšímu prodeji dodaného zboží je SP oprávněn před úplným zaplacením sjednané ceny pouze tehdy, když prodané zboží zaplacením části dodací ceny, která odpovídá prodanému množství zboží, současně také vyloučí z výhrady vlastnictví. Nesplní-li SP řádně své smluvní závazky, pak je HÖD kdykoli oprávněn požadovat vrácení svého majetku, a to na náklady SP. Ten je povinen takový vydat. V takovém případě je SP povinen na žádost HÖD nahradit způsobené újmy jakéhokoli druhu, které jsou za daných okolností v jeho možnostech.

6.) MÍSTO PLNĚNÍ, LHŮTA a ZPŮSOB DODÁNÍ:

Není-li dohodnuto jinak, je místo plnění pro dodávku/službu i pro platbu sídlo společnosti HÖD. Dodací lhůta začíná právním uzavřením smluvní dohody a končí dnem, kdy bylo dodáno zboží nebo byla poskytnuta služba nebo bylo připraveno zboží k vyzvednutí nebo vydání nebo byla řádně nabídnuta služba. Neexistuje žádná záruka ani garance na konkrétní dodací lhůtu; dohodnuté dodací lhůty jsou v zásadě pouze přibližné hodnoty, pokud nejsou pevně uvedené termíny výslovně uvedeny ve smlouvě. Společnost HÖD se snaží co nejpřesněji dodržovat dohodnuté termíny dodání. Pokud dojde k překročení stanoveného termínu dodání o více než 30 dnů, je SP oprávněn po stanovení dodatečné lhůty, přiměřené typu a rozsahu zakázky, nejméně však 90 dnů odstoupit od smluvní dohody formou doporučeného dopisu. HÖD může rovněž odstoupit, pokud je dodávka/služba nemožná z důvodu vyšší moci nebo jiných nevyhnutelných překážek, které nelze ze strany HÖD změnit.

V obou případech je HÖD nadále oprávněna požadovat dohodnutou cenu, pokud tím není způsobeno obohacení. Dodávka/služba je prováděna na náklady a riziko SP, částečné dodávky a služby jsou možné. Není-li dohodnuto jinak nebo pokud to není v rozporu se zákonnými ustanoveními, nakládka, přeprava a doručení zboží, které má být dodáno, jsou ve všech případech prováděné na riziko SP. Pojištění dopravy se uzavírá pouze na výslovnou žádost objednavatele.

7.) ZPŮSOB PŘIJETÍ:

SP je povinen neprodleně přijmout dohodnutou dodávku/službu. V případě prodlení ze strany SP si HÖD vyhrazuje nárok na protiplnění (zaplacení). Dodávka/služba se považují za uskutečněné v den, kdy mělo dojít podle smlouvy k přijetí. 

8.) ZÁRUKA A NÁHRADA ŠKODY:

HÖD podle zákona SP ručí za to, že je zboží v době předání bez vad. Nároky na záruční plnění a nároky vyplývající ze záruky jsou v každém případě vyloučeny, pokud byl předmět nákupu změněn nebo s ním bylo nevhodně zacházeno. Při převzetí je SP povinen zkontrolovat dodávky a výkony a neprodleně ohlásit písemně všechny zjištěné vady. Garance a záruky výrobce nebo jiných třetích stran nelze vůči společnosti HÖD uplatňovat. Zvláštní právo na odvolání podle § 933b Občanského zákoníku (ABGB) je vůči HÖD vyloučeno. HÖD neodpovídá za náhradu škod v případě lehčí u a hrubší nedbalosti. HÖD dále nenese odpovědnost za ušlý zisk nebo následné škody. Za škody a znevýhodnění způsobené opožděným dodáním nebo provedením není nepřijímána žádná odpovědnost. V případě jakékoli jiné ztráty nároku na náhradu škody SP požádá HÖD stanovením přiměřené lhůty o odstranění škody. Opravu škod a pokusy o nápravu provádí pouze HÖD nebo jím pověřené subjekty. Právo na výměnu existuje pouze v případě, že náprava není možná. Nároky na náhradu škody jsou omezeny výší částky náhradního plnění odpovědnosti za škodu způsobenou podnikáním.

9.) ZODPOVĚDNOST ZA VADY VÝROBKŮ:

Povinnost k náhradě společnosti HÖD, jakož i jejích dodavatelů (subdodavatelů) je podle rakouského Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (PHG) nebo podle jiných ustanovení týkajících se odpovědnosti za vady výrobků vyloučena, a to s ohledem na takové škody, které se způsobí na věcech šířených společností HÖD díky vadným produktům a surovinám, které používá podnikatel v rámci svého podniku. V případě, že SP poskytne produkty nebo části produktů od společnosti HÖD, je tento povinen vyvázat v plném rozsahu své odběratele z této výluky odpovědnosti, a sice také všechny další odběratele zbavit odpovědnosti jakožto závazku. SP se předem zříká všech regresních práv, která by mu podle § 12 Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (PHG) vůči společnosti HÖD a jeho dodavatelům / subdodavatelům náležela. V případě, že SP poskytne produkty nebo části produktů od společnosti HÖD, je tento povinen vyvázat v plném rozsahu své odběratele z tohoto zřeknutí, a sice také všechny další odběratele zbavit odpovědnosti jakožto závazku. HÖD nezaručuje, že výrobky, které jakožto bezvadné poskytl SP, jsou jako části produktů vyrobených smluvním partnerem nebo jeho odběrateli rovněž bezvadné, ve smyslu Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (PHG).

10.) VYROVNÁNÍ:

Vyrovnání nebo uplatnění zástavního práva proti jakýmkoli nárokům HÖD ze strany SP je přípustné pouze zákonem stanoveným způsobem nebo na základě vzájemné dohody stran (nesporné řešení sporu).

11.) STORNO PODMÍNKY:

Pokud bude objednávka zrušena po zahájení našeho plnění smlouvy – to zahrnuje rovněž i přípravné práce – bude účtováno 40 % z celkové částky jako storno poplatek, aniž by bylo dotčeno uplatňování jakýchkoliv dalších nároků.

12.) OCHRANA ÚDAJŮ:

Pro důvěrnost elektronicky zprostředkovaných údajů platí stejné zásady jako pro ostatní obchodní styky smluvních partnerů. Údaje zprostředkované elektronicky mohou být použity pouze pro účely smlouvy. Je třeba dodržovat zásady řádného zpracování a ukládání údajů. S údaji, které podléhají zákonům na ochranu údajů, je nutné zacházet odpovídajícím způsobem.

13.) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Pro veškeré spory vyplývajících z této smlouvy je v závislosti na věcné příslušnosti dohodnut pouze okresní nebo zemský soud Linz an der Donau, pokud jsou zasaženy přepravní zakázky, platí jako další místo jurisdikce k čl. 31 CMR. Pro objednávky oprav Riola platí primárně všeobecné obchodní podmínky pro   metodu opravování

„Riola“ od HÖD. Pokud jsou nebo se stanou jednotlivé části těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinné nebo neplatné, zůstává zbývající smlouva nedotčena. Ustanovení, kterých se to týká, je nutné nahradit pomocí interpretace podle § 864 Občasného zákoníku (ABGB) takovými pravidly, která nejlépe vystihují původně zamýšlený účel. Závazná ustanovení KSchG (zákon na ochranu při výpovědi) nejsou těmito VOP dotčena. Právní účinnost, výklad a plnění VOP, jakož i veškeré právní vztahy mezi HÖD a VP podléhají výhradně rakouskému právu.

 

Stav: Červenec 2017