Všeobecné nákupní podmínky společnosti Hödlmayr International AG


§ 1 Rozsah platnosti

(1) Na nákupy společnosti Hödlmayr International AG a jejích dceřiných společností (dále jen jako „HÖDLMAYR“) se vztahují výhradně následující podmínky.

• Hödlmayr Logistics GmbH, Aisting 33, A-4311 Schwertberg
• Hödlmayr Logistics GmbH, Maggstrasse 30, A-8042 Graz. Změny mohou být sjednány pouze písemnou formou.

(2) Aktuální nákupní podmínky společnosti HÖDLMAYR jsou k dispozici na www.hoedlmayr.com. Na přání je možné zaslat nákupní podmínky i v tištěné podobě.

(3) Přijetím objednávky se tyto nákupní podmínky stávají součástí smlouvy a nahrazují všeobecné obchodní podmínky nebo dodací podmínky dodavatele (dále jen jako „dodavatel“). Případné podmínky prodávajícího se tímto výslovně zamítají.

 

§ 2 Nabídka, objednávka a potvrzení objednávky

(1) Nabídky je nutné doručit ve dvou vyhotoveních, pro společnost HÖDLMAYR jsou nezávazné a bezplatné. Ohledně množství, nákupu a provedení se dodavatel v nabídce musí držet toho, co bylo v poptávce nebo v propozicích. V případě odchylek na to musí upozornit. Dodavatel je svou nabídkou vázán na dobu 3 měsíců.

(2) Aby byla objednávka závazná, vyžaduje písemnou formu. Ústní dohody jsou platné pouze tehdy, jsou-li společností HÖDLMAYR písemně potvrzené.

(3) Dodavatel je povinen neprodleně písemně potvrdit objednávky. Společnost HÖDLMAYR si vyhrazuje právo na stažení objednávky, pokud do 14-ti dnů neobdrží její potvrzení.

 

§ 3 Ceny

(1) Ceny uvedené v objednávce nebo v nabídce platí jako ceny maximální, které je nutné v případě změn přizpůsobit ve prospěch společnosti HÖDLMAYR. Pokud se cena objednaných dodávek nebo výkonů v období mezi nabídkou a termínem dodávky nebo výkonu sníží, je toto snížení ceny nutné v plném rozsahu poskytnout společnosti HÖDLMAYR. Závazek ke snížení ceny je uplatňován zejména v případech, kdy jsou díky změnám měnové parity pozměněny také katalogové a jiné ceny. Cla, daně, právní poplatky a přepravní náklady, balné, pojistné a ostatní náklady, které nejsou uvedené v nabídce a v objednávce, jdou na účet dodavatele. Ceny jsou bez DPH.

(2) Dodavatel se zavazuje k tomu, že ponese náklady spojené s likvidací obalů, uvede tzv. číslo ARA popř. na své náklady obaly odveze.

(3) Veškeré prezentace o produktech, testovací nastavení a zkušební provoz – i před uzavřením smlouvy – jsou pro společnost HÖDLMAYR bezplatné.

(4) Dodávka, pokud není písemně sjednáno jinak, se uskuteční na adresu společnosti HÖDLMAYR.

 

§ 4 Platební podmínky

(1) Po kompletním řádném uskutečnění dodávky nebo řádném plnění a předání, je nutné separátně zaslat fakturu na dodací adresu, a to s uvedeným objednacím číslem společnosti HÖDLMAYR. Toto platí pro případ každé objednávky. Faktura musí obsahovat úplná označení objednaných položek, množství a cenu každé jednotlivé položky. Neúplné faktury nebo nedodané, resp. obsahově nevyhovující dodací listy nebudou akceptovány. Proto se na takové ani nebude vztahovat splatnost.

(2) Fakturu je třeba vystavit v měně uvedené v objednávce.

(3) K fakturám vztahujícím se k pracovním výkonům nebo montážním pracím je nutné doložit potvrzený a podepsaný výkaz odpracovaných hodin, jinak je faktura neúplná. Jména na dokladech je třeba uvádět v čitelné formě včetně uvedení data.

(4) Platby proběhnou – pokud není sjednáno jinak – teprve po kompletním bezchybném plnění, a to 20 dní po obdržení faktury s 4% skontem, 30 dní po obdržení faktury s 3% skontem, 60 dní netto. Dodávky nebo služby jsou od 1. 1. 2002 propláceny výhradně v eurech.

(5) Pouhé přijetí (písemné nebo ústní) dodávek nebo služeb, nebo provedené platby, nejsou důvodem ani pro snížení účinnosti ani k jakémukoli zřeknutí se práv.

 

§ 5 Dodací termíny

(1) Dodací lhůta, která je uvedená v objednávce, je závazná. Pokud se dodávka uskuteční před dohodnutým dodacím termínem, vyhrazuje si společnost HÖDLMAYR právo na vrácení, a to na náklady a riziko dodavatele. Pokud není předčasná dodávka vrácena zpět, pak je zboží uskladněno u společnosti HÖDLMAYR na náklady a riziko dodavatele.

(2) Dodavatel je povinen společnost HÖDLMAYR neprodleně písemně uvědomit v případě, že nastanou takové okolnosti, ze kterých vyplývá, že nebude možné dodržet dohodnutý dodací termín.

(3) Pokud se společnost HÖDLMAYR dostane do prodlení s přijetím dodávky nebo do prodlení díky dlužníkovi, omezí se nárok na náhradu nákladů náležející dodavateli na výši 0,2% hodnoty dodávky za každý ukončený týden, pokud k prodlení nedošlo úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti.

 

§ 6 Zpoždění dodávky

(1) Společnost HÖDLMAYR je oprávněna, nezávisle na zavinění dodavatele a nezávisle na důkazech ohledně skutečné škody, účtovat penále ve výši 0,5 % za započatý kalendářní den zpoždění dodávky nebo výkonu, nejvýše však 10 % celkové ceny objednávky.

(2) Penále se vyměří z hodnoty opožděně dodané části objednávky, pokud je možné a z ekonomického hlediska rozumné využít alespoň tu část, která byla dodána včas. Dodavatel je povinen podat o tom důkaz.

(3) Společnost HÖDLMAYR si vyhrazuje právo na uplatnění penále také místo plnění, resp. na požadování z toho plynoucí náhrady škody. V případě zpoždění dodávky, resp. její části, je společnost HÖDLMAYR oprávněna po stanovení adekvátního náhradního termínu ustoupit od smlouvy, resp. od části smlouvy.

 

§ 7 Převzetí, výhrada vlastnického práva

(1) Při plnění výkonů přechází riziko spolu s převzetím. Převzetí se uskuteční výhradně oproti podpisu předávacího protokolu osobou, uvedenou v objednávce. Jména na předávacím protokolu je nutné uvést čitelně a včetně data. Předávací protokol je nutné zaslat na adresu uvedenou na objednávce (na uvedené číslo faxu). Objednávka představuje celkový výkon, nedostatky některé z jejích částí opravňují společnost HÖDLMAYR k tomu, aby odmítla převzít celou objednávku. Pokud není v objednávce výslovně požadováno použité zboží, ručí dodavatel za to, že bude dodávat výhradně nové produkty.

(2) Vlastnictví předmětu dodání přechází na společnost HÖDLMAYR jeho předáním. Výhrada vlastnického práva dodavatele je neúčinná. Předáním smí společnost HÖDLMAYR předmět dodání využít, dát do zástavy, poskytnout jako jistinu, postoupit/přenést, zaintegrovat a/nebo zpracovat.

 

§ 8 Dodávka vykazující závady, záruka

(1) Pokud byly společností HÖDLMAYR při předávací kontrole zjištěny hodnoty dodaného množství, rozměrů, hmotnosti a kvality, pak jsou tyto směrodatné, ledaže by dodavatel prokázal jejich nesprávnost. Předávací kontrola nevylučuje možnost pozdějšího uplatnění práv vztahujících se na nedostatky.

(2) Odlišně od § 933 Občanského zákoníku (ABGB) sjednávají smluvní partneři, že nedostatky mohou být reklamovány nejen soudně, nýbrž také písemně vůči dodavateli. Nároky na záruční plnění uplatňované písemně v záruční lhůtě mohou být tedy soudně uplatňovány také po uplynutí záruční lhůty.

(3) § 377 a násl. Obchodního zákoníku (ff HGB) se nepoužívají. Společnost HÖDLMAYR nemá tedy žádnou vyšetřovací a kárnou povinnost. Závady dodaného zboží mohou být reklamovány i navzdory jejich déle trvajícímu používání nebo po jejich zpracování. Nároky na záruční plnění jsou uplatněny včas, pokud bylo společností HÖDLMAYR odesláno písemné oznámení o závadě v záruční lhůtě. Písemnou reklamací závad je pozastavena záruční lhůta až do úplného odstranění těchto závad a rovněž jsou pozastaveny lhůty splatnosti.

(4) Záruční doba je u movitého zboží minimálně 1 rok, u nemovitého zboží minimálně 3 roky od převzetí dodávky nebo výkonu, přičemž je vždy sjednána garance na prvních 6 měsíců. Pro výkony z oddílu záruka nebo garance začínají tyto lhůty!“) běžet nově.

(5) Dodavatel zaručuje, že dodané produkty odpovídají příslušným normám (např. tzv. ÖNORMEN – Rakouské normy; ÖVE-Bestimmungen – Ustanovení Rakouské asociace pro elektrotechniku; EU-Normen - Normy Evropské unie atd.). Dodavatelem dodaná zařízení, systémy nebo produkty jsou odpovídajícím způsobem podle evropských směrnic a platných zákonů opatřena značkou CE.

(6) V případně dodávky se závadami je společnost HÖDLMAYR oprávněna zvolit mezi zrušením smlouvy, snížením ceny a odstraněním závady prostřednictvím opravy nebo dodáním bezvadného zboží. Oprava nebo dodání náhradního zboží se uskuteční neprodleně a na náklady dodavatele. V naléhavých případech je společnost HÖDLMAYR oprávněna na náklady dodavatele provést odstranění závad.

(7) Společnost HÖDLMAYR je oprávněna i v případě odstranitelných závad po neúspěšném stanovení náhradní dodací lhůty v délce trvání 14 dnů do odstranění závad zrušit smlouvu, resp. její části.

(8) Pokud dodávka nemůže být kvůli závadám společností HÖDLMAYR využita, je dodavatel povinen po dobu až do odstranění těchto závad platit penále ve výši 0,5 % celkové ceny za každý započatý týden, nanejvýš však 10 % celkové ceny. Pokud je smlouva zrušena, je v každém případě nutné zaplatit jako penále 10 % celkové ceny.

(9) Pokud je společnost HÖDLMAYR schopna prokázat škodu překračující výši penále, pak je dodavatel povinen tuto škodu nahradit, a to bez ohledu na zavinění. Dodavatel ručí také za své subdodavatele. Na každou závadu, která snižuje hodnotu dodaného zboží, může být uplatňován nárok na náhradu škody.

 

§ 9 Zvláštní ustanovení týkající se dodávek hardwaru a softwaru

(1) Dodavatel garantuje, že všechny dodané komponenty odpovídají požadavkům společnosti HÖDLMAYR, uvedeným v objednávce. Hardware a software, pokud není v objednávce výslovně požadováno pouze hardware nebo software, představují vždy jednu jednotku (jeden celek).

(2) Dodavatel se vůči společnosti HÖDLMAYR zaručuje zato, že v případě řádného užívání dodaného hardwaru a softwaru nejsou v žádném případě porušována práva třetích osob, a to jakéhokoli druhu, a že se na ně nevztahují žádná omezení využití. Dodavatel se zavazuje společnost HÖDLMAYR osvobodit od všech nároků třetích osob, které se zakládají na údajných nebo skutečných porušeních uvedených práv v důsledku užívání od něho získaného hardwaru a softwaru. V této souvislosti přebírá dodavatel za společnost HÖDLMAYR celkovou náhradu škody a plnění žalobních nároků. Stejným způsobem je nutné uhradit společnosti HÖDLMAYR veškeré právní a soudní výdaje, které vzniknou v souvislosti s obhajobou vůči nárokům třetích osob.

(3) Software je třeba dodávat na datových nosičích bez ochrany proti kopírování, které společnost HÖDLMAYR požaduje. Srozumitelná a úplná dokumentace v německém jazyce, určená pro osoby obeznámené s obsahem, patří v každém případě k hlavním povinnostem plnění.

(4) Dodavatel přiznává společnosti HÖDLMAYR časově i místně neomezené užívací právo. Software, který je zhotovován výhradně pro společnost HÖDLMAYR, je třeba dodávat včetně zdrojového kódu, kompilačních souborů a odkazů ve strojově čitelné podobě, včetně dokumentace týkající se obsluhy a systémové dokumentace.

(5) Všechna užívací práva předmětu objednávky, resp. jejích částí, přecházejí obdržením sjednané ceny objednávky neomezeně, úplně a výhradně na společnost HÖDLMAYR. Toto platí také pro všechny případy dodatečně zadaných změn, resp. zdokonalení nebo jiných úprav. Poskytnutí dodavatelem –a to i jen částí programů – třetím osobám, je dovoleno pouze s písemným svolením společnosti HÖDLMAYR.

(6) Objednávka softwaru je považována za splněnou a převzatou tehdy, pokud daný software minimálně po dobu 14-ti dnů fungoval ve zkušebním provozu, odpovídajícím způsobem podle sjednaných technických požadavků a bez hlášení o chybách. Zkušební provoz není zpoplatněný.

(7) Dodavatel je povinen poskytnout společnosti HÖDLMAYR během záruční lhůty zdarma veškeré aktualizace. Dodavatel zaručuje po dobu nejméně 5-ti let, za podmínky zvláštní objednávky a zvláštní odměny, poskytovat údržbu dodaného softwaru.

 

§ 10 Osvobození od povinnosti plnění, odstoupení od smlouvy

(1) Vyšší moc osvobozuje smluvní partnery od povinnosti plnění v celém jejím rozsahu, a to na dobu trvání „narušení“. Smluvní partneři jsou povinni v rámci možností neprodleně předat důležité informace a v dobré víře a s náležitým ohledem přizpůsobit své závazky změně poměrů.

(2) Společnost HÖDLMAYR je zcela nebo částečně osvobozena (a v tom případě také oprávněna odstoupit od smlouvy) od povinnosti převzetí objednané dodávky, pokud tato – z důvodu prodlení způsobeného vyšší mocí – již není pro společnost s ohledem na ekonomická hlediska využitelná.

(3) Společnost HÖDLMAYR je oprávněna okamžitě zrušit všechny smluvní vztahy, resp. odstoupit od objednávky, pokud bylo vůči dodavateli zahájeno nebo schváleno vyrovnávací řízení, konkurz nebo celková, resp. částečná exekuce nebo pokud na základě chování dodavatele nebo vnějších okolností nelze očekávat plnění zakázky podle objednávky.

(4) Společnost HÖDLMAYR může dále odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel osloví zaměstnance společnosti HÖDLMAYR, zabývajícího se přípravou, uzavřením nebo uskutečněním smlouvy, nebo osobu pověřenou společností HÖDLMAYR, popř. třetí osobu, v jejímž zájmu slibuje, nabízí nebo poskytuje výhody jakéhokoli druhu.

(5) V případě oprávněného odstoupení, ať už z důvodu okamžitého zrušení smlouvy nebo z důvodu nedostatečné záruky, bude dosud dodané zboží na náklady dodavatele vráceno. Alternativou může být i to, že si společnost HÖDLMAYR již dodané zboží, resp. instalovaný software oproti proplacení odměny ponechá, takže se jedná pouze o částečné odstoupení.

 

§ 11 Právo na ochranu, obchodní tajemství

(1) Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nejsou porušována práva třetích osob.

(2) Pokud si třetí osoba v této souvislosti cokoli nárokuje od společnosti HÖDLMAYR, je dodavatel povinen společnost HÖDLMAYR na první výzvu od takových nároků osvobodit. Společnost HÖDLMAYR není oprávněna – bez souhlasu dodavatele – uskutečňovat se třetími osobami jakékoli dohody, obzvláště dohody o vyrovnání.

(3) Osvobození od povinnosti dodavatele se vztahuje na všechny náklady, které společnosti HÖDLMAYR nutně vznikly v souvislosti s nárokováním třetí osobou.

(4) Na všechny naše objednávky a všechny s tím související obchodní a technické podrobnosti se vztahuje obchodní tajemství, které je dodavatel povinen respektovat. Na obchodní kontakty smí dodavatel upozornit pouze tehdy, když s tím společnost HÖDLMAYR výslovně vyjádřila souhlas.

 

§ 12 Rozhodné právo, sídlo soudu

(1) Platí rakouské právo s výlukou Obchodního práva OSN a všech norem národního práva, které na něj odkazují. Jako sídlo soudu pro společnost Hödlmayr International AG a jejích rakouských dceřiných společností je výhradně dohodnuto sídlo soudu v hornorakouském Linzi.