Všeobecné nákupní podmínky firmy HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s.

§ 1 Úvodní ustanovení 

(1) Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) společnosti  HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s. (dále pouze „Odběratel ” ) se vztahují na závazky vznikající při nabývání zboží  Odběratelem   formou kupních smluv nebo smluv o dílo.  Od těchto VNP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Odběratelem a druhou stranou kupní smlouvy či smlouvy o dílo (dále jen „Dodavatel ”;  Odběratel a Dodavatel  dále jen „Strany”).

(2) Tyto VNP jsou vypracovány v souladu s ust. § 1751 a násl. obč. zákoníku a stanoví základní pravidla a podmínky, kterými se budou řídit veškeré smluvní vztahy při poskytování plnění ze strany Dodavatele Odběrateli.  

(3) Tyto VNP tvoří nedílnou součást každé Smlouvy na poskytnutí plnění  Odběrateli.  Aktuální znění VNP je přístupné na stránkách www.hoedlmayr.com/cs. Na žádost Dodavatele zašle Odběratel Dodavateli   VNP v tištěné podobě.  Dodavatel  je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto VNP a se všemi jejich změnami s tím, že tyto VNP podpisem smlouvy výslovně přijímá a zavazuje se je dodržovat. 

(4) Přijetím objednávky  ze strany Odběratele se tyto VNP stávají nedílnou součástí  smlouvy.  V případě nesouladu nebo odchylných ujednání mají přednost ustanovení smlouvy před odchylnými ujednáními těchto VNP. Obchodní podmínky Dodavatele  jsou pro smluvní vztahy založené smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy Odběratel  v rámci smlouvy vyjádří svůj výslovný souhlas s aplikací  konkrétních ustanovení  obchodních  podmínek  Dodavatele. 


§ 2 Smlouva

(5) Smlouvou se Dodavatel   zavazuje poskytnout Odběrateli plnění, tj. dodat produkty nebo poskytnout  služby a převést na Odběratele  vlastnické právo k těmto produktům nebo výsledkům služeb.  Dodavatel  je povinen poskytnout  Odběrateli  plnění řádně a včas s potřebnou odbornou péčí a s ohledem na potřeby a zájmy Odběratele. Odběratel  se zavazuje řádně a včas poskytnuté  plnění převzít a zaplatit za něj Dodavateli   sjednanou smluvní cenu. 

(6) Za návrh na uzavření smlouvy se považuje  (i) písemná objednávka plnění,  zhotovená  Odběratelem  a doručená  Dodavateli, ( ii) nabídka na poskytnutí  plnění vyhotovená  Dodavatelem  a doručená  Odběrateli  nebo ( iii) návrh smlouvy vyhotovený jednou ze smluvní stran a doručený druhé smluvní straně.  Nabídka  na plnění učiněná Dodavatelem je pro Odběratele nezávazná a bezplatná s tím, že ohledně množství, nákupu a provedení se Dodavatel  musí  v nabídce   držet toho, co bylo ze strany Odběratele  poptáváno nebo co bylo v propozicích . V případě odchylek je Dodavatel povinen na tyto Odběratele  upozornit. Dodavatel  je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsíců.   Pokud bude potvrzení o akceptaci návrhu smlouvy obsahovat výhrady k návrhu či jakékoli jiné změny, a to včetně výhrad, dodatků a odchylek, které ve smyslu ust § 1740 odst. 3 obč. zák. podstatně nemění podmínky návrhu, bude se toto potvrzení považovat za odmítnutí návrhu a současně za nový návrh.

(7) Smlouva může být uzavřena pouze písemnou formou.  Ústní dohody jsou platné pouze tehdy, jsou-li ze strany Odběratele písemně potvrzeny.  

(8) Dodavatel je povinen objednávku neprodleně písemně potvrdit . Odběratel si vyhrazuje právo na storno objednávky, pokud do 14 –ti dnů  neobdrží její akceptaci ze strany Dodavatele. Smluvní strany pro takový případ vylučují odpovědnost  Odběratele za jakoukoli škodu  podle ust.  § 1729 obč. zák. 


§ 3 Cenová ujednání 

(9) Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli za poskytnutí plnění smluvní cenu, jejíž výše je stanovena ve smlouvě. Smluvní cena je sjednána jako cena pevná. Dodavatel na sebe v souladu  s ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obč. zák. přebírá nebezpečí změny okolností.  Pokud se cena objednaných služeb v období mezi nabídkou a termínem dodávky sníží, je toto snížení ceny nutné v plném rozsahu poskytnout Odběrateli. Závazek ke snížení ceny je uplatňován zejména v případech, kdy jsou díky změnám měnové parity pozměněny i katalogové či jiné ceny. 

(10)  Pokud smlouva nestanoví jinak, pak smluvní cena zahrnuje vedle vlastní hodnoty plnění též veškeré náklady spojené s poskytnutím plnění, včetně nákladů na přepravu, pojištění a balení, prostojů, platby veškerých daní, dovozních licencí, cel či jiných poplatků a dále hodnoty věcí, prací a služeb, dokumentace a užívacích práv. Dále se dodavatel zavazuje k tomu, že ponese i náklady spojené s likvidací obalů. 

(11) Veškeré prezentace o produktech, testovací nastavení a zkušební provoz, a to  i při jejich uskutečnění před uzavřením smlouvy, budou Odběrateli poskytnuty ze strany Dodavatele bezplatně. 


§ 4 Platební podmínky 

(13) Pokud smlouva nestanoví  jinak, je dodavatel oprávněn  vystavit fakturu na celou smluvní cenu nejdříve okamžikem protokolárního převzetí celého plnění ze strany Odběratele. 

(14) Pokud smlouva nestanoví jinak, splatnost faktur Dodavatele na úhradu smluvní ceny činí 60 dní ode dne doručení faktury Odběrateli. Bez ohledu na předchozí větu Dodavatel může Odběratele písemnou formou požádat o zkrácení splatnosti faktur na úhradu smluvní ceny s tím, že pokud bude požadovat splatnost 20 dní, poskytne Dodavatel pro takový případ Odběrateli slevu ve výši 4% z celkové smluvní ceny, pokud bude požadovat splatnost 30 dní, poskytne Dodavatel pro takový případ Odběrateli slevu ve výši 3% z celkové smluvní ceny, přičemž tato sleva bude zohledněna na příslušné faktuře. 

(15) Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle § 435 obč. zák. , zákona o DPH a dalších relevantních právních předpisů. Faktura musí obsahovat mimo jiné i množství a specifikaci plnění, jednotkovou cenu v členění bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH, celkovou cenu  bez DPH a včetně DPH.  Fakturu je třeba vystavit v měně uvedené v objednávce.  Ke konečné faktuře musí být přiložen protokol o převzetí plnění. 

(16) K fakturám vztahujícím se k pracovním výkonům nebo montážním pracím je nutné doložit potvrzený a podepsaný výkaz odpracovaných hodin, jinak je faktura neúplná. Jména na dokladech je třeba uvádět v čitelné formě včetně uvedení data.  

(17) V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude mít předepsané náležitosti, údaje či přílohy dle smlouvy  nebo  těchto VNP, nebude faktura Dodavateli proplacena a odběratel je oprávněn ji vrátit zpět Dodavateli k opravě  či novému vystavení, a to  kdykoli před okamžikem její splatnosti, aniž by se tím Odběratel dostal do prodlení s placením smluvní ceny. 

(18) Smluvní strany se dohodly na elektronické fakturaci ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH.  Faktura  musí být Dodavatelem doručena Odběrateli se všemi náležitostmi dle Smlouvy a těmito  VNP na e-mail: hlc.fin.fac@hoedlmayr.com.

(19) Dodavatel – plátce DPH v České republice – výslovně prohlašuje, že:
(i)  není nespolehlivým plátcem ve smyslu  §106a zákona o DPH,
(ii) bankovní účet Dodavatele, na který budou ze strany odběratele hrazeny jakékoli platby, je a bude účet, který je zveřejněn jako účet plátce DPH,
(iii) neexistují důvody, na základě kterých by se Odběratel stal nebo mohl stát ručitelem za daňovou povinnost Dodavatele v souvislosti s plněním smlouvy či placením smluvní ceny. 

 

§ 5 Podmínky plnění 

(20) Místem dodávky  plnění je sídlo  Odběratele, pokud smlouva nestanoví jinak.  

(21)  Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli plnění řádně a včas v souladu se smlouvou a těmito VNP, přičemž je povinen splnit požadavky na jakost a kvalitu uvedené ve smlouvě. Plnění musí být poskytnuto v jakosti, provedení a se všemi vlastnostmi uvedenými ve smlouvě. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické vlastnosti ve smlouvě uvedeny nejsou, je Dodavatel povinen poskytnout plnění v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu patrnému ze smlouvy, přičemž není-li takový účel jasný, pak k účelu, ke kterému se plnění obvykle poskytuje. Plnění dále musí být v souladu se všemi technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se na daný typ plnění. Produkty musí být nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu, musí vyhovovat účelu, pro který jsou dodávány. Produkty a výsledky služeb nesmí být zatíženy žádnými právními vadami. Společně s plněním se Dodavatel zavazuje předat Odběrateli veškerou technickou či jinou dokumentaci, která zůstává ve výhradním vlastnictví  Odběratele. 

(22) Pokud Dodavatel provádí plnění v areálu Odběratele, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu Odběratelem a dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména interní předpisy Odběratele  upravující pravidla chování v příslušném areálu. 

(23)  Termín dodání plnění  stanoví smlouva s tím, že dodací lhůta zde sjednaná je pro Dodavatele závazná.  Dílčí dodání plnění je možné pouze, pokud je tak dohodnuto  ve smlouvě, nebo s tím Odběratel výslovně souhlasí. Dodavatel je povinen Odběratele  bezodkladně písemnou formou informovat  o tom,  že by mělo dojít k prodlení s termínem dodání plnění. 

(24) V případě, že se Dodavatel dostane do prodlení s předáním předmětu plnění Odběrateli,  je Odběratel oprávněn se  domáhat po Dodavateli úhrady smluvní pokuty ve výši 0,5% za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10%,  a to   z ceny opožděně dodané části objednávky, pokud je možné a z ekonomického hlediska rozumné využít alespoň tu část, která byla řádně a včas dodána, přičemž důkaz o tom je povinen podat Dodavatel. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele  na náhradu škody. 

(25) Nestanoví-li smlouva jinak, Odběratel nabývá vlastnické právo k produktům, které jsou předmětem plnění  okamžikem jejich převzetí.  Okamžikem převzetí  přechází na Odběratele rovněž nebezpečí škody na produktech nebo na  výsledku poskytnutého plnění.   Výhrada vlastnického práva Dodavatele je vůči Odběrateli neúčinná.  Okamžikem nabytí vlastnického práva  ze strany Odběratele je tento oprávněn předmět dodání využít, dát do zástavy, poskytnout jako jistinu, postoupit, zaintegrovat nebo zpracovat.  

(26) Převzetí se uskuteční výhradně oproti podpisu předávacího protokolu  osobou uvedenou v objednávce. Jména na předávacím protokolu je nutné uvést čitelně včetně uvedení data podpisu. Předávací protokol je nutné zaslat na adresu uvedenou na  objednávce. Pokud není v objednávce výslovně požadováno dodání použitého zboží, ručí Dodavatel za to, že bude dodávat výhradně nové produkty. 

(27) Dodavatel je povinen provést veškeré kontroly a zkoušky plnění, zejména za účelem zjištění, zda jsou  splněny požadavky smlouvy a těchto VNP. Tyto kontroly a zkoušky provede Dodavatel dle svého programu zajištění kvality a v souladu s právními předpisy a technickými normami. 

(28) Odběratel provede bez zbytečného odkladu po dodání produktu nebo dokončení služeb  kontrolu plnění . V případě, že plnění nebude splňovat požadavky a vlastnosti  uvedené ve smlouvě a těchto VNP, je odběratel oprávněn: 
(i) odmítnout převzetí vadného plnění  a požadovat po Dodavateli odstranění nedostatků plnění v místě a lhůtě určené Odběratelem, přičemž do okamžiku odstranění daných nedostatků  Odběratel není povinen provést převzetí plnění a uhradit smluvní cenu. Pokud Dodavatel nedostatky plnění ve lhůtě určené Odběratelem neodstraní, nebo bude zřejmé, že tak neučiní, pak je Odběratel oprávněn zajistit odstranění nedostatků  plnění sám na náklady a riziko Dodavatele, přičemž vynaložené náklady může Odběratel započíst proti nároku Dodavatele na úhradu smluvní ceny,
(ii) odmítnout převzetí vadného plnění a vrátit je na náklady Dodavatele, aniž by se tím Odběratel dostal  do prodlení s převzetím plnění. Pokud Dodavatel nezajistí  do 10 dnů po vrácení plnění poskytnutí náhradního plnění, má Odběratel právo odstoupit  od smlouvy, přičemž Dodavatel bude povinen uhradit Odběrateli veškerou způsobenou škodu a Odběratelem vynaložené náklady a výdaje, včetně nákladů na pořízení náhradního plnění
(iii) provést převzetí  vadného plnění s tím, že Odběrateli vzniká nárok na odpovídající slevu ze smluvní ceny nebo nárok na odstranění vad v souladu s čl.  31  těchto VNP 

 

§ 6 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

(29) Plnění má vady, jestliže není poskytnuto v množství, jakosti nebo provedení stanoveném smlouvou nebo těmito VNP nebo neodpovídá účelu určenému ve smlouvě či z ní vyplývajícímu. Za vady se dále považují právní vady plnění a vady v dokumentaci, kterou je Dodavatel povinen dodat Odběrateli spolu s plněním. 

(30) Pokud smlouva nestanoví jinak, Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které se na plnění vyskytnou v záruční době  24 měsíců, která začne běžet okamžikem převzetí plnění. Dodavatel se zavazuje, že plnění poskytnuté podle smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve smlouvě, jinak k účelu obvyklému a že si zachová smlouvou stanovené vlastnosti.  Záruční doba neběží pod dobu, po kterou Odběratel nemůže produkt či výsledek služby užívat kvůli vadám, za které odpovídá Dodavatel. V případě výměny části produktů či poskytnutí náhradních služeb běží záruční doba od začátku v plném rozsahu. 

(31) Reklamace vad ze strany Odběratele  bude probíhat písemnou formou s tím, že Odběratel je oprávněn v případě výskytu vad: 
(i) požadovat odstranění vad dodáním náhradního  plnění či poskytnutím chybějící části plnění a požadovat odstranění právních vad
(ii) požadovat odstranění vad opravou, jestliže jsou vady opravitelné 
( iii) požadovat přiměřenou slevu se smluvní ceny Odběratel sdělí Dodavateli jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Odběratel zároveň  stanoví Dodavateli dobu pro odstranění  vady, přičemž tato musí být přiměřená  povaze a závažnosti vady.   

(32) Neodstraní-li Dodavatel vadu ve lhůtě určené Odběratelem  nebo před uplynutím této lhůty Dodavatel sdělí Odběrateli, že vady neodstraní nebo bude zřejmé, že Dodavatel nebude schopen vady v této lhůtě řádně odstranit, pak může Odběratel: 
(i) odstoupit od smlouvy 
(ii) požadovat přiměřenou slevu se smluvní ceny nebo
(iii) sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a riziko Dodavatele vady opravit nebo zajistit náhradní  plnění. Dodavatel se zavazuje veškeré související náklady a výdaje odběrateli v plném rozsahu uhradit.  

(33) Odběratel není  od  doby odstranění  vady povinen uhradit Dodavateli část smluvní ceny za vadnou část plnění. 

(34) V případě, že se Dodavatel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, vzniká Odběrateli vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení, nanejvýš však 10% z celkové smluvní ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele  na náhradu škody. 

 

§ 7 Další ujednání 

(35) Odběratel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Dodavatele vzniklým v souvislosti se smlouvou či těmito VNP jakékoli své ( či postoupením nabyté) splatné i nesplatné  pohledávky. Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám Odběratele vzniklým v souvislosti se smlouvou či těmito VNP. 

(36) Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postoupení   pohledávek Dodavatele, které  Dodavatel ke dni podpisu smlouvy vůči Odběrateli má nebo které mu vůči Odběrateli vzniknou na základě smlouvy. 

(37) Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Odběratele zadržet či odmítnout vydat jakoukoli věc, kterou Dodavatel má nebo získá do své moci v souvislosti s plněním smlouvy a kterou vlastní Odběratel nebo má být Odběrateli předána či vrácena. Tímto ujednáním je  výslovně vyloučena  aplikace ustanovení § 1395 obč. zák. 

(38) Dodavatel a Odběratel se zavazují, že bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nezpřístupní třetím sobám vyjma těch, které musí být informovány na základě příslušných právních předpisů, nebo v nezbytném rozsahu za účelem provádění smlouvy (např. subdodavatelé, obchodní partneři Odběratele a zákazníci  Odběratele) informace o existenci smlouvy a jejím obsahu ani jakékoli informace nebo dokumenty, které si navzájem předali a které se vztahují ke smlouvě. Dodavatel a Odběratel odpovídají za veškerou škodu, která druhé smluvní straně vznikne porušením této povinnosti.

(39) Vyšší moc znamená mimořádnou nebo nepředvídatelnou překážku, která nastala nezávisle na vůli smluvní strany či subdodavatele, a která jí dočasně nebo trvale brání ve splnění její povinnosti,  pokud nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala  a dále, že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. Pro účely těchto VNP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nikoli lokálního charakteru. Za událost vyšší moci nejsou považovány události jako výluka, zpoždění dodávek subdodavatelů ( pokud nejsou způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Vyšší mocí dále není překážka, která vznikla v době, kdy povinná smluvní strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejich  hospodářských poměrů. V případě výskytu události vyšší moci se zasažené smluvní straně prodlužují lhůty pro plnění jejích povinností stanovených smlouvou nebo těmito VNP, a to o dobu, po kterou prokazatelně trvá událost vyšší moci. Dodavatel je povinen Odběratele o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písmeně informovat, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Pokud Dodavatel Odběratele v této lhůtě neinformuje, nebude se moci na okolnosti vyšší moci odvolávat a nedojde k prodlužení lhůt k plnění. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, je Odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

 

§ 8 Právo na ochranu, obchodní tajemství

(40)  Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti  s jeho dodávkou nejsou porušována práva třetích osob. 

(41) Pokud si třetí osoba v této souvislosti uplatní jakýkoliv nárok vůči Odběrateli, je Dodavatel povinen Odběratele na základě jeho písemné výzvy od takových nároků osvobodit.  Odběratel není oprávněn bez souhlasu Dodavatele uskutečňovat se třetími osobami  jakékoli dohody, obzvláště dohody o narovnání. 

(42) Osvobození  se vztahuje na všechny náklady, které Odběrateli nutně vznikly v souvislosti  s uplatněným nárokem ze strany třetí osoby. 

(43) Na všechny objednávky odběratel a s tím související obchodní a technické podrobnosti se vztahuje obchodní tajemství, které je Dodavatel povinen respektovat. Obchodní  kontakty   Odběratele je Dodavatel oprávněn předat třetí osobě pouze tehdy, když s tím, Odběratel vyjádřil výslovný souhlas.  

 

§ 9 Ochrana osobních údajů 

(44) Jelikož při plnění smlouvy může dojít ke zpracování osobních údajů, smluvní strany tímto ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a tady ( EU) 2016/679 ( dále jen „GDPR“) sjednávají podmínky ochrany osobních údajů.  

(45) Smluvní strany mohou při plnění smlouvy vůči sobě vystupovat zejména v pozici správce, zpracovatele,  případně dvou separátních správců. Pokud je či bude mezi smluvními stranami  sjednána zvláštní smlouva o ochraně osobních údajů, bude mít zvláštní  smlouva o ochraně osobních údajů přednost před ustanoveními v těchto VNP. Smluvní strany se zavazují při zpracování osobních údajů postupovat  s řádnou odbornou péčí a hájit oprávněné zájmy subjektů osobních údajů. Smluvní strany jsou povinny respektovat požadavky GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování  osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Po skončení zpracování jsou smluvní strany povinny všechny osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit, ledaže příslušné právní předpisy požadují uchování daných osobních údajů. 

(46)  Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, přičemž smluvní strany jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje výlučně v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu. Zpracování bude probíhat po dobu trvání smlouvy, případně  po dobu trvání oprávněného zájmu příslušné smluvní strany či po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Subjekty osobních údajů budou osoby zúčastněné na plnění smlouvy  a další zúčastnění zaměstnanci smluvních strany či jejich dodavatelů. Zpracovávány  budou zejména následující osobní  údaje: jméno a příjmení, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mailová adresa, v  nezbytných případech rodné číslo nebo číslo OP .

(47)  Smluvní strany jsou povinny provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily úroveň zabezpečení odpovídající riziku ve smyslu článku 32 GDPR. V případě porušení zabezpečení osobních údajů jsou smluvní strany povinny v souladu s čl. 33 odst. 2 GDPR bezodkladně toto porušení ohlásit druhé smluvní straně a zároveň vyvinout maximální snahu, aby došlo k omezení nepříznivých dopadů daného porušení  zabezpečení. 

(48) Smluvní strany jsou oprávněny pověřit zpracováním osobních údajů jiného zpracovatel pouze, pokud takové zpracování dovolují příslušné právní předpisy, druhá smluvní strana s tím vyjádřila souhlas a  za podmínky, že zpracovatel se zavázal k plnění povinností na ochranu osobních údajů shodně s těmito ujednáními. 

 

§ 10 Ukončení smlouvy

(49)  Smlouva může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou smluvních stran  nebo odstoupením jedné ze smluvních stran podle příslušných ustanovení obč. zákoníku, dále v souladu se smlouvou nebo těmito  VNP. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být řádně doručeno druhé smluvní straně. 

(50) Odběratel  je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je s Dodavatelem zahájeno insolvenční řízení, které není skončeno pro nedůvodnost do 5 dnů od jeho zahájení, nebo dodavatel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájen výkon rozhodnutí ( exekuce ) prodejem podniku nebo je na něj prohlášen úpadek, konkurs na jeho majetek, povolena reorganizace, oddlužení či jiný způsob řešení úpadku nebo je insolvenční  návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele. 

(51) Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Dodavatel osloví zaměstnance odběratele zabývajícího se přípravou, uzavřením nebo uskutečněním smlouvy, nebo osobu pověřenou Odběratelem ve věci uzavření smlouvy, popř. třetí osobu, v jejímž zájmu slibuje, nabízí nebo poskytuje výhody jakéhokoliv druhu. 

(52) V případě oprávněného odstoupení Odběratele od smlouvy je Odběratel oprávněn se na základě vlastního uvážení rozhodnout, zda si ponechá Dodavatelem provedené plnění či jeho část, a to bez ohledu na stupeň jeho rozpracovanosti  a skutečnost,  zda již došlo k převodu vlastnického  práva na Odběratele či nikoliv. V případě, že se Odběratel rozhodne si plnění či jeho část ponechat, zaplatí Odběratel Dodavateli část smluvní ceny odpovídající hodnotě ponechaného plnění či jeho části. Pokud Odběratel zaplatil Dodavateli před odstoupením od smlouvy částku převyšující hodnotu ponechaného plnění či jeho části, má Odběratel vůči Dodavateli nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu ponechaného plnění. 

(53) Odstoupením  od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo domáhat se nároku na náhradu škody,  nákladů, výdajů a zaplacení smluvních pokut; právo na nároky vyplývající z odpovědnosti za vady plnění; ustanovení upravující  záruku za jakost a práva z vadného plnění; ustanovení  upravující  vypořádání smluvních stran pro případ odstoupení; ustanovení  o povinnosti mlčenlivosti, ochrany osobních údajů;  ustanovení o volbě práva a řešení sporů; ustanovení týkající se takových práv a povinností,   z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení smlouvy. 

 

§ 11 Závěrečná ustanovení 

(54)  Práva a povinnosti  smluvních stran včetně uzavření smlouvy, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 

55) Pro případ, že Dodavatel je osobou se sídlem ( bydlištěm)  v České republice, se smluvní strany dohodly na tom, že případné spory vzniklé mezi nimi v souvislosti  se smlouvou budou rozhodovány za dodržení věcné příslušnosti u místně příslušného soudu dle sídla Odběratele. 

(56) V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VNP nebo smlouvy stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost platnost, účinnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VNP a smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné a nevymahatelné ustanovení ustanovením platným účinným a vymahatelným, které bude mít v nejvyšší možné míře význam a účinek stejný a právními předpisy přípustný, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno. 

(57) Odběratel  je oprávněn kdykoli provést změny VNP, a to publikací na stránkách www.hoedlmayr.com/cs. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VNP. Na již uzavřené smlouvy se nové  znění VNP bude aplikovat, pokud se tak smluvní strany písemnou  formou dohodnou. 

(58) Tato verze VNP je účinná od 1. 7. 2021.